Width  
Height
* set Height value = 0 for auto vertical resizing
Preview

Bạn muốn thêm box nhúng vào website của mình nhưng gặp khó khăn khi cài đặt?
Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi: lienhe.tratu@baamboo.com