• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 09:26, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Periodic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:22, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Load(/'''<font color="red">loud</font>'''/)
  • 09:20, ngày 8 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Load(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:49, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Pistol(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:49, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Fundamental(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:48, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Snaps(Redirecting to Snap) (mới nhất)
  • 10:48, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Snapped(Redirecting to Snap) (mới nhất)
  • 10:47, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Breach(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:46, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Discipline(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:45, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Thief(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:43, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Peg(Ném đá vào)
  • 10:41, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Peg(Nội động từ ( + .at))
  • 10:41, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Measurement(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:40, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Peg(Danh từ)
  • 10:39, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Peg(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:37, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Equipment(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:35, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Lingual(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:34, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Distillation(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:32, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Chronic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:31, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Cascade(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:30, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Deficit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:28, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Surplus(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:27, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Amplifier(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:25, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Celebration(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:24, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Headpiece(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:22, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Audition(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:21, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Helmets(New page: #rediect Helmet) (mới nhất)
  • 10:20, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Glance(Đưa (mắt) nhìn qua)
  • 10:19, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Glance(Liếc nhìn, liếc nhanh, nhìn qua)
  • 10:17, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Auto(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:16, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Casual(Tình cờ, bất chợt, ngẫu nhiên, vô tình, không có chủ định)
  • 10:15, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Casual(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:15, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Satisfy(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:14, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Desirable(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:12, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Residence(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:11, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Hall(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:10, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(Số lượng tạo thành một nửa)
  • 10:07, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(Phó từ)
  • 10:06, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(Tính từ)
  • 10:01, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(Danh từ, số nhiều .halves)
  • 10:00, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(/'''<font color="red">hɑ:ft</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 09:59, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Half(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:59, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Daub(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:58, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Haft(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:56, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Coomb(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:55, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Combe(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:52, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Indulgence(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:50, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Peak(/* /'''<font color="red">pik</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  • 09:50, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Sexual(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:49, ngày 4 tháng 1 năm 2008 (sử) (khác) Appetite(Lòng thèm muốn, lòng ham muốn, sự khao khát)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X