• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 08:54, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temperature(/* /'''<font color="red">'tempritʃə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help l)
  • 08:50, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temperate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temperance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:38, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temperamentally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:36, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temperamental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:33, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tempera(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:19, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:50, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Temerity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:49, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:47, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teller(/* /'''<font color="red">ˈtɛlər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là)
  • 07:41, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telex(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:40, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Televise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:37, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Television(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:35, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teletypewriter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:34, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teletex(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:33, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telescopically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:32, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telescopic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:30, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telescope(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:27, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teleprompter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:23, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teleprinter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:30, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephotographic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:27, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephotography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:24, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephoto(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:22, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:21, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephonist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:19, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telephonic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:16, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telepathically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:14, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telepathic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:13, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telepath(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:12, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telepathy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:10, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teleologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:08, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teleological(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:06, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teleology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:04, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telemetry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:00, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraphy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:59, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegrapher(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:56, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraphist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:54, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraphically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:53, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraphic(/* /'''<font color="red">ˌtɛlɪˈgræfɪk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của)
  • 19:50, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraphese(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:48, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegraph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:47, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telegram(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:45, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Telecommunications(/'''<font color="red">telikə¸mjuni´keiʃəns</font>'''/)
  • 19:22, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teetotaler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:21, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teetotal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:20, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teethe(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:15, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teeter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:11, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teeny(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:10, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teen(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:09, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Teenage(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X