Lỗi cơ sở dữ liệu

Lỗi cú pháp trong cơ sở dữ liệu. Truy vấn vừa rồi là:
(giấu truy vấn sql)
từ hàm "OpenIDGetUserUrl". MySQL báo lỗi "1054: Unknown column 'user_openid' in 'field list' (172.16.40.42)".