Một số cấu trúc sử dụng đảo ngữ

(1/1)

Minnie:
 
1.At no time / never + Vaux (Trợ từ) + S + V : Không bao giờ
The result of the match was never in doubt
=> At no time/never was the result of the match in doubt

2.On no account + Vaux + S V : Không vì bất cứ lí do nào
U Should never be late for the exam
=> On no account should U be late for the Exam.

3. In/Under no circumstances + Vaux + S V : Dù trong bất kì tình huống/hoàn cảnh nào
I'll never betray my own country
=> In/Under no circumstances will I betray my own country

4.Only by Doing + Vaux + S V :Chỉ bằng cách làm gì
We must take a taxi or will be late
=> Only by taking a taxi will we get there on time.

5. Only After + N + Vaux + S V : Chỉ sau khi làm gì
U Will be able to get a job only after U have Graduated
=> Only after Your Graduation will U be able to get a Job

6.Only When + S V, Vaux + S V : Chỉ khi làm gì
I didn't know she had been well-known until her friends told me.
=> Only when her friends told me did I know she had been well-known.

7.Only With + N + Vaux+ S V : Chỉ với cái gì
He couldn't have bought the car if the bank hadn't lent him the money.
=> Only with the bank's loan could he buy the car.

8.Not until S V , Vaux + S V : Cho đến khi

They couldn't go on working until the rain stopped
=>Not until the rain stopped could they go on working

9. Not until + N + Vaux+ S V : Mãi đến khi
Man didn't fly into space until the early 1960s
=> Not until the early 1960s đi man fly into space.

10.Seldom/Hardly/Scarcely/Barely + Vaux + S V : hiếm khi mà
She seldom misses a lecture
=> Seldom does she miss a lecture

11.So adj/adv + Vaux + S V That S V : Đến nỗi mà
Almost of everyone in the party starred at a beautiful girl.
=> So beautiful does a girl that almost of everyone in the party starred at.

12. Adv of Place + V + S : Đảo ngữ nhấn mạnh địa điểm
The books lay on the table
=> On the table lay the books

13.No sooner had + S done - than S did : Vừa mới...thì đã...
Nosooner had we come home than it rained

14. Hardly had + S Done when S did : (Như câu 13)
Hardly had we come home when it rained

In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
Under no circumstances should you lend him the money.

On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không
On no accout must this switch be touched.

Only in this way: Chỉ bằng cách này
Only in this way could the problem be solved

In no way: Không sao có thể
In no way could I agree with you.

By no means: Hoàn toàn không
By no means does he intend to criticize your idea.

Negative ..., nor + auxiliary + S + V
He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)

Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:
Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.

Tính từ cũng có thể đảo lên trên đầu câu để nhấn mạnh và sau đó là liên từ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ.
So determined was she to take the university course that she taught school and gave music lesson for her tuition fees.

Trong một số trường hợp người ta cũng có thể đảo toàn bộ động từ chính lên trên chủ ngữ để nhấn mạnh, những động từ được đảo lên trên trong trường hợp này phần lớn đều mang sắc thái bị động nhưng hoàn toàn không có nghĩa bị động.
Lost, however, are the secrets of the Mayan astronomers and the Inca builders as well as many medicinal practices.
(Mất đi vĩnh viễn, tuy vậy, lại là những bí mật của những nhà thiên văn thuộc nền văn minh Mayan, ...)

Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up... có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:
+ Away/down/in/off/out/over/round/up...+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
Away went the runners/ Down fell a dozen of apples...
+ Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
Away they went/ Round and round it flew.
+ Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up... có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand...) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
From the rafters hung strings of onions.
In the doorway stood a man with a gun.
On a perch beside him sat a blue parrot.
Over the wall came a shower of stones.

*Lưu ý: 3 ví dụ đầu của các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một VERB-ING mở đầu cho câu và động từ BE đảo lên trên chủ ngữ:
Hanging from the rafters were strings of onion.
Standing in the doorway was a man with a gun.
Sitting on a perch beside him was a blue parrot.
Hiện tượng này còn xảy ra khi chủ ngữ sau các phó từ so sánh as/than quá dài:
She was very religious, as were most of her friends.
City dwellers have a higher death rate than do country people.

Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:
Not a single word did he say.

Here/There hoặc một số các phó từ đi kết hợp với động từ đứng đầu câu cũng phải đảo động từ lên trên chủ ngữ là một danh từ, nhưng nếu chủ ngữ là một đại từ thì không được đảo động từ:
Here comes Freddy.
Incorrect: Here comes he
Off we go
Incorrect: Off go we
There goes your brother
I stopped the car, and up walked a policeman


~ Sưu tầm ~

Paono11:
bài viết rất hay, đặc biệt cho các bạn muốn improve writting skills. mình có thêm 1 cấu trúc nữa là Not only...but also. ( as well)
Eg : Not only can he make people laugh, he can make them cry as well
     

Navigation

[0] Message Index