• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 16:32, ngày 1 tháng 10 năm 2010 (sử) (khác) Cocky
  • 01:29, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decentre(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:28, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decentralization(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:27, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decently(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:27, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:26, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decennial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:25, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decennary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:24, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decemviri(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decemvir(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:22, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decembrist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:22, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Decemberly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:21, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) December(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:16, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D'ye(Thông dụng - đóng góp từ D'ye tại CĐ Kythuatđóng góp từ D'ye tại CĐ Kinhte)
  • 01:14, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Czechoslovak(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:13, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Czech(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:13, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Czarina(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:11, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Czar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:11, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytoplasm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:10, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cyton(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:10, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytomembrane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:10, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytolysin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:10, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:08, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytokinesis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:07, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytogenetics(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:06, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytodifferentiation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:05, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytochemistry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:05, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cytherean(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:04, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystoscope(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:02, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystolith(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:02, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystoid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:01, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystocopik(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:01, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystocarp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:01, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:00, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystinuria(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:00, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cystine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:00, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cysticercosis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:59, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cysticercoid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:57, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cymophane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:57, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cymometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:55, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cyme(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:25, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Occlusion(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:24, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vanishing-point(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:24, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acknowledgement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:23, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Warm-up(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:23, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Balas(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:22, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acetification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:22, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Salariat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:22, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pakistani(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:21, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paintwork(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X