• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 07:51, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cook(Dự tính, ngấm ngầm, bày (mưu))
  • 10:51, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(N?i d?ng t?)
  • 10:15, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(Ngo?i d?ng t?)
  • 10:07, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(Danh t?)
  • 09:53, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(come along)
  • 09:52, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(IDIOMS)
  • 09:29, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(Từ điển thông dụng)
  • 07:28, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Call(Từ điển thông dụng)
  • 07:08, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Call(Từ điển thông dụng)
  • 04:06, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Break(Từ điển thông dụng)
  • 03:11, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weak(Hình thái từ)
  • 02:57, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weak(Hình thái từ)
  • 02:48, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weakest(Redirecting to Weak)
  • 02:47, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weak(Từ điển thông dụng)
  • 02:43, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weaker(Redirecting to Weak)
  • 02:41, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Vessels(Redirecting to Vessel)
  • 02:35, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rooms(Redirecting to Room)
  • 02:32, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Begin(Từ điển thông dụng)
  • 11:00, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Plants(Redirecting to Plant)
  • 10:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Agglomerating(Redirecting to Agglomerate)
  • 10:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Agglomerate(Từ điển thông dụng)
  • 10:52, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Power((kỹ thuật); (vật lý) lực; công suất, năng suất; năng lượng; (thuộc ngữ) bằng máy)
  • 10:51, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Power(Quyền lực, có quyền đối với ai; chính quyền)
  • 10:49, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Powers(Redirecting to Power)
  • 10:44, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Teed(Redirecting to Tee)
  • 10:42, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drink(Từ điển thông dụng)
  • 10:36, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drinking(Redirecting to Drink)
  • 10:35, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Doctors(Redirecting to Doctor)
  • 10:34, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Prizes(Redirecting to Prize)
  • 10:33, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Newspapers(Redirecting to Newspaper)
  • 10:32, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Signs(Redirecting to Sign)
  • 10:31, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Gets(Redirecting to Get)
  • 10:31, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wishes(Redirecting to Wish)
  • 10:30, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ears(Redirecting to Ear)
  • 10:28, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(to give a back)
  • 10:27, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(to give over)
  • 10:27, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(chỉ, đưa ra, để lộ ra)
  • 10:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(tổ chức, mở, thết (một buổi dạ hội...); biểu diễn, diễn (kịch), đóng (một vai tuồng); hát dạo (một bản nhạc...), ngâm (một bài thơ...))
  • 10:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(Làm cho, gây ra)
  • 10:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give
  • 09:35, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Give(Từ điển thông dụng)
  • 08:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Day's(Redirecting to Day)
  • 08:23, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Holidays(Redirecting to Holiday)
  • 08:21, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Numbered(Redirecting to Number)
  • 08:20, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Children's(Redirecting to Children)
  • 08:17, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Women's(Redirecting to Women)
  • 08:16, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Gives(Redirecting to Give)
  • 08:15, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Day(Danh t?)
  • 06:08, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Exercises(Redirecting to Exercise)
  • 06:07, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Thân, nhà (dùng trong câu gọi))
  • 06:06, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Losses(Redirecting to Loss)
  • 06:06, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Debts(Redirecting to Debt)
  • 06:04, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Others(Redirecting to Other)
  • 06:03, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Days(Redirecting to Day)
  • 06:03, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Danh t?)
  • 04:34, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good((t? lóng) nói d?i nghe du?c d?y! nói láo nghe du?c d?y!)
  • 04:32, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(That's a good one)
  • 04:31, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good((t? M?,nghia M?) làm an phát d?t, thành công, ti?n b?)
  • 04:28, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Xác nh?n, ch?ng th?c)
  • 04:28, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Bù d?p l?i; g? l?i, d?n, thay; s?a ch?a)
  • 04:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Chúng tôi d?i anh ít nh?t là m?t ti?ng r?i)
  • 04:16, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(We've waited for you for a good hour)
  • 04:15, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Ít nh?t là)
  • 04:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Chúng tôi dã t? khá xa t?i dây)
  • 04:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Khá nhiều, khá lớn, khá xa)
  • 04:13, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(We've come a good long way)
  • 04:13, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Khá nhi?u, khá l?n, khá xa)
  • 04:12, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Bà nhà có kho? không ông?)
  • 04:11, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(How's your good lady?)
  • 04:10, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Ông nhà có kho? không, (thua bà)?)
  • 04:10, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(How's your good man?)
  • 04:09, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good((m?a mai) d?ng làm th? ông b?n oi!)
  • 04:08, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Don't do it, my good friend!)
  • 04:07, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Thân, nhà (dùng trong câu g?i))
  • 04:06, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Kho?, kho? m?nh, d? s?c)
  • 04:04, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Tin c?y du?c; an toàn, ch?c ch?n; có giá tr?)
  • 04:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Dúng, ph?i)
  • 03:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Hoàn toàn, tri?t d?; ra trò, nên thân)
  • 03:56, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Vui v?, d? ch?u, tho?i mái)
  • 03:45, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(C?, gi?i, d?m dang, du?c vi?c)
  • 03:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(T?t lành, trong lành, lành; có l?i)
  • 03:39, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Tuoi (cá))
  • 03:35, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(T? t?, r?ng lu?ng, thuong ngu?i; có d?c h?nh, ngoan)
  • 03:30, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Good(Tốt, hay, tuyệt)
  • 03:26, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sky's(Redirecting to Sky)
  • 03:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sky(( số nhiều) trời, khí hậu, thời tiết)
  • 03:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Skies(Redirecting to Sky)
  • 03:23, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Praises(Redirecting to Praise)
  • 03:19, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Praise(Từ điển thông dụng)
  • 03:15, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sb's(Redirecting to Somebody)
  • 03:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hope(Nguồn hy vọng)
  • 03:12, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hope(Hy vọng)
  • 03:08, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hopes(Redirecting to Hope)
  • 03:06, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Death's(Redirecting to Death)
  • 03:05, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dealth(Redirecting to Death)
  • 03:03, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Seal(Từ điển thông dụng)
  • 02:53, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Seals(Redirecting to Seal)
  • 02:52, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sport(Nội động từ)
  • 02:51, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sport(Nội động từ)
  • 02:48, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Sport(Từ điển thông dụng)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X