• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 11:15, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Natural(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:13, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Life(Danh từ, số nhiều .lives)
  • 11:12, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Life(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:11, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fear(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:10, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fears(Redirecting to Fear) (mới nhất)
  • 11:02, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bars(Redirecting to Bar) (mới nhất)
  • 11:01, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bar(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:57, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Bench) (mới nhất)
  • 10:56, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Benche)
  • 10:55, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Benches(Redirecting to Benche)
  • 10:55, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bench(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:31, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Q(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 07:00, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) IPO(New page: ==Từ điển Chứng khoán== =====IPO : Initial Public Offering===== *Giải nghĩa có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Theo thông lệ t...)
  • 02:31, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Raisin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 01:47, ngày 28 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Credit(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 15:42, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n All(đã hủy sửa đổi của 58.187.21.217, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 08:50, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Applicant(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:48, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Darkprince(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 07:41, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Từ điển Anh - Việt:Chào mừng người mới đến(New page: * Chào mừng bạn đến với BaamBoo-Tra Từ ! * BaamBoo-Tra Từ là từ điển tham chiếu phổ thông trực tuyến được xây dựng với mục tiêu là cổng chia s...)
  • 07:06, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(Patencyn. patentable adj. patently adv. (in sense 1 of adj.). [ME f.OF patent and L patere lie open])
  • 07:02, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(Patencyn. patentable adj. patently adv. (in sense 1 of adj.). [ME f.OF patent and L patere lie open])
  • 07:00, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bartender(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 06:56, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Patent(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Joke(Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười)
  • 03:15, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Joke(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:14, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Jokes(Redirecting to Joke) (mới nhất)
  • 03:14, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tell(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) At(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tag(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 16:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Spade(Từ điển Xây dựng)
  • 11:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Split(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pea(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Like(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) So(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Think(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Really(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:00, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Of(/* /'''<font color="red">ɔv/ hoặc / əv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên â)
  • 10:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Of(/* /'''<font color="red">ɔv, əv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của h)
  • 10:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Friendship(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:57, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ship(Tàu, tàu thủy)
  • 10:56, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bad(bad debt)
  • 10:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Conscience(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Call
  • 10:39, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Who(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:38, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Me(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:37, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business((tục ngữ) lắm sãi không ai đóng cửa chùa)
  • 10:37, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business(Danh từ)
  • 10:36, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Business(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:36, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Businesses(Redirecting to Business) (mới nhất)
  • 10:35, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merges(Redirecting to Merge) (mới nhất)
  • 10:34, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merge(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:34, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Merged(Redirecting to Merge) (mới nhất)
  • 10:33, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Deep(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:32, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Deeps(Redirecting to Deep) (mới nhất)
  • 10:32, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ocean(Một trong những khu vực chính phân chia khối nước đó)
  • 10:31, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ocean(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floor(Từ điển thông dụng)
  • 10:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floored(Redirecting to Floor)
  • 10:29, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Floor(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Weeper(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drain(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drains(Redirecting to Drain) (mới nhất)
  • 10:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tiles(Redirecting to Tile) (mới nhất)
  • 10:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tile(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Clay(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layer(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layers(Redirecting to Layer) (mới nhất)
  • 10:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boundary(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boundaries(Redirecting to Boundary) (mới nhất)
  • 10:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extend(Từ điển thông dụng)
  • 10:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extending(Redirecting to Extend) (mới nhất)
  • 10:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extend(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Extends(Redirecting to Extend) (mới nhất)
  • 10:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Được rồi)
  • 10:16, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressor(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 10:13, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressors(Redirecting to Aggressor) (mới nhất)
  • 10:12, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Aggressors(Redirecting to Agressor)
  • 10:04, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(to go back)
  • 09:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(IDIOMS)
  • 09:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Come(IDIOMS)
  • 09:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Put
  • 09:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wind(IDIOMS)
  • 09:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Wind(/wind/,/waind/)
  • 09:11, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) In(ngoại động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ); (tiếng địa phương))
  • 09:10, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) In(IDIOMS)
  • 09:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do
  • 09:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(IDIOMS)
  • 08:59, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Make(Idioms)
  • 08:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Make(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:53, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(IDIOMS)
  • 08:52, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Light(IDIOMS)
  • 08:50, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:50, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cut(IDIOMS)
  • 08:48, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pull(Idioms)
  • 08:48, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Pull(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:47, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hold(IDIOMS)
  • 08:46, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(IDIOMS)
  • 08:33, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(IDIOMS)
  • 08:30, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(IDIOMS)
  • 08:28, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:27, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Run(Idioms)
  • 08:26, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Look(IDIOMS)
  • 08:25, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(IDIOMS)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Tables(Redirecting to Direct) (mới nhất)
  • 08:24, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Square(Có thứ tự, ngăn nắp, gọn gàng, tinh tươm, xăp đặt đứng đắn)
  • 08:23, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Lay(IDIOMS)
  • 08:22, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(IDIOMS)
  • 08:21, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Keep(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 08:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bananas(Redirecting to Banana) (mới nhất)
  • 08:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(IDIOMS)
  • 08:15, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Set(IDIOMS)
  • 03:03, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Ngochoang 4189(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:02, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Lunapark(New page: Hỗ trợ viên của cộng đồng BaamBoo Tra Từ :)) (mới nhất)
  • 03:01, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hỗ trợ viên(Danh sách Hỗ trợ viên)
  • 02:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Love(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 17:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 17:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Adopted(Được nhận làm con nuôi)
  • 15:54, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(( số nhiều) thác)
  • 15:53, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Boys(Redirecting to Boy) (mới nhất)
  • 12:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Falls(Redirecting to Fall) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Outs(Redirecting to Out) (mới nhất)
  • 15:18, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Ins(Redirecting to In)
  • 03:15, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Moon(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:12, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Nice(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 03:06, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bamboo
  • 03:02, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Electronic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 23:55, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thể loại:Từ điển Toán & tin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 23:54, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart goes out to sb)
  • 23:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(One's heart bleeds for sb)
  • 23:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Heart(Danh từ)
  • 23:51, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(N?i d?ng t?)
  • 11:36, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Speaks(Redirecting to Speak) (mới nhất)
  • 11:24, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(as well as)
  • 11:23, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Vậy thì)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(pretty well)
  • 11:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 11:16, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:14, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Danh t?)
  • 11:13, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Thán t?)
  • 11:06, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Quái, l? quá (dùng d? di?n d?t s? ng?c nhiên))
  • 11:05, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Tính t? .better; .best)
  • 11:02, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 11:00, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Phó t? .better; .best)
  • 10:53, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:52, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(N?i d?ng t?)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Hình thái từ)
  • 10:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Well(Từ điển thông dụng)
  • 10:48, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Welled(Redirecting to Well) (mới nhất)
  • 10:21, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thành viên:Nguyenthephuc(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên) (mới nhất)
  • 00:32, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Thảo luận Thành viên:123.16.81.178(New page: Phần bạn sửa chữ "Pussy" đã có nghĩa "âm hộ" vì vậy mình lấy lại bản cũ cho đầy đủ nghĩa hơn nhé. Cám ơn bạn đã tham gia vào BB Tra Từ) (mới nhất)
  • 00:29, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Pussy(đã hủy sửa đổi của 123.16.81.178, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:43, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(IDIOMS)
  • 09:22, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work
  • 09:17, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Work(đã hủy sửa đổi của Admin, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 09:14, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Ngoại động từ)
  • 08:51, ngày 22 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Work(Từ điển thông dụng)
  • 13:25, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifle(Ngoại động từ)
  • 13:24, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Rifled(Redirecting to Rifle)
  • 10:05, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flags(Redirecting to Flag)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Raining(Redirecting to Rain)
  • 09:02, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Tinh hoa, tinh tuý)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flowers(Redirecting to Flower)
  • 09:01, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Flower(Hoa, bông hoa, đoá hoa)
  • 09:00, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Con trai của bố mẹ)
  • 08:59, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Son(Từ điển Oxford)
  • 08:58, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure(hỏng hóc)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Risks(Redirecting to Risk)
  • 08:57, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parts(Redirecting to Part)
  • 08:14, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failure
  • 03:42, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Communication(liên lạc)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 4(Redirecting to Four)
  • 02:41, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 20(Redirecting to Twenty)
  • 02:40, ngày 21 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) 10(Redirecting to Ten)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Things(Redirecting to Thing)
  • 16:06, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hands(Redirecting to Hand)
  • 16:04, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Earned(Redirecting to Earn)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Rất; lắm; quá)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn(Chết tiệt; tồi tệ)
  • 16:03, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn((lời thề) tớ mà biết thì tớ cứ chết)
  • 16:02, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Someone's(Redirecting to Someone)
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 16:00, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Damn
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Hopeful(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Critical(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:49, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Sex(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 15:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Fallacy(đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  • 11:48, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dumping(Nguồn khác)
  • 11:47, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damn)
  • 11:46, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dammed(Redirecting to Damm)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Published(Redirecting to Publish)
  • 11:45, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Items(Redirecting to Item)
  • 11:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Attributes(Redirecting to Attribute)
  • 11:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Activities(Redirecting to Activity)
  • 11:43, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Balance sheet(Nguồn khác)
  • 11:42, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Buying(Redirecting to Buy)
  • 11:42, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bets(Redirecting to Bet)
  • 11:41, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) One's(Redirecting to One)
  • 11:41, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Doesn't(Redirecting to Don't)
  • 11:39, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Enemy's(Redirecting to Enemy)
  • 11:39, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Black hole
  • 11:36, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parallels(Redirecting to Parallel)
  • 11:33, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parallel(Hình thái từ)
  • 11:32, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Parallel
  • 11:30, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Door to door selling(Tham khảo chung)
  • 11:29, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Door to door selling(/* Bán hàng tận cửa là một cách bán hàng mà người bán đi tới từng nhà một để bán sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Bán hàng tận cửa thường diễn ra vào buổi chiều hoặc tối khi mọi người)
  • 11:29, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Door to door selling(Bán hàng tận cửa)
  • 11:28, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Door to door selling
  • 11:25, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Multi-level marketing
  • 11:24, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Multi-level marketing
  • 11:12, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Marry
  • 11:09, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Balance of Payments approach to Exchange Rate (BOP)(New page: ==Từ điển Chứng khoán== ===Nghĩa chuyên ngành=== Balance of Payments approach to Exchange Rate (BOP) : Bản ghi chép phản ánh cung cầu ngoại...)
  • 11:05, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Blue list
  • 10:44, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cách trình bày trong Baamboo-Tra Từ
  • 10:43, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Dumping(bán phá giá)
  • 10:37, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Từ điển Anh - Việt:Tra cứu(Đã mở Tra từ: đã đủ dữ liệu)
  • 10:25, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Từ điển Anh - Việt:Trợ giúp(Đã mở Baamboo Tratu A-V:Trợ giúp: Đủ dữ liệu)
  • 10:19, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) n Từ điển Anh - Việt:Trợ giúp(Đã mở Baamboo Tratu A-V:Trợ giúp: Trang này đã đủ dữ liệu)
  • 10:13, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) All-Cap Fund(New page: ==Từ điển Chứng khoán== ===Nghĩa chuyên ngành=== :All-Cap Fund là một quỹ hỗ tương cổ phiếu tức là quỹ đó đầu tư vào các chứng khoán là cổ phiế...)
  • 10:09, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cable
  • 09:01, ngày 20 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 03:33, ngày 19 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 03:31, ngày 19 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 03:30, ngày 19 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 03:14, ngày 19 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 07:25, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:58, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:57, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:57, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:56, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:56, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:52, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:51, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar
  • 06:50, ngày 17 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) MediaWiki:Sidebar(New page: * navigation ** mainpage|mainpage ** portal-url|portal ** currentevents-url|currentevents ** recentchanges-url|recentchanges ** randompage-url|randompage ** helppage|help)
  • 03:34, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization(Removing all content from page)
  • 03:32, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization
  • 03:31, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization
  • 03:05, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization
  • 03:04, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization(Removing all content from page)
  • 03:04, ngày 16 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Layout customization(New page: * mainpage|mainpage-text * cat-browser-url|cat-browser * portal-url|portal * recentchanges-url|recentchanges)
  • 03:59, ngày 15 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Test color slide
  • 03:58, ngày 15 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Happy
  • 03:58, ngày 15 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Happy

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X