• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 21:58, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsmanship(/['jɔtsmən∫ip]/)
  • 21:58, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarmulka(/'jʌmulkə/)
  • 21:57, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-master(/['jɑ:d,mɑ:stə]/)
  • 21:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffle(/['jæfl]/)
  • 21:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yackety-yack(/[,jækəti 'jæk]/)
  • 21:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsman(/'jɔtsmən/)
  • 21:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarn-spinner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarn-beam(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarmulka(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:51, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-wand(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:49, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-master(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:45, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yankeefied(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:43, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yackety-yack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsmanship(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:35, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:17, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacketing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:40, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jack-towel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jack-straw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:38, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackaroo(/['d&#658;&#230;k&#601;ru:]/font>'''/)
  • 16:38, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackaroo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Face(/* /'''<font color="red">feis</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 11:12, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalong(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:11, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalmyk(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:10, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalmuck(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:09, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaliphate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:08, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaliph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:07, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalinite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:06, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kali(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleyard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalends(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:04, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:02, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kakemono(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kakapo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaka(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserdom(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiser(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kainite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaingin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kail(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:53, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiak(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kai(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kahawai(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kago(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:50, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaftan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X