• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 21:06, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Interlude(bổ sung) (mới nhất)
  • 14:09, ngày 19 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Call(bổ sung) (mới nhất)
  • 07:01, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(^^) (mới nhất)
  • 07:00, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(chuyển nghĩa)
  • 06:58, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(thêm)
  • 06:57, ngày 8 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pool(toán, tin học làm gì có nghĩa này ^^ số tiền đặt cọc thuộc bên Kinh tế chớ)
  • 09:07, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(sửa đổi format)
  • 08:56, ngày 5 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Post-paid(lập lại nghĩa)
  • 08:48, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Iou(thêm phiên âm)
  • 15:31, ngày 18 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Ghost(bổ sung nghĩa)
  • 18:26, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Luce
  • 13:14, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:12, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 13:11, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Rice(Cây lúa)
  • 18:53, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:36, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:35, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Cohabitation
  • 18:34, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho rằng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Coi nhu, cho là, cho r?ng)
  • 18:32, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(Đề mục)
  • 18:31, ngày 1 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Give(cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm)
  • 07:00, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(sự luyện tập)
  • 06:57, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 06:57, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(Sự rèn luyện, sự luyện tập; thời gian tập luyện)
  • 06:56, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 06:55, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice(Sự rèn luyện, sự luyện tập; thời gian tập luyện)
  • 06:54, ngày 29 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Practice((pháp lý) thủ tục)
  • 21:29, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Love me, love my dog
  • 05:42, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deputy
  • 01:48, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Learn
  • 01:37, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fixed
  • 10:40, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter's
  • 10:40, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter's
  • 10:39, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Painter
  • 14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Overload(đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  • 14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Overload(đóng góp từ Overload tại CĐ Kinhteđóng góp từ Overload tại CĐ Kythuat)
  • 10:22, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnetostriction(đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  • 10:18, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnetostriction(đóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kinhteđóng góp từ Magnetostriction tại CĐ Kythuat)
  • 10:07, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mechanical(đóng góp từ Mechanical tại CĐ Kinhteđóng góp từ Mechanical tại CĐ Kythuat)
  • 09:15, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lagerstroemia(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">'lɑ:gə,strou'emiə</font>'''/===== ==Thực vật== =====Cây bằng lăng===== =====Hoa bằng lăng===== [[Ca...)
  • 08:31, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Laissez-passer
  • 08:31, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Laissez-passer
  • 06:17, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ochna(đóng góp từ Ochna tại CĐ Kinhteđóng góp từ Ochna tại CĐ Kythuat)
  • 06:16, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ochna(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">'ouknə</font>'''/===== ==Thực vật== =====Hoa mai====== =====Cây hoa mai====== Category:Thực vật ...)
  • 17:11, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeofaunistics(đóng góp từ Palaeofaunistics tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palaeofaunistics tại CĐ Kythuat)
  • 16:49, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palais(đóng góp từ Palais tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palais tại CĐ Kythuat)
  • 16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locomotor(đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  • 16:48, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Locomotor(đóng góp từ Locomotor tại CĐ Kinhteđóng góp từ Locomotor tại CĐ Kythuat)
  • 16:13, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaeobotanic(đóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kinhteđóng góp từ Palaeobotanic tại CĐ Kythuat)
  • 15:40, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Remark(đóng góp từ Remark tại CĐ Kinhteđóng góp từ Remark tại CĐ Kythuat)
  • 15:10, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fancy-ball
  • 09:26, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Late(đóng góp từ Late tại CĐ Kinhteđóng góp từ Late tại CĐ Kythuat)
  • 09:25, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Late(đóng góp từ Late tại CĐ Kinhteđóng góp từ Late tại CĐ Kythuat)
  • 02:26, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) K
  • 16:30, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tole(New page: {|align="right" | __TOC__ |} =====/'''<font color="red">toul</font>'''/===== ==Thông dụng== ===Danh từ=== =====Tôn, lá tôn===== Category:Thông dụng)
  • 16:27, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tafferel(đóng góp từ Tafferel tại CĐ Kinhteđóng góp từ Tafferel tại CĐ Kythuat)
  • 05:10, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cheer
  • 05:09, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cheer
  • 06:16, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Labiomancy
  • 06:15, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Labiomancy
  • 06:15, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Labiomancy
  • 23:11, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) V-girl(đóng góp từ V-girl tại CĐ Kinhteđóng góp từ V-girl tại CĐ Kythuat)
  • 23:10, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) V-day(đóng góp từ V-day tại CĐ Kinhteđóng góp từ V-day tại CĐ Kythuat)
  • 23:09, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Maar(đóng góp từ Maar tại CĐ Kinhteđóng góp từ Maar tại CĐ Kythuat)
  • 23:09, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ubiquitarianism(đóng góp từ Ubiquitarianism tại CĐ Kinhteđóng góp từ Ubiquitarianism tại CĐ Kythuat)
  • 23:08, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ubiquitarian(đóng góp từ Ubiquitarian tại CĐ Kinhteđóng góp từ Ubiquitarian tại CĐ Kythuat)
  • 23:06, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ubiety(đóng góp từ Ubiety tại CĐ Kinhteđóng góp từ Ubiety tại CĐ Kythuat)
  • 23:06, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) BaBa(đóng góp từ BaBa tại CĐ Kinhteđóng góp từ BaBa tại CĐ Kythuat)
  • 23:04, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) V-belt(đóng góp từ V-belt tại CĐ Kinhteđóng góp từ V-belt tại CĐ Kythuat)
  • 23:04, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Uakari(đóng góp từ Uakari tại CĐ Kinhteđóng góp từ Uakari tại CĐ Kythuat)
  • 23:01, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) U-turn(đóng góp từ U-turn tại CĐ Kinhteđóng góp từ U-turn tại CĐ Kythuat)
  • 23:00, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) U-boat(đóng góp từ U-boat tại CĐ Kinhteđóng góp từ U-boat tại CĐ Kythuat)
  • 22:59, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Dabbling(đóng góp từ Dabbling tại CĐ Kinhteđóng góp từ Dabbling tại CĐ Kythuat)
  • 22:58, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-pole(đóng góp từ A-pole tại CĐ Kinhteđóng góp từ A-pole tại CĐ Kythuat)
  • 22:57, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-pillar(đóng góp từ A-pillar tại CĐ Kinhteđóng góp từ A-pillar tại CĐ Kythuat)
  • 22:57, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nacreous(đóng góp từ Nacreous tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nacreous tại CĐ Kythuat)
  • 22:56, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oakery(đóng góp từ Oakery tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oakery tại CĐ Kythuat)
  • 22:55, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oaken(đóng góp từ Oaken tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oaken tại CĐ Kythuat)
  • 22:55, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-wood(đóng góp từ Oak-wood tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-wood tại CĐ Kythuat)
  • 22:54, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-wart(đóng góp từ Oak-wart tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-wart tại CĐ Kythuat)
  • 22:54, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-tree(đóng góp từ Oak-tree tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-tree tại CĐ Kythuat)
  • 22:53, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-spangle(đóng góp từ Oak-spangle tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-spangle tại CĐ Kythuat)
  • 22:53, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-potato(đóng góp từ Oak-potato tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-potato tại CĐ Kythuat)
  • 22:52, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-plum(đóng góp từ Oak-plum tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-plum tại CĐ Kythuat)
  • 22:51, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) OR-gate(đóng góp từ OR-gate tại CĐ Kinhteđóng góp từ OR-gate tại CĐ Kythuat)
  • 22:50, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-paper(đóng góp từ Oak-paper tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-paper tại CĐ Kythuat)
  • 22:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-nut(đóng góp từ Oak-nut tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-nut tại CĐ Kythuat)
  • 22:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-gall(đóng góp từ Oak-gall tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-gall tại CĐ Kythuat)
  • 22:48, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-fig(đóng góp từ Oak-fig tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-fig tại CĐ Kythuat)
  • 22:48, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oak-apple(đóng góp từ Oak-apple tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oak-apple tại CĐ Kythuat)
  • 22:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oafishness(đóng góp từ Oafishness tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oafishness tại CĐ Kythuat)
  • 22:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oafishly(đóng góp từ Oafishly tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oafishly tại CĐ Kythuat)
  • 22:46, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) I-spy(đóng góp từ I-spy tại CĐ Kinhteđóng góp từ I-spy tại CĐ Kythuat)
  • 22:45, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oafish(đóng góp từ Oafish tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oafish tại CĐ Kythuat)
  • 22:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oaf(đóng góp từ Oaf tại CĐ Kinhteđóng góp từ Oaf tại CĐ Kythuat)
  • 22:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) O.pip(đóng góp từ O.pip tại CĐ Kinhteđóng góp từ O.pip tại CĐ Kythuat)
  • 22:43, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) O'er(đóng góp từ O'er tại CĐ Kinhteđóng góp từ O'er tại CĐ Kythuat)
  • 22:43, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) I've(đóng góp từ I've tại CĐ Kinhteđóng góp từ I've tại CĐ Kythuat)
  • 22:42, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) O'clock(đóng góp từ O'clock tại CĐ Kinhteđóng góp từ O'clock tại CĐ Kythuat)
  • 22:42, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) I'll(đóng góp từ I'll tại CĐ Kinhteđóng góp từ I'll tại CĐ Kythuat)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X