• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 17:36, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Track(/* /'''<font color="red">træk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 14:51, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Perform(/* /'''<font color="red">pә'fo:m</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /)
  • 14:41, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Administrate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:53, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Initial(/'''<font color="red">i'ni&#8747;&#601;l</font>'''/)
  • 15:51, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Inspection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:48, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Specific(/* /'''<font color="red">spɪˈsɪfɪk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  • 15:43, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Custom(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:40, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Air(/* /'''<font color="red">eə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/)
  • 15:38, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Type(/* /'''<font color="red">taip</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 15:36, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sheet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:15, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Accomplish(/'''<font color="red">ә'kΛmpli∫</font>'''/)
  • 15:12, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Emergency(/'''<font color="red">ĭ-mûr'jən-sē</font>'''/)
  • 15:11, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cool(/'''<font color="red">kūl</font>'''/)
  • 15:11, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Transponder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:09, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Comfortable(/'''<font color="red">'kʌmfətəbl</font>'''/)
  • 15:05, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Verification(/'''<font color="red">ˌvɛrəfɪˈkeɪʃən</font>'''/)
  • 15:01, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Emergency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:58, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Confident(/'''<font color="red">'kɔnfidənt</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 14:55, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cool(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Conformity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Appendix(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:52, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Issue(/'''<font color="red">isju:</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X