• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 10:34, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mandarin(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:33, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Surgeon(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:32, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mandarins(Redirecting to Mandarin) (mới nhất)
  • 10:30, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Assistant(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:29, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Democratic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:26, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mouse(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:25, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Federal(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:24, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Morse(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:22, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Telecommunication(viễn thông)
  • 10:21, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Code(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:13, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Telecommunication(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:11, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Compiler(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Conversation(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:09, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Polyclinic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:09, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Criminal(Từ điển thông dụng)
  • 10:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Hunt(Ngoại động từ)
  • 10:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Medical(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:05, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Couple(Giao cấu (loài vật))
  • 10:04, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Couple((điện học) cặp)
  • 10:04, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Couple(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:04, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Congress(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:02, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Culpable(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 10:01, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Homicide(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:52, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Deserved(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:52, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Imprisonment(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Deserving(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sentence(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reproof(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:50, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Impatient(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:49, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Analytic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:48, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Possession(Thuộc địa)
  • 09:48, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Possession(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:46, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Transformation(biến đổi)
  • 09:36, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Transformation(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:34, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reversible(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:33, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Circle(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:31, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reaction(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:31, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Algebra(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:30, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Radiation(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:28, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dose(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:28, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Living-room(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:27, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sitting-room(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:26, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Physic(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:25, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Adjourn(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:25, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Physician(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:23, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Adjournment(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:22, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fool(Từ điển thông dụng)
  • 09:16, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Fool(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:12, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Contract(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Party(the Communist Party)
  • 09:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Party((thông tục) người)
  • 09:01, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) April(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 09:00, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Leadership(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:59, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) August(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:58, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Absolute(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:57, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Augment(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:55, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Zero(Danh từ)
  • 08:53, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Augmentation(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:53, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Zero(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Insert(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:49, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Eclipse(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:48, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Casing(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:46, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Turbine(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:45, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Solar(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:42, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lower(Tối sầm (trời, mây))
  • 08:42, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lower(Làm xấu đi, làm thành hèn hạ, làm giảm giá trị)
  • 08:41, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lunar(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:41, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lowers(Redirecting to Lower) (mới nhất)
  • 08:40, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lower(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:39, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Month(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:36, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Between(Ở giữa)
  • 08:36, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lip(Nội động từ)
  • 08:32, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lip(Danh từ)
  • 08:29, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Between(Nửa... nửa; vừa... vừa)
  • 08:28, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Between(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:27, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mischief(Sự ranh mãnh, sự láu lỉnh, sự hóm hỉnh)
  • 08:27, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Screw(( + up) xử lý một tình thế rất kém)
  • 08:24, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mischief(Trò tinh nghịch, trò tinh quái, trò láu cá)
  • 08:22, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Screw(Xoáy (vít))
  • 08:21, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Screw(Sự giao cấu; người bạn cùng giao cấu)
  • 08:19, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mischief(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:19, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Screw(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:17, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Strip(( + down) tháo rời (nhất là một cỗ máy))
  • 08:16, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Strip(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:15, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Brew(Đang được chuẩn bị, đang được trù tính)
  • 08:14, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Brew(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:13, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flesh((thông tục) béo ra, có da có thịt)
  • 08:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flesh(Khai (đao...); (nghĩa bóng) khai (bút...))
  • 08:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flesh(Danh từ)
  • 08:08, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flesh(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 08:01, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Diagramming(Redirecting to Diagram) (mới nhất)
  • 08:01, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proud(Hãng (ngựa...))
  • 07:59, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proud(( + of something) nhô ra khỏi, kéo dài quá cái gì)
  • 07:58, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proud(Lộng lẫy, huy hoàng, uy nghi, hùng vĩ)
  • 07:56, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proudest(Redirecting to Proud) (mới nhất)
  • 07:56, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proud(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:54, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Peacock(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:54, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(khối)
  • 07:50, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Vain(Tính từ)
  • 07:40, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Stereo(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:10, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Survey(Trắc đạc (bằng lượng giác học..))
  • 07:09, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Survey(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:08, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(Nghĩa chuyên ngành)
  • 07:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Opinion(Sự đánh giá; ( + phủ định) sự đánh giá cao)
  • 07:06, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Block(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:05, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Carpet(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 07:03, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Foot(Cấu trúc từ)
  • 07:02, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Foot(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:59, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Cylinder(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:57, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Master(Hiệu trưởng (một số trường đại học))
  • 06:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Selection(Người (vật) được chọn lựa; số lượng các khoản được chọn lựa)
  • 06:51, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Head-master(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:47, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Complete(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  • 06:46, ngày 27 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Selection(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X