• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 02:13, ngày 20 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Tuong thuat chuyen tu thien ngay 17/5(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 05:23, ngày 12 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) thongbaocongdong:Chuong trinh tu thien ngay 17/5(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 04:51, ngày 16 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Off lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 13:42, ngày 12 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Cùng xây dựng Baamboo Tra Từ phiên bản 2(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 15:33, ngày 26 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận:Nailbiting(từ mới) (mới nhất)
  • 15:33, ngày 26 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận:Nailbiting(từ mời)
  • 11:32, ngày 20 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thảo luận:Teacher(New page: == Thông dụng == ===== Giáo viên (thầy/cô giáo) ===== Category: Thông dụng ) (mới nhất)
  • 14:35, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creamery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:25, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creamer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:18, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crayfish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:14, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crawly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:12, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crawfish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:10, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:35, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:32, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creativity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:30, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creativeness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:30, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creasy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:28, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creaseless(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:27, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crease-resistant(/'''<font color="red">ˈkrisrɪˌzɪstənt</font>'''/)
  • 03:23, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creamy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:23, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crease(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:21, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creaky(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:17, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creakiness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:17, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Creak(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:06, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craziness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:58, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crazily(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craze(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craving(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:08, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craven(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:05, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crave(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cravat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:55, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crater(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:51, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:49, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cratch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:47, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crassulaceous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:32, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crassness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:15, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crassitude(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crass(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:44, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crash-land(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:40, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crash-helmet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:38, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crash-dive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:35, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crapy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:28, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crapulent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:25, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crapulence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craps(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:22, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crappy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craped(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:20, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crape(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranny(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:13, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crannied(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranky(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:59, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crankle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:57, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crankiness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:38, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crank(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:22, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:16, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crania(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:16, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:15, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crane-fly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:10, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranberry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:02, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cranage(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:59, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crampon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:51, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cramped(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cramp-iron(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:47, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crammer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:43, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crambo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cram-full(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cram(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:32, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crake(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:30, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cragsman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:29, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cragged(/'''<font color="red">krægid</font>'''/)
  • 14:29, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craggy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:26, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cragged(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:25, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crag(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:22, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craftsmanship(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crafty(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:18, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craftsman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:15, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craftiness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:13, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craft-guild(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:10, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Craft-brother(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cradling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:02, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cradle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:50, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cracky(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:49, ngày 10 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cracksman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:41, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crackled(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:40, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cracknel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:37, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crackle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:34, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crackjack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:26, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cracking(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:25, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cracked(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:22, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crack-up(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:17, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crack-jaw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:10, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crack-down(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:06, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crack-brained(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:04, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crabwise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:03, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crabby(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:59, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crabbed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:56, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crab-pot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:47, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Crab-apple(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:43, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tailoress(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:36, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-wind(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:33, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-spin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:32, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-skid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:29, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-light(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:29, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-lamp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:25, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-gate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:23, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-end(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:20, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-coat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:17, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-board(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:13, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tail-base(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:05, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Taeniae(/'''<font color="red"> 'ti:niə</font>'''/)
  • 12:04, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Taenia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:56, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:53, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diva(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:49, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Divan-bed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:45, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Divan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Divalence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:25, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Divalent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:23, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bivalent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:20, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bivalve(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:17, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bivouac(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:13, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Blabbermouth(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:05, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Blabber(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:57, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bizarre(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:42, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-examination(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:27, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-cut(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:23, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-current(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:12, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-country(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:07, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-check(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:05, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-breed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:01, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-bred(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:00, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-bow(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:55, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-bones(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:48, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-bench(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:44, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-belt(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:42, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-beam(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:36, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-bar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-action(=/'''<font color="red">'krɔs'ækʃn</font>'''/)
  • 11:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-action(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-eyed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-legged(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-heading(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:47, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-head(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-grained(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-grain(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:44, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-fire(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:41, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-word(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:38, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-wind(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-trees(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-ply(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:33, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-piece(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:31, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cross-light(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:14, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stabilise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:10, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stab(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:09, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stabling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:46, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:25, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stag-party(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:22, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stag-evil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:47, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stag(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Easterner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:00, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eastern(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:38, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Easting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:36, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eastward(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:34, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eastwards(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:28, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Easy-mark(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:46, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rudiment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:38, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruddy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:55, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruddock(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:40, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruddiness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rudderless(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:44, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruche(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:39, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruckle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:45, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rucksack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:39, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ruction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:26, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rudd(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:24, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rudder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:36, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Black(Danh từ)
  • 15:28, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Black(Xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm)
  • 12:26, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Wretch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:56, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yum-yum(/'''<font color="red">'ju:ltaid</font>'''/)
  • 06:52, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zephyr(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:45, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lizzie(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:42, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lizard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:38, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lixiviation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:35, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lixiviate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:33, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Living-space(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:29, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Living(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:19, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yeasty(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:16, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yeast(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:12, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Yea(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:07, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ye(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Xl(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:02, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-end(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:59, ngày 1 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backbit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:56, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Superstitiousness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:53, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Superstitious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:51, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Superstition(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:46, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Profound(Tính từ)
  • 04:41, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crucifixion(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:27, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Simultaneous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:45, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Imbrue(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:42, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Imbue(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:41, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Imbue(Thông dụng)
  • 02:55, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pilfer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:48, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cruet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:45, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crudeness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:41, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crude(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:36, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crucify(Ngoại động từ)
  • 02:34, ngày 31 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crucify(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Retrial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:15, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Plaice(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:46, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Headshot(New page: == Thông dụng == ===== bắn 1 viên trúng đầu ===== Category: Thông dụng )
  • 12:46, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) n Request:Headshot(Nhờ giải nghĩa chưa được trả lời) (mới nhất)
  • 04:05, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Plague(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:00, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placket(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:59, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placket(Đường xẻ váy (của đàn bà))
  • 03:56, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:54, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:49, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Place-kick(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:47, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Place-brick(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:40, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) AmoreMio(New page: tình yêu của tôi (tiếng Italy))
  • 03:40, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) n Request:AmoreMio(Nhờ giải nghĩa chưa được trả lời) (mới nhất)
  • 04:58, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Place-card(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:49, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:44, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Placate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:40, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pivot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:34, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Kết quả bầu chọn Mod trên BBTT(Black0000 viết ...)
  • 04:33, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Kết quả bầu chọn Mod trên BBTT(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 04:30, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cool(Cấu trúc từ)
  • 04:09, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Coo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:08, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Coo(Danh từ)
  • 03:55, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Conviviality(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:51, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Convivial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:48, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Convince(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:43, ngày 26 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Persecute(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:21, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Thông báo về việc tuyển thêm Mod(Bình luận bởi Black0000 - qua ArticleComments extension)
  • 03:07, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nothing to lose(New page: không có gì để mất) (mới nhất)
  • 03:07, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) n Request:Nothing to lose(Nhờ giải nghĩa chưa được trả lời) (mới nhất)
  • 02:32, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A.d.(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:21, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aard-wolf(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aba(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:15, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ab(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:14, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abaci(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:10, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abc(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:07, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-side(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:24, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Vatican (Holy See)(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:18, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Geographic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:49, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Affiliate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:42, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Irrigator(Người tưới - đóng góp từ Irrigator tại CĐ Kythuatđóng góp từ Irrigator tại CĐ Kinhte)
  • 15:40, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Irrigator(Người tưới)
  • 15:40, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Irrigator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X