• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 21:09, ngày 30 tháng 6 năm 2010 (sử) (khác) Otorhinolaryngology(sửa format)
  • 21:08, ngày 30 tháng 6 năm 2010 (sử) (khác) Otorhinolaryngology(thêm phiên âm)
  • 04:14, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Moxibustion(thêm giải thích) (mới nhất)
  • 04:13, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Moxibustion(thêm giải thích)
  • 03:59, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Ulcer(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 03:58, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Pediatrician(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 03:52, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Colonoscopy(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 03:45, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Malocclusion(thêm phiên âm)
  • 03:40, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Orthodontic(thêm phiên âm)
  • 03:39, ngày 14 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Orthodontic(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 03:17, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Acupressure(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 03:16, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Acupressure(thêm nghĩa)
  • 02:25, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Moxa(typo) (mới nhất)
  • 02:25, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Moxa(thêm phiên âm)
  • 01:43, ngày 1 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Moxibustion(sửa lỗi chính tả)
  • 00:59, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (sử) (khác) Whole-grain(thêm phiên âm)
  • 00:57, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (sử) (khác) Bewilderment(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 00:44, ngày 18 tháng 7 năm 2009 (sử) (khác) Tortilla(thêm phiên âm)
  • 00:42, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Verbatim(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 00:40, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Deviancy(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 00:35, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pica(thêm nghĩa)
  • 00:21, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Bedsore(thêm phiên âm)
  • 00:18, ngày 9 tháng 5 năm 2009 (sử) (khác) Pandemic(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 04:26, ngày 23 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Ballet(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 04:07, ngày 23 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Medicare(thêm phiên âm)
  • 05:23, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Carton(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 05:02, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Houseplant(thêm phiên âm)
  • 04:49, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Sidebone(thêm phiên âm)
  • 04:48, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Outburst(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 04:37, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Infringement(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 04:36, ngày 15 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Demeanor(thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 05:20, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) Decertify(thêm phiên âm)
  • 05:09, ngày 24 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) Crosswalk(thêm phiên âm)
  • 01:22, ngày 5 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Acetylcholine(thêm phiên âm)
  • 01:17, ngày 5 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Anticholinergic(thêm phiên âm)
  • 01:13, ngày 16 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Peach(thêm phiên âm)
  • 22:27, ngày 15 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Isolating(thêm phiên âm)
  • 02:48, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Disinfecting(thêm phiên âm)
  • 02:44, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Interrogate(thêm phiên âm)
  • 02:41, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Opt(thêm phiên âm)
  • 02:39, ngày 13 tháng 1 năm 2009 (sử) (khác) Inclusionary(thêm phiên âm)
  • 05:34, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Payout(thêm phiên âm)
  • 05:29, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Itemization(thêm phiên âm)
  • 05:22, ngày 22 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Poker(thêm phiên âm)
  • 23:15, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Favorable(thêm phiên âm)
  • 23:04, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Multipurpose(thêm phiên âm)
  • 23:01, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Groceries(thêm phiên âm)
  • 23:01, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Lifeline(thêm phiên âm)
  • 22:59, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Empirical(thêm phiên âm)
  • 22:52, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Trademark(thêm phiên âm)
  • 22:51, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Approvable(thêm phiên âm)
  • 22:50, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Overpayment(thêm phiên âm)
  • 22:40, ngày 13 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Bankruptcy(thêm phiên âm)
  • 19:11, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Reflux(thêm phiên âm)
  • 18:54, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Still-born(thêm phiên âm)
  • 18:47, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Hypertonicity(thêm phiên âm)
  • 18:24, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Orthotics(thêm phiên âm)
  • 18:16, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Psychotropic(thêm phiên âm)
  • 18:12, ngày 6 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Pediatric(thêm phiên âm)
  • 23:44, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Pry(thêm phiên âm)
  • 23:44, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Sandblast(thêm phiên âm)
  • 23:41, ngày 27 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Parenteral(thêm phiên âm)
  • 04:04, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Noticeable(thêm phiên âm)
  • 00:18, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Understanding(thêm phiên âm)
  • 00:15, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Ideally(thêm phiên âm)
  • 00:05, ngày 22 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Retrospectively(thêm phiên âm)
  • 23:43, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Phobia(thêm phiên âm)
  • 23:29, ngày 21 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Congee(thêm phiên âm)
  • 09:46, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Redness(thêm phiên âm)
  • 09:37, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Enrollee(thêm phiên âm)
  • 06:53, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Electronics(thêm phiên âm)
  • 06:50, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Honorable(thêm phiên âm)
  • 06:48, ngày 11 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Preadmission(thêm phiên âm)
  • 04:55, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Basically(thêm phiên âm)
  • 03:44, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Lightening(thêm phiên âm)
  • 03:38, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) First-hand(thêm phiên âm)
  • 03:24, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Hard-of-hearing(thêm phiên âm)
  • 03:24, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) World-class(thêm phiên âm)
  • 03:12, ngày 7 tháng 10 năm 2008 (sử) (khác) Serotonin(thêm phiên âm)
  • 01:32, ngày 24 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Mechanic(thêm phiên âm)
  • 01:31, ngày 24 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Matte(thêm phiên âm)
  • 05:42, ngày 22 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Payroll(thêm phiên âm)
  • 05:40, ngày 22 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Enroll(thêm phiên âm)
  • 02:01, ngày 20 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Stressful(thêm phiên âm)
  • 01:56, ngày 20 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Kissable(thêm phiên âm)
  • 01:55, ngày 20 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Docket(thêm phiên âm)
  • 05:22, ngày 19 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Chiasma(thêm phiên âm)
  • 18:40, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Cooperate(thêm phiên âm)
  • 13:35, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Cooperative(thêm phiên âm)
  • 04:32, ngày 18 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Parentheses(thêm phiên âm)
  • 23:36, ngày 4 tháng 9 năm 2008 (sử) (khác) Agitation(thêm phiên âm)
  • 04:19, ngày 30 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Prong(thêm phiên âm)
  • 04:18, ngày 30 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Litigant(thêm phiên âm)
  • 21:19, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Hyperthyroidism(thêm phiên âm)
  • 21:15, ngày 28 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Hyperparathyroidism(thêm phiên âm)
  • 02:24, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Popularity(thêm phiên âm)
  • 02:22, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Sublicense(thêm phiên âm)
  • 02:21, ngày 27 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Donation(thêm phiên âm)
  • 23:31, ngày 22 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Mammographic(thêm phiên âm)
  • 23:28, ngày 22 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Deductible(sửa phiên âm)
  • 23:08, ngày 22 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Outpatient(thêm phiên âm)
  • 23:07, ngày 22 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Inpatient(thêm phiên âm)
  • 22:57, ngày 21 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Endodontics(thêm phiên âm)
  • 00:50, ngày 19 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Locomotion(thêm phiên âm)
  • 00:51, ngày 9 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Multimedia(thêm phiên âm)
  • 05:40, ngày 7 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Notary(thêm phiên âm)
  • 14:56, ngày 4 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Anesthesia(thêm phiên âm)
  • 05:55, ngày 2 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Inflammable(thêm phiên âm)
  • 05:54, ngày 2 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Hearing(thêm phiên âm)
  • 19:44, ngày 1 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Ostomy(thêm phiên âm)
  • 19:26, ngày 1 tháng 8 năm 2008 (sử) (khác) Stasis(thêm phiên âm)
  • 21:29, ngày 29 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Responder(thêm phiên âm)
  • 21:19, ngày 29 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Hibachi(thêm phiên âm)
  • 20:08, ngày 29 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Afterward(thêm phiên âm)
  • 06:08, ngày 29 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Fetal(thêm phiên âm)
  • 05:33, ngày 29 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Entitlement(thêm phiên âm)
  • 18:58, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Reinforcement(thêm phiên âm)
  • 18:33, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Marshmallow(thêm phiên âm)
  • 18:15, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Imbed(thêm phiên âm)
  • 17:09, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Mold(thêm phiên âm)
  • 14:02, ngày 28 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Biennium(thêm phiên âm)
  • 17:56, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Nickname(thêm phiên âm)
  • 14:16, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Pitcher(thêm phiên âm)
  • 13:19, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Pile(thêm phiên âm)
  • 12:56, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Copy-cat(thêm phiên âm)
  • 12:07, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Play-by-play(thêm phiên âm)
  • 06:41, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Frustrated(thêm phiên âm)
  • 06:24, ngày 27 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Literally(thêm phiên âm)
  • 23:21, ngày 25 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Pinprick(thêm phiên âm)
  • 23:04, ngày 24 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Semi-darkness(thêm phiên âm)
  • 21:18, ngày 24 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Peer(thêm phiên âm)
  • 00:14, ngày 24 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Investigational(thêm phiên âm)
  • 22:02, ngày 23 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Child-bearing(thêm phiên âm)
  • 18:59, ngày 23 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Phenylketonuria(thêm phiên âm)
  • 06:57, ngày 23 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Perinatal(thêm phiên âm)
  • 06:12, ngày 22 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Verbalize(thêm phiên âm)
  • 19:10, ngày 21 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Indices(thêm phiên âm)
  • 17:37, ngày 21 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Locally(thêm phiên âm)
  • 17:36, ngày 21 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Intranet(thêm phiên âm)
  • 19:42, ngày 14 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Livability(thêm phiên âm)
  • 19:34, ngày 14 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Neighbor(thêm phiên âm)
  • 19:18, ngày 14 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Neighborhood(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:57, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Disposal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:17, ngày 11 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Landfill(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:36, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Gag(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:35, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Hauler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:35, ngày 10 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Reservoir(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:40, ngày 9 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Amplification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:38, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) String(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:47, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Coordinator(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /điều phối viên/ phần)
  • 00:30, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Fiscal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:16, ngày 7 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Endearment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:29, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Lighting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:22, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Upgrade(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:15, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Ventilation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:14, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Suppression(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:04, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Attach(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:02, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Viaduct(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:00, ngày 4 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Relocate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:47, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Waterfront(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:08, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Publication(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:48, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Refund(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:04, ngày 3 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Delinquency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:33, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Revert(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:45, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Complaint(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:44, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Somatic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Borderline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:28, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Externalize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:23, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Percentile(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Forthcoming(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:59, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Whereabouts(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:46, ngày 2 tháng 7 năm 2008 (sử) (khác) Liberalize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:33, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hereby(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:28, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Unlikely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:26, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Overrule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:39, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caseworker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:24, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Stipulation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:19, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Deadline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:17, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Juvenile(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:00, ngày 28 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Commissioner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:40, ngày 27 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Continuance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:14, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oppose(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:07, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Adverse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:03, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Foregoing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Exhaustive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:51, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Suggestive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:48, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Poster(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:41, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Prowess(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Unreasonable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:47, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Commission(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:03, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hostility(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:44, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Graphic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:40, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Circulation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:21, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intimidate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:16, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Slur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:46, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Epithet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:53, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Unwelcome(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:19, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Visual(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:54, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dignity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:40, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ancestry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:38, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Veteran(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:09, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Incision(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:50, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dexterity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:28, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Insulin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:26, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hepatitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:13, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Referent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:49, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mediation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:44, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Administer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:25, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Advocacy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:10, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Probate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:07, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Courthouse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Conservator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:24, ngày 15 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Repossession(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:01, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Outreach(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:58, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Subsidize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:57, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Shut-off(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:47, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Evict(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:41, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Spousal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:38, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Paternity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:33, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Replacement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:08, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Grievance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:02, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emancipation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:58, ngày 14 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intake(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:51, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pervasive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:22, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Predominant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:21, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Predominantly(/'''<font color="red">prɪˈdɒmənəntli</font>'''/)
  • 18:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Predominantly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:34, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Limited(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Subsequent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:39, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Prevalent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ambivalence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:18, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Distracted(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:11, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Interim(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:32, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Internalize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:30, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Inadequacy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:26, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Interpretative(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:12, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Distraught(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:09, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Projective(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Advisable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:33, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cognitive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:17, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Maladapted(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:12, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Maladaptive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Coping(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:18, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Structured(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:14, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Problematic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:05, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eczema(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:32, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ideal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:20, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Socialization(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:17, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Setting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:09, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Extent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:17, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Underlying(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:15, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Underlie(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:44, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Questionnaire(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:03, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Disruption(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:53, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intervention(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:45, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Frequent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:15, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Norm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:04, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Disorganised(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:59, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impulsive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:56, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Prone(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:39, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Agitated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:16, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Chaotic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Defer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:50, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trauma(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:49, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traumatic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eliminate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hyperactive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:30, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hyperactivity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Intellect(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:18, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Impression(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Diagnostic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:02, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:46, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rash(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:34, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Guideline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:00, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trapeze(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:54, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bedridden(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:41, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Propel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:27, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Contracture(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:03, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Gastrostomy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:59, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Spasm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:28, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Syringe(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:02, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Gastronomy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:01, ngày 9 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Mucous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:14, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Verbal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:00, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acuity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ambulatory(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:57, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palsy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cerebral(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quadriplegia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:46, ngày 8 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Spastic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Democrat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vanquish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:16, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Defiant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:12, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Doggedness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Scrutiny(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Legislature(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:00, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Headwind(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:55, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Senator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:52, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Relevancy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:48, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pundit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:04, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Accordance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Parental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:48, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Initiate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:42, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Follow-up(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aftercare(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:10, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reconciliation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:34, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pass-through(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:18, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Inconclusive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Medication(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:32, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Advancement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Inlay(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Onlay(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:41, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Periodontics(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:28, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Periodontal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:23, ngày 24 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Scaling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:55, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Debridement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:28, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Palliative(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:37, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Molar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:36, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sealant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:27, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Series(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:25, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Consecutive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:22, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Panoramic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:19, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bitewing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:37, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Fluoride(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:33, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Deductible(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:06, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Permanence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:04, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Permanency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:33, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Impeccable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:20, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Probability(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:09, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Highlight(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:20, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Liechtenstein(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Montenegro(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:16, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) San Marino(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:15, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Moldova(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:13, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Luxembourg(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 02:11, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Portugal(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:32, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ireland(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:26, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Croatia(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:24, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Puerto Rico(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:19, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guadeloupe(<font color=red>ˌgwɑdlˈup</font>)
  • 00:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guadeloupe(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 00:16, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brunei(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:10, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Lymphedema(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) PROLOG(/'''<font color="red">fuck</font>'''/)
  • 23:58, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pterygium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) KHz(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:55, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Freeway(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jointly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:57, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Locate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:15, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hazardous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:13, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Imputation(/'''<font color="red">imputation</font>'''/)
  • 00:09, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Oncologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:06, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sonar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:05, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ladder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:03, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hospice(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:02, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Endophthalmitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:01, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Stomatitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:59, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Keratoconjunctivitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:58, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Omelette(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:56, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Assignment(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:54, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Angiography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:53, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Unbelievable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:51, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mammography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:50, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Wavelength(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:48, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sold(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:43, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Procrastinate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:41, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Downsizing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:39, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Artifact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:37, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) FIFO(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:15, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Attitudinal(Tiếng lóng)
  • 05:56, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Conducive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:51, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Demonstration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:59, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Contingent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:44, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aarqeunaamaaei(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 20:36, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aabar(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 20:18, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aaiight(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 19:45, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-scared(Tiếng lóng) (mới nhất)
  • 19:44, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) A-scared(Tiếng lóng)
  • 19:30, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cross-examine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:59, ngày 14 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Intrinsic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:34, ngày 13 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Subprime(Danh từ)
  • 23:47, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Psychotherapy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 23:44, ngày 12 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Preponderance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X