• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 14:26, ngày 17 tháng 10 năm 2009 (sử) (khác) Concept(Sua tu)
  • 16:31, ngày 17 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) Disinfect(Thêm phiên âm) (mới nhất)
  • 14:05, ngày 11 tháng 4 năm 2009 (sử) (khác) n Latch(sửa phiên âm) (mới nhất)
  • 16:22, ngày 10 tháng 3 năm 2009 (sử) (khác) End-up(thêm phiên âm)
  • 16:59, ngày 25 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Bow-tie(thêm phiên âm)
  • 17:58, ngày 24 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Heart-break(thêm phiên âm)
  • 08:56, ngày 16 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Goodie(thêm phiên âm)
  • 09:23, ngày 13 tháng 2 năm 2009 (sử) (khác) Hid(thêm phiên âm)
  • 05:51, ngày 30 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) Homy(thêm phiên âm)
  • 14:54, ngày 14 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) In light of(sửa nghĩa của từ)
  • 14:51, ngày 14 tháng 12 năm 2008 (sử) (khác) In light of(sửa nghĩa của từ)
  • 20:20, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Top(/* /'''<font color="red">tɔp</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help)
  • 06:51, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Top(/'''<font color="red">tɔp</font>'''/)
  • 06:50, ngày 18 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tops(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:57, ngày 17 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Heal(/* /'''<font color="purple">hi:l</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  • 18:08, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lousy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:07, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Louse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lour(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lout(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:05, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Louvre(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:04, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lovable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:56, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transcendentalism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:55, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transcendental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:54, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transcendency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:53, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transcendence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:52, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transcendent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:50, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transatlantic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:47, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transaction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:46, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Transact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:45, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trample(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:44, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tramp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:43, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trammel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:43, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tram(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:42, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traitorous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traitor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:40, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trait(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:39, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traipse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:38, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trainee(/* /'''<font color="red">treɪˈni</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là)
  • 17:37, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Train(/* /'''<font color="red">trein</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 17:37, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trailer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:35, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traffic(/'''<font color="red">træfik</font>'''/)
  • 17:35, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Traffic(/* /'''<font color="red">træfik</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  • 17:34, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trade(/* /'''<font color="red">treid</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 17:34, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Trad(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:32, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tract(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:27, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tootle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:26, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Toot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:25, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tool(/'''<font color="red">tu:l</font>'''/)
  • 17:16, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tomb(/'''<font color="red">tu:m</font>'''/)
  • 17:14, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Token(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:12, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Toing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Limb(/'''<font color="red">lim</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 11:32, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quince(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:32, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:31, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quilt(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:30, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:30, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quietus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:28, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quietism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:27, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:26, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiescent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:17, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Entire(/* /'''<font color="red">in'taiə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /)
  • 10:57, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encode(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:56, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encase(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encamp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enamel(/'''<font color="red">i'næməl</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> - đóng góp từ Enamel)
  • 10:54, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enamel(/'''<font color="red">i'næməl</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 10:53, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:53, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enclose(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:50, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eminent(/'''<font color="red">´eminənt</font>'''/)
  • 10:49, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emollient(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emit(/* /'''<font color="red">i'mit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 10:46, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emission(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:45, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emissary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Empty(/'''<font color="red">'empti</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 22:53, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinking(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:51, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:50, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinkable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:47, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Think(/* /'''<font color="red">θiɳk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /he)
  • 22:47, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:45, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingumajig(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingummy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thing(/* /'''<font color="red">θiɳ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 22:29, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thimbleful(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:28, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thimble(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:27, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thigh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:26, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thievery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:25, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thieve(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:24, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thicket(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thicken(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:22, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thick(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:21, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They've(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They'll(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They'd(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:15, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landlord(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landlady(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:13, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:11, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Languidly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:08, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Male(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:05, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Languish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thirst(/* /'''<font color="red">θɜrst</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  • 13:40, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Camber(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Adc(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:17, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pup(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:02, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ballot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:01, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Balloon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:58, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmetto(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:57, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palpably(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:56, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palpable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:54, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmistry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:53, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palmist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:51, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palpitate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:48, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palliation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:46, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palliate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:45, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallidly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:41, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Pallid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Halt(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:37, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Actively(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acrimonious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:17, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acrimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:16, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acrobatically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:09, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acrobatic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:08, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Acrobat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:06, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Actuality(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:58, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palaver(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:55, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Palely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:52, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farcically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:51, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farcical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:50, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farce(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:49, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Far-between(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:48, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermostat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:48, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Far-away(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:46, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermosetting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:45, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermos(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:44, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fao(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermoplastic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fantastically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:41, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fantasize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:40, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fantasia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:39, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermonuclear(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:39, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fanny(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Calm(/* /'''<font color="red">ka:m</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 05:36, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Actinism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:31, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermoelectric(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:29, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermodynamics(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:27, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermocouple(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:24, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermionic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:16, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Rabbit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:26, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tetchy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:19, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tetanus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:10, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testimony(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:08, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testimonial(/'''<font color="red">,testi'mounjəl</font>'''/)
  • 03:06, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testify(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:05, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testicle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 00:01, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hippie(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:44, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenure(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:35, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenuity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:32, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenuous(/'''<font color="red">'tenjuəs</font>'''/)
  • 19:30, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenuous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:26, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenterhooks(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:22, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tentacle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:18, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:15, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tensile(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:13, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tense(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:11, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenpin bowling(/'''<font color="red">tenpin 'bəuliŋ</color>'''/)
  • 19:10, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenpin bowling(đóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kythuatđóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kinhte)
  • 19:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenpin bowling(đóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kythuatđóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kinhte)
  • 19:07, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenpin bowling(đóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kythuatđóng góp từ Tenpin bowling tại CĐ Kinhte)
  • 18:58, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:57, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:54, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:52, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:51, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tendril(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:47, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tendon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:46, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tendentious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:40, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tend(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:38, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tench(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:37, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tenancy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:33, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tissue(/* /'''<font color="red">ˈtɪʃu , ˈtɪsyu</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của)
  • 18:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tiro(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:28, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Titillate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:27, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Safely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:41, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thermal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:38, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thereupon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:37, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Therm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:33, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Therefore(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:33, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thereby(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thereabout(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:28, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Therapist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Therapy(/'''<font color="red">ˈθɛrəpi</font>'''/)
  • 16:19, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theosophist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:19, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theosophical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theorise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:16, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theorist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:15, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theosophy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:13, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theory(/'''<font color="red">θiəri</font>'''/)
  • 16:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theoretically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theoretical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:00, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theological(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:52, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theologian(/'''<font color="red">,θiə'ləudʒi</font>'''/)
  • 15:46, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theologian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:41, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:40, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theodolite(/* /'''<font color="red">θi'ɔdəlai</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help l)
  • 15:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theocracy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:28, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:27, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Then(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:25, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Themselves(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:24, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theme(/* /'''<font color="red">θim</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 15:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thematic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Them(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theistical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:16, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theistic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:15, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theist(/'''<font color="red">'θi:ít</font>'''/)
  • 15:13, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theirs(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:12, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:11, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Their(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theft(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:07, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theatrically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theatrical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:05, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Theater(/* /'''<font color="red">ˈθiətər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help l)
  • 15:03, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thaw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:56, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thatch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:55, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thankfully(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thankful(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:53, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thank(/* /'''<font color="red">θæɳk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /h)
  • 14:52, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thalidomide(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Texture(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào gdffdfsdsdssdsiữa /..../ phần ph)
  • 14:47, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Textile(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:33, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Textbook(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:33, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Textually(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Textual(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Teutonic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tether(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:44, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:36, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Testamentary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:15, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Test
  • 12:14, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tessellated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:13, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terylene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:09, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tertiary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:04, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:04, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:02, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrorism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:59, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Territory(/* /'''<font color="red">ˈtɛrɪˌtɔri , ˈtɛrɪˌtoʊri</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: p)
  • 11:50, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Territorial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:47, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrify(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:47, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:46, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrifically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:44, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrific(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:43, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:42, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrible(/'''<font color="red">'terəbəl</font>'''/)
  • 11:42, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terribly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:41, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrible(/* /'''<font color="red">ˈtɛrəbəl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help l)
  • 11:39, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrestrial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:36, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrapin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:31, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrain(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:27, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terracotta(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:26, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terrace(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:23, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Termagant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:21, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tercentennial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:20, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tercentenary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:17, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Menu(/'''<font color="red">ˈmɛnyu , ˈmeɪnyu</font>'''/)
  • 05:59, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Term(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:58, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tequila(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:56, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tepid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:56, ngày 11 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tepee(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baffle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:02, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Big(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:06, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarsal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:15, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:14, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarragon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:10, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarpaulin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:10, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:08, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taro(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:07, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarnish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:05, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:05, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarmac(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:03, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tariff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:02, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tare(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:00, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tardy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:59, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarboosh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:56, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarantula(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:55, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tarantella(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:53, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taramasalata(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:51, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taradiddle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tappet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tapir(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:46, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tapioca(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tapestry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:43, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:41, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tap(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:40, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tantrum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:39, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tantamount(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:38, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tantalize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:35, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tannoy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:34, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tannin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:33, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tannic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:32, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tankard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:31, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tango(/'''<font color="red">'tæɳgəʊ</font>'''/)
  • 18:30, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tangle(/'''<font color="red">'tæɳgl</font>'''/)
  • 18:29, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tang(/'''<font color="red">tæɳ</font>'''/)
  • 18:26, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tango(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:23, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tangle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:21, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tangible(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:19, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tangerine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:16, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tangent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:10, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tang(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:08, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tandoori(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tandem(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:00, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tannery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:56, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:55, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tampon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:53, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tamper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:53, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tamp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:51, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tam-o'-shanter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tame(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:48, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tambourine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tambour(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:46, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tamarind(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Talon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Talmud(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:42, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:41, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tallow(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:40, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tall(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:26, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Talisman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:24, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:23, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taking(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:21, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taint(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:19, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taffy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:18, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taffrail(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:17, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taffeta(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:16, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tadpole(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:15, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tad(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:14, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tactile(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:13, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tactical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:12, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tactic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:11, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tactfully(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:09, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:08, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tacky(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:07, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tackle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:06, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Taciturn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:04, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tachograph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:03, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabulation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:01, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabulate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 07:00, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabular(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:58, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabloid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:57, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Table d'hotel(đóng góp từ Table d'hotel tại CĐ Kythuatđóng góp từ Table d'hotel tại CĐ Kinhte)
  • 06:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tableau(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:47, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabernacle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:45, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabby(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:44, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tabasco(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:41, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ta(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:37, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) T(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 06:37, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tab(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:52, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Plain rice(New page: loại gạo thô) (mới nhất)
  • 05:49, ngày 25 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Birthplace(New page: Nơi sinh) (mới nhất)
  • 17:28, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Requisition(/* /'''<font color="red">ˌrɛkwəˈzɪʃən</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của)
  • 17:25, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Requisite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:17, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Require(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:14, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repute(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:03, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reputable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:58, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repulsion(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:53, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repulse(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:51, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repugnance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:48, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repugnant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:47, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repudiation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:45, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repudiate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:42, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Republicanism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:39, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Republican(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:37, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Republic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:34, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprove(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:32, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reproduction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:30, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reproduce(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:28, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprobate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:26, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reproach(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:25, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprisal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:23, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprint(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:22, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprimand(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:20, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprieve(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:19, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repressive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:17, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repression(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:16, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repress(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:14, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Representative(/'''<font color="red">/,repri'zentətiv/</font>''')
  • 16:14, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Representative(/* /'''<font color="red">ˌrɛprɪˈzɛntətɪv</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm c)
  • 16:11, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Representation(đóng góp từ Representation tại CĐ Kythuatđóng góp từ Representation tại CĐ Kinhte)
  • 16:05, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprehensibly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:02, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Reprehend(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:01, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repossess(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:59, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repository(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:57, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Repose(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:51, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:38, ngày 22 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Fig tree(New page: ===Danh từ=== * Cây sung, cây vả (thực vật học)) (mới nhất)
  • 15:48, ngày 20 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Regret(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:55, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Wait(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:26, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abscess(đóng góp từ Abscess tại CĐ Kythuatđóng góp từ Abscess tại CĐ Kinhte)
  • 03:25, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abrogate(đóng góp từ Abrogate tại CĐ Kythuatđóng góp từ Abrogate tại CĐ Kinhte)
  • 03:25, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abrogate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:23, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abridge(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:22, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abreast(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:21, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abrasive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:19, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abracadabra(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:17, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abound(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:15, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abortive(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:14, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abortionist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:11, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abortion(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:10, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abort(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:08, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aborigines(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:06, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aboriginal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:04, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abomination(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:02, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abominate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:01, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abominably(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:59, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abominable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:57, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abolitionist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:56, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abolition(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:54, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abolish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abode(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:51, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abo('''<font color="red">/'æbəʊ</font>''')
  • 02:51, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:50, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abnormally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:49, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abnormality(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:45, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abnegation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:44, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ably(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:42, ngày 18 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ablaut(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:25, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abjuration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:21, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abjure(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:19, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abject(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:17, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abhorrent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:15, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abhorrence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:12, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abide(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:10, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abhor(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:09, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abeyance(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:08, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:06, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aberration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:04, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Aberrant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:03, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abeam(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 18:01, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abduction(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:58, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abduct(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:57, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abdominally(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:55, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abdominal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:51, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abdomen(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:49, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abdicate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:46, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abbreviate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:43, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abbot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:41, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abbey(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:39, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abbess(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:37, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abattoir(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:35, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abash(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:33, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abase(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:34, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bowler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brave(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bravado(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:28, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brasserie(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:24, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brandy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:23, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brand(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:20, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Branch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:19, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brake(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:18, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Braise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:15, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brash(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:14, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brass(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:10, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Boycott(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:08, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Brae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:06, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bovine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:04, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bowel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:02, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bounty(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:59, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bow(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:56, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bowl(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:51, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Delight(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:48, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Date(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:44, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Barbados(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:42, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Bahrain(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:40, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Honduras(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:38, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Nicaragua(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 12:36, ngày 17 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tonga(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:57, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Poland(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 16:54, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Austria(<font color=red>//'ɒstriə/</font>)
  • 16:54, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Austria(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 16:40, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Syria(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:36, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sweden(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:28, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Botswana(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 12:24, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Costa Rica(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 12:05, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guatemala(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 11:55, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Burma(Quốc gia - đóng góp từ Burma tại CĐ Kythuatđóng góp từ Burma tại CĐ Kinhte)
  • 11:49, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Grenada(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 11:48, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Dominica(<font color=red>/Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/</font>)
  • 11:46, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guinea(đóng góp từ Guinea tại CĐ Kythuatđóng góp từ Guinea tại CĐ Kinhte)
  • 11:46, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Guinea(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:45, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cameroon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:39, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cyprus(Cyprus , officially the Republic of Cyprus, is a Eurasian island nation in the eastern part of the Mediterranean Sea south of the Anatolian peninsula (Asia Minor) or modern-day Turkey.)
  • 11:36, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cyprus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:33, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Angola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:27, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Chad('''<font color="red">t∫æd/</font>''')
  • 11:27, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Chad(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:22, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Benin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:21, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Egypt(đóng góp từ Egypt tại CĐ Kythuatđóng góp từ Egypt tại CĐ Kinhte)
  • 11:17, ngày 16 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Egypt(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 17:37, ngày 15 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Greece(Tôn giáo:)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X