• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 01:30, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wets(Redirecting to Wet) (mới nhất)
  • 01:29, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wet(Ướt, đẫm nước, ẩm ướt)
  • 01:28, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Cheeeks(Redirecting to Cheek) (mới nhất)
  • 01:24, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Teach(Từ điển thông dụng)
  • 01:22, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Teachings(Redirecting to Teach) (mới nhất)
  • 01:22, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Translate(Giải thích, coi là)
  • 01:22, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Translate(hình thái từ)
  • 01:22, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Translate(Từ điển thông dụng)
  • 01:19, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Translated(Redirecting to Translate) (mới nhất)
  • 01:19, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heaviest(Redirecting to Heavy) (mới nhất)
  • 01:18, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heaviest(Redirecting to Heaviest)
  • 01:18, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heaviest(New page: #rediecrheaviest)
  • 01:17, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heavier(Redirecting to Heavy) (mới nhất)
  • 01:17, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heavier(Redirecting to Haevy)
  • 01:16, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Heavy(Từ điển thông dụng)
  • 01:12, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Shifts(Redirecting to Shift) (mới nhất)
  • 01:12, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Chickens(Redirecting to Chicken) (mới nhất)
  • 01:02, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Equivalents(Redirecting to Equivalent) (mới nhất)
  • 01:01, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Planets(Redirecting to Planet) (mới nhất)
  • 01:01, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Occasioned(Redirecting to Occasion) (mới nhất)
  • 00:59, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Numeric(bằng số)
  • 00:59, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Constraining(Redirecting to Constrain) (mới nhất)
  • 00:58, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Combines(Redirecting to Combine) (mới nhất)
  • 00:58, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Escape(Trốn thoát, tránh thoát, thoát khỏi)
  • 00:58, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Conducted(Redirecting to Conduct) (mới nhất)
  • 00:57, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Process(tiến trình)
  • 00:57, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Process(tiến trình)
  • 00:56, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Combines(New page: @redirectcombine)
  • 00:55, ngày 8 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Levers(Redirecting to Lever) (mới nhất)
  • 15:11, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mine((nghĩa bóng) phá hoại)
  • 15:10, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Disposes(Redirecting to Dispose) (mới nhất)
  • 15:10, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proposes(Redirecting to Propose) (mới nhất)
  • 15:10, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Propose(Cầu (hôn))
  • 15:07, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mined(Redirecting to Mine) (mới nhất)
  • 15:04, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Health(Cốc rượu chúc sức khoẻ)
  • 15:04, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Torrents(Redirecting to Torrent) (mới nhất)
  • 15:02, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lose(lost soul)
  • 15:01, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Endow(Từ điển thông dụng)
  • 15:01, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Endowed(Redirecting to Endow)
  • 14:59, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Foundations(Redirecting to Foundation)
  • 14:58, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Engines(Redirecting to Engine) (mới nhất)
  • 14:58, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Engine(Máy, động cơ)
  • 14:57, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Empowers(Redirecting to Empower) (mới nhất)
  • 14:57, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Crank(Từ điển thông dụng)
  • 14:53, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Collects(Redirecting to Collect) (mới nhất)
  • 14:52, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Realizer(Redirecting to Realize) (mới nhất)
  • 14:46, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Decides(Redirecting to Decide) (mới nhất)
  • 14:46, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Decide(hình thái từ)
  • 14:45, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Decide(Từ điển thông dụng)
  • 14:43, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Embargo(Lệnh cấm vận)
  • 14:42, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Emanate(Từ điển thông dụng)
  • 14:40, ngày 7 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Emanates(Redirecting to Emanate) (mới nhất)
  • 14:42, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Merest(Redirecting to Mere) (mới nhất)
  • 14:41, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ability(khả năng)
  • 14:40, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reexisting(Redirecting to Reexist)
  • 14:40, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Freak(Người mến mộ)
  • 14:39, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Abilities(Redirecting to Ability) (mới nhất)
  • 14:39, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Yet(Bây giờ anh có thể nói với tôi được chưa?)
  • 14:37, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Loss(Sự thiệt hại, tổn hại, tổn thất, thua lỗ)
  • 14:37, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Near(Gần như, hầu như (dùng trong tính từ ghép))
  • 14:36, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Rob(Từ điển thông dụng)
  • 14:36, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Robbed(Redirecting to Rob) (mới nhất)
  • 14:34, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Molehills(Redirecting to Molehill) (mới nhất)
  • 14:32, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Feeling(Cảm nghĩ, ý kiến)
  • 14:12, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Folks(Redirecting to Folk) (mới nhất)
  • 14:11, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Size(Đặt suất ăn, đặt khẩu phần (ở đại học Căm-brít))
  • 14:11, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Size(Cỡ, khổ, số (quần áo, được sản xuất))
  • 14:10, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sizes(Redirecting to Size) (mới nhất)
  • 14:10, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mouth(Sự nhăn mặt, sự nhăn nhó)
  • 14:09, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Standard(Xtanđa (đơn vị đo gỗ bằng khoảng 4, 500 m 3))
  • 14:09, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mouths(Redirecting to Mouth) (mới nhất)
  • 14:09, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mouth(Danh từ, số nhiều mouths)
  • 14:07, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Estimates(Redirecting to Estimate) (mới nhất)
  • 13:59, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Focus(Làm tụ vào)
  • 13:56, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Explorers(Redirecting to Explore) (mới nhất)
  • 13:56, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Swallow(Từ điển thông dụng)
  • 13:56, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Swallowed(Redirecting to Swallow) (mới nhất)
  • 13:55, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Swallows(Redirecting to Swallow) (mới nhất)
  • 13:55, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Washes(Redirecting to Wash)
  • 13:55, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wash(Nước lã, nước ốc)
  • 13:54, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wash(( theỵwash) sự giặt giũ quần áo)
  • 13:52, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Imprison(Từ điển thông dụng)
  • 13:51, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Imprisoned(Redirecting to Imprison) (mới nhất)
  • 13:51, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Oneself(Dùng để nhấn mạnh one)
  • 13:50, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Support(Người trông cậy, nơi nương tựa, cột trụ (của gia đình...); nguồn sinh sống)
  • 13:50, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flatter(Từ điển thông dụng)
  • 13:49, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flattered(Redirecting to Flatter) (mới nhất)
  • 13:49, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Morals(Redirecting to Moral) (mới nhất)
  • 13:49, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flatters(Redirecting to Flatter) (mới nhất)
  • 13:48, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flares(Redirecting to Flare)
  • 13:47, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Flaps(Redirecting to Flap) (mới nhất)
  • 13:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Performers(Redirecting to Performer) (mới nhất)
  • 13:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) First(Người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất)
  • 13:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) First(Người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất)
  • 13:31, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Pheasants(Redirecting to Pheasant) (mới nhất)
  • 13:31, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Thumbs(Redirecting to Thumb) (mới nhất)
  • 13:28, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lotions(Redirecting to Lotion) (mới nhất)
  • 13:26, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Perfumes(Redirecting to Perfume) (mới nhất)
  • 11:39, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Waft(Từ điển thông dụng)
  • 11:39, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wafting(Redirecting to Waft) (mới nhất)
  • 11:38, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wag(Từ điển thông dụng)
  • 11:38, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Wagging(Redirecting to Wag) (mới nhất)
  • 11:38, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Chins(Redirecting to Chin) (mới nhất)
  • 11:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Will(Từ điển thông dụng)
  • 11:32, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Willed(Redirecting to Will)
  • 11:31, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Step(Hợp/không hợp)
  • 11:30, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Step((kỹ thuật) gối trục)
  • 11:29, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Defend(Từ điển thông dụng)
  • 11:28, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Defended(Redirecting to Defend) (mới nhất)
  • 11:20, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ill(Khó mà, hầu như, không thể)
  • 04:19, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dot((từ lóng) đánh, nện)
  • 04:16, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Depend(Từ điển thông dụng)
  • 04:15, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Diet((y học) chế độ ăn uống; chế độ ăn kiêng)
  • 04:15, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Depended(Redirecting to Depend) (mới nhất)
  • 04:14, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Depends(Redirecting to Depend) (mới nhất)
  • 04:12, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dead(Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu)
  • 04:12, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dead(Đã bỏ đi không dùng đến từ lâu)
  • 02:03, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Cliffs(Redirecting to Cliff) (mới nhất)
  • 02:01, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dash(Lao tới, xông tới)
  • 02:01, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dash(Lao tới, xông tới)
  • 01:43, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dash(Từ điển thông dụng)
  • 01:34, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dashed(Redirecting to Dash)
  • 01:33, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dash((thể dục,thể thao) cuộc đua ngắn)
  • 01:26, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Cube(hình lập phương)
  • 01:23, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Crawls(Redirecting to Crawl) (mới nhất)
  • 01:16, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Increments(Redirecting to Increment) (mới nhất)
  • 00:55, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Propellers(Redirecting to Propeller) (mới nhất)
  • 00:52, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Court(Từ điển thông dụng)
  • 00:51, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Court(Cung điện (vua); triều đình; quần thần; buổi chầu)
  • 00:50, ngày 6 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Courting(Redirecting to Court) (mới nhất)
  • 16:15, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) False
  • 16:15, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) False(Chuyển tất cả nội dung khỏi trang)
  • 16:14, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Pretence(Sự đòi hỏi, yêu sách (công trạng, vinh dự..). điều kỳ vọng; tính khoe khoang, tính tự phụ)
  • 16:13, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Pretences(Redirecting to Pretence) (mới nhất)
  • 16:12, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) False(Redirecting to False)
  • 16:03, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Toes(Redirecting to Toe) (mới nhất)
  • 16:02, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Turn(to turn on)
  • 16:00, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Coats(Redirecting to Coat) (mới nhất)
  • 16:00, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dams(Redirecting to Dam) (mới nhất)
  • 15:59, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) n Register(Được chỉ ra, được ghi lại (về những con số); chỉ, ghi (con số.. bằng máy ghi, công tơ...) tự động)
  • 15:59, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Registers(Redirecting to Register) (mới nhất)
  • 15:58, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reaches(Redirecting to Reach) (mới nhất)
  • 15:57, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Climb(Từ điển thông dụng)
  • 15:57, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Climbed(Redirecting to Climb) (mới nhất)
  • 15:56, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Burrs(Redirecting to Burr) (mới nhất)
  • 15:55, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Clash(Từ điển thông dụng)
  • 15:54, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Clashed(Redirecting to Clash) (mới nhất)
  • 15:53, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Swords(Redirecting to Sword) (mới nhất)
  • 15:53, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Matches(Redirecting to Match) (mới nhất)
  • 15:52, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Chucks(Redirecting to Chuck) (mới nhất)
  • 15:51, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Chip(Từ điển Toán & tin)
  • 15:39, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Choose(Hình thái từ)
  • 03:56, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Noes(Redirecting to No) (mới nhất)
  • 03:45, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(Từ điển Kỹ thuật chung)
  • 03:44, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(Từ điển Kỹ thuật chung)
  • 03:42, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(bản kê khai)
  • 03:42, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Nondirected(Redirecting to Non) (mới nhất)
  • 03:41, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(Từ điển Kỹ thuật chung)
  • 03:27, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(Từ điển Toán & tin)
  • 03:25, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(câu lệnh)
  • 03:21, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Statement(Từ điển Toán & tin)
  • 03:19, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Proofs(Redirecting to Proof) (mới nhất)
  • 03:18, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Direct(Từ điển thông dụng)
  • 03:17, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Directing(Redirecting to Direct) (mới nhất)
  • 03:17, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reefs(Redirecting to Reef) (mới nhất)
  • 03:13, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Shows(Redirecting to Show) (mới nhất)
  • 03:04, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Verify(Từ điển thông dụng)
  • 03:01, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Card(phiếu)
  • 03:00, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Card(Từ điển Kỹ thuật chung)
  • 02:59, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Supplements(Redirecting to Supplement)
  • 02:57, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Verifying(Redirecting to Verify) (mới nhất)
  • 02:54, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Reconditioner(Redirecting to Recondition) (mới nhất)
  • 02:53, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Guerillas(Redirecting to Guerilla) (mới nhất)
  • 02:50, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sort(Từ điển thông dụng)
  • 02:48, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Sorted(Redirecting to Sort)
  • 02:48, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Case((y học) trường hợp, ca)
  • 02:48, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Card(Từ điển Toán & tin)
  • 02:47, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Call(Từ điển Toán & tin)
  • 02:46, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Card(( số nhiều) sự chơi bài)
  • 02:45, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Protests(Redirecting to Protest) (mới nhất)
  • 02:44, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Talents(Redirecting to Talent) (mới nhất)
  • 02:40, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Inches(Redirecting to Inch) (mới nhất)
  • 02:32, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ask(Từ điển thông dụng)
  • 02:27, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ask((thông tục) chuốc lấy)
  • 02:26, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Asking(Redirecting to Ask)
  • 02:23, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ask(Đòi hỏi)
  • 02:17, ngày 5 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Dongs(Redirecting to Dong) (mới nhất)
  • 02:45, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Joke(Chuyện đùa; chuyện buồn cười, chuyện lố bịch; trường hợp xảy ra buồn cười)
  • 02:43, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Joking(Redirecting to Joke)
  • 02:42, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Effectors(Redirecting to Effector) (mới nhất)
  • 02:33, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Format(dạng thức)
  • 02:30, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Streams(Redirecting to Stream) (mới nhất)
  • 02:26, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Format(dạng thức)
  • 02:23, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Formats(Redirecting to Format) (mới nhất)
  • 02:23, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Apply(Hỏi thăm, liên hệ)
  • 02:22, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Applies(Redirecting to Apply) (mới nhất)
  • 02:21, ngày 4 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Go(go to hell (jericho, bath, blazes...)!)
  • 11:57, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Agree(Hoà thuận)
  • 11:56, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Agreed(Redirecting to Agree)
  • 11:27, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Threats(Redirecting to Threat) (mới nhất)
  • 11:26, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) After(Phỏng theo, theo)
  • 11:17, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Affiance(Đính hôn, hứa hôn)
  • 11:12, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Affianced(Redirecting to Affiance)
  • 02:02, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Programs(Redirecting to Program) (mới nhất)
  • 01:24, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Authorise(Như authorize)
  • 01:23, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Authorised(Redirecting to Authorise) (mới nhất)
  • 01:21, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Search(sự tìm kiếm)
  • 01:21, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Search(( + out) tìm ra)
  • 01:21, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Search(Dò, thăm dò)
  • 01:19, ngày 2 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Search(Sự điều tra, sự nghiên cứu, sự tìm tòi)
  • 15:57, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Slits(Redirecting to Slit) (mới nhất)
  • 15:56, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Footsteps(Redirecting to Footstep) (mới nhất)
  • 15:53, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Lengths(Redirecting to Length) (mới nhất)
  • 15:53, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Ornaments(Redirecting to Ornament) (mới nhất)
  • 03:23, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Scold(Từ điển thông dụng)
  • 03:15, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Scolded(Redirecting to Scold) (mới nhất)
  • 01:35, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mind(Ý kiến, ý nghĩ, ý định)
  • 01:28, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mind(Ý kiến, ý nghĩ, ý định)
  • 01:28, ngày 1 tháng 12 năm 2007 (sử) (khác) Mind(Ý kiến, ý nghĩ, ý định)
  • 16:42, ngày 30 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kicks(Redirecting to Kick) (mới nhất)
  • 02:52, ngày 30 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Camps(Redirecting to Camp) (mới nhất)
  • 02:51, ngày 30 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Window-panes(Redirecting to Window-pane) (mới nhất)
  • 02:49, ngày 30 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Crop(Từ điển thông dụng)
  • 02:48, ngày 30 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Cropped(Redirecting to Crop)
  • 16:26, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Figures(Redirecting to Figure) (mới nhất)
  • 16:20, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Bowls(Redirecting to Bowl) (mới nhất)
  • 16:20, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Abused(Redirecting to Abuse)
  • 11:24, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Abates(Redirecting to Abate) (mới nhất)
  • 04:27, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive/fly by the seat of one's pants(Từ điển thông dụng)
  • 04:26, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fail-year(Từ điển thông dụng)
  • 04:23, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Faineance(Từ điển thông dụng)
  • 04:23, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Faineance(Từ điển thông dụng)
  • 04:16, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Armaments(Redirecting to Armament) (mới nhất)
  • 04:06, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Trumps(Redirecting to Trump) (mới nhất)
  • 04:03, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Distinctions(Redirecting to Distinction) (mới nhất)
  • 04:01, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Comparisons(Redirecting to Comparison) (mới nhất)
  • 03:59, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Comparisons(Redirecting to Comparision)
  • 03:55, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Conclusions(Redirecting to Conclusion) (mới nhất)
  • 03:50, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Consequences(Redirecting to Consequence) (mới nhất)
  • 03:48, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Customers(Redirecting to Customer) (mới nhất)
  • 03:28, ngày 29 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw it mild(Từ điển thông dụng)
  • 09:16, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) B(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:07, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Help(Từ điển thông dụng)
  • 09:06, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Help(Từ điển thông dụng)
  • 09:05, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Helped(Redirecting to Help) (mới nhất)
  • 09:04, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Help(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 09:02, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) War(Chiến tranh; thời kỳ của chiến tranh)
  • 09:01, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Problem(bài toán)
  • 08:59, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acre(hình thái từ)
  • 08:56, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acre(Từ điển thông dụng)
  • 08:54, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Gi ải thích rõ ràng, trình bày khúc chiết)
  • 08:53, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acre(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  • 08:52, ngày 27 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Acres(Redirecting to Acre) (mới nhất)
  • 15:19, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) ch? nh?o, gi?u c?t (ai); công kích, tấn công (ai...))
  • 15:18, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) đi đi, cút đi)
  • 15:17, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Từ điển thông dụng)
  • 15:13, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Nuốt (miếng ăn...))
  • 15:12, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) ch? nh?o, gi?u c?t (ai); công kích, tấn công (ai...))
  • 15:09, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get((thông tục) đi đi, cút đi)
  • 14:58, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Từ điển thông dụng)
  • 14:43, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Model(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 14:42, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Models(Redirecting to Model) (mới nhất)
  • 14:41, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kepler(mới nhất)
  • 14:40, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Kepler(New page: Kepler)
  • 14:38, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Problem(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:20, ngày 26 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Lên l?p khác)
  • 16:38, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do((viết tắt) cura ditto)
  • 16:37, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi)
  • 16:37, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Khử đi, trừ khử giết đi; phá huỷ, huỷ hoại di; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất co lỡ vận)
  • 16:34, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(Từ điển thông dụng)
  • 15:05, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Do(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 15:03, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failing(Từ điển thông dụng)
  • 15:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failing(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 14:56, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(Từ điển thông dụng)
  • 14:56, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 10:12, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Day(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 10:09, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(Từ điển thông dụng)
  • 10:05, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 10:04, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(Từ điển thông dụng)
  • 10:02, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(Từ điển thông dụng)
  • 10:00, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 09:58, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 09:52, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 09:52, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:18, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Tặng)
  • 07:17, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 07:16, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Get(Từ điển thông dụng)
  • 01:25, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fall(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 01:23, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(( từ hiếm, nghĩa hiếm), sẵn sàng, vui long)
  • 01:22, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(Từ điển thông dụng)
  • 01:13, ngày 25 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Fain(/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm củ)
  • 15:26, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Head(Từ điển thông dụng)
  • 15:20, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Hand(Từ điển thông dụng)
  • 10:55, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Failing(Từ điển thông dụng)
  • 01:54, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Go(Từ điển thông dụng)
  • 00:33, ngày 24 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(( + to) lại gần, tới gần)
  • 18:43, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Drive(Từ điển thông dụng)
  • 17:49, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(N?i d?ng t?)
  • 17:09, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(Ngo?i d?ng t? .drew; .drawn)
  • 16:35, ngày 23 tháng 11 năm 2007 (sử) (khác) Draw(Danh t?)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 500) (Older 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X