• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 20:45, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadolonium(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:45, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadolinit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:44, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadgety(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:44, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadgetry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:43, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadding(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:42, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadbee(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:42, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadarene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:41, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Cold(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:41, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gadabout(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:39, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gad-fly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:39, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gablock(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:38, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gablet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:32, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gabled(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:05, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gabionade(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:04, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pachycephalous(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:54, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yardstick(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:50, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackhammer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:47, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ice-cold(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:45, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machineman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:45, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machineless(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:44, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-wound(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:44, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-wash(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:33, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-tool(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:31, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-shop(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:31, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-readable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:30, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-gunner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:30, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machine-gun(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:29, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machinator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:23, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machination(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:22, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machinate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:19, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machicolate
  • 19:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machiavellist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:15, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machiavellianism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:33, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Machiavel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:30, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Macerator(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:28, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Macedonian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:28, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Macedoine(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:27, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mace-bearer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:26, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Mace(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:25, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabotage(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:24, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labrador
  • 14:23, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ice-age(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:22, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:21, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) SQUID(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:19, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) VOX(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labor
  • 14:18, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labor(/* /'''<font color="red">ˈleɪbər</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là)
  • 14:17, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Hackly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:16, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Habitation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:14, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Patency(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:13, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labyrinth(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:12, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Face-hardened(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:11, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Daddy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:10, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) COMMAND.COM(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:07, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Compilation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Faced(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:06, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabulosity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:04, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) TRUE(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:04, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabreur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabretache(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labroid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:03, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labrid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:02, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabre-rattling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:02, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labret(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:01, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labra(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:01, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabre(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:00, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labourite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:00, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labourist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 13:59, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labouring(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:43, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Laboured(/'''<font color="red">'leibəd</font>'''/)
  • 05:42, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labour-market(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:41, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabra(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:41, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Saboteur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:40, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Facetted(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:39, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Laboriousness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:38, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Laboriously(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:38, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Laborious(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:37, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:37, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Laboratorian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:36, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labiovelar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:36, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labiodental(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labiate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:34, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Ice-glazed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:33, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pitch(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:32, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labialization(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:29, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Labellum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:28, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabicu(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:28, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Saber(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:25, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabean(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:24, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pellet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:24, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbatize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:24, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbatise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:23, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbatical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:21, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) IUD(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:21, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbatic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:17, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbath-breaker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:14, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbatarian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:14, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbath(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:12, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabbat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:12, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabaoth(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:12, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabaism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:10, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabaean(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:07, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Pachymeter(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:02, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sabadilla(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:01, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kala-azar(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 05:00, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Sa(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:58, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kampong(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:57, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Vaccinia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:56, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kampometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:56, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalpa(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:55, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kamikaze(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yclept(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Parental(/'''<font color="red">/pəˈrɛntl</font>'''/)
  • 22:15, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yataghan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yashmak(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:02, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffil(/['j&#230;fl]/)
  • 22:02, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarovize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarovization(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:59, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yankeefied(/['j&#230;&#951;kifaid]/)
  • 21:58, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsmanship(/['j&#596;tsm&#601;n&#8747;ip]/)
  • 21:58, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarmulka(/'j&#652;mulk&#601;/)
  • 21:57, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-master(/['j&#593;:d,m&#593;:st&#601;]/)
  • 21:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffle(/['j&#230;fl]/)
  • 21:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yackety-yack(/[,j&#230;k&#601;ti 'j&#230;k]/)
  • 21:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsman(/'j&#596;tsm&#601;n/)
  • 21:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarn-spinner(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarn-beam(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yarmulka(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:51, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-wand(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:49, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-master(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:45, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yankeefied(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:43, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yaffil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yackety-yack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsmanship(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:35, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachtsman(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 21:17, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacketing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:40, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jack-towel(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jack-straw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:38, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackaroo(/['d&#658;&#230;k&#601;ru:]/font>'''/)
  • 16:38, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackaroo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Face(/* /'''<font color="red">feis</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  • 11:12, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalong(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:11, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalmyk(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:10, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalmuck(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:09, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaliphate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:08, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaliph(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:07, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalinite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:06, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kali(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleyard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:05, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kalends(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:04, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopically(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaleidoscopic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:02, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kakemono(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kakapo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaka(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:00, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:56, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiserdom(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiser(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kainite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaingin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kail(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:53, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaiak(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kai(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:52, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kahawai(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kago(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:50, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Kaftan(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abrogative(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:47, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Dado(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:46, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jaffa(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jaeger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jadeitic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:43, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jadeite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:42, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jadedness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:40, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jadedly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jaded(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:38, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jactation(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:37, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacquard(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jaconet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobite(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:32, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobinize(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:32, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobinism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:31, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobinical(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:30, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobinic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:30, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacobin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:29, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackssery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:29, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackroo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:28, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackrabbit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:49, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackpot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:49, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackfruit(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:48, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackeroo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:47, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackfish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:47, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jacker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:45, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackboot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:45, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackdaw(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:44, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackassery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:42, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackass(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:41, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackanapes(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:41, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Jackal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:40, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yard-wand(/'j&#593;:w&#596;nd/)
  • 09:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachting(/'''<font color="red">'j&#596;ti&#951;</font>'''/)
  • 09:39, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Absconder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Absciss(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:35, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abscise(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:34, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abscessed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:33, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Front(/'''<font color="red">fr&#652;nt</font>'''/)
  • 09:31, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Front(/'''<font color="red">Con Kẹt Thôi Mà</font>'''/)
  • 09:30, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abrogable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:26, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abridger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:25, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abridgement(/'''<font color="red">&#601;'brid&#658;m&#601;nt</font>'''/)
  • 09:24, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Abridgement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:22, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Zenithal(/'''<font color="red">ˈzinəθəl , ˈzɛnəθəl</font>'''/)
  • 09:21, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Zealotic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:17, ngày 29 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yachting(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 03:49, ngày 28 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Chương trình hành động Nhân Tài Đất Việt(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 07:12, ngày 21 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Thông báo về việc tuyển thêm Mod(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)
  • 08:21, ngày 19 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) thongbaocongdong:Hãy cùng chuẩn bị hành trang cho Baamboo Tra Từ trước cuộc thi Nhân Tài Đất Việt(Bình luận bởi Thuy Anh - qua ArticleComments extension)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X