• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 07:10, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Manhole(/'''<font color="red">'m&#230;nhoul</font>'''/)
  • 07:05, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tankage(/'''<font color="red">'t&#230;&#951;kid&#658;</font>'''/)
  • 07:05, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Tankage(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Castable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Castable(/'''<font color="red">k&#230;'st&#601;blfont>'''/)
  • 02:33, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fireproofing(Kỹ thuật chung)
  • 03:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dismantle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:43, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Embed(/'''<font color="red">im'bed</font>'''/)
  • 02:43, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Embed(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:29, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hydrotest
  • 02:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Wheeler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:41, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Heat trace(New page: == Chuyên ngành == === Danh từ === ===== Dây nung, dây cáp gia nhiệt ===== Category: Chuyên ngành )
  • 15:27, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Terminal(Thông dụng)
  • 15:24, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Consumables(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:23, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Consumables
  • 15:22, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Consumable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:21, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Consumable
  • 15:19, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Correspondence(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:59, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Commissioning(Nghĩa chuyên ngành)
  • 08:58, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Commissioning(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:53, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfill(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:24, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Holiday detector
  • 02:22, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Holiday detector(New page: holiday detector)
  • 02:18, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Magnetic test(Xây dựng)
  • 02:15, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Penetration test(Nghĩa chuyên ngành)
  • 02:13, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ultrasonic testing(Cơ khí & công trình)
  • 02:13, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ultrasonic testing(Cơ khí & công trình)
  • 02:11, ngày 4 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Hydrotest(New page: == Kỹ thuật chung == ===Nghĩa chuyên ngành=== =====Thử thủy lực ===== Category: Kỹ thuật chung )
  • 09:03, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) FSO((Viết tắt) Floating Storage Offloading Tầu chứa dầu) (mới nhất)
  • 08:51, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Butterfly (valve)(Nghĩa chuyên ngành)
  • 08:47, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) FSO(New page: FSO: Floating Storage Offloading Tầu chứa dầu)
  • 08:44, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Associated gas(khí kết hợp)
  • 08:41, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Liquefied petroleum gas(khí dầu lửa hóa lỏng)
  • 08:38, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Oil water(nước dầu mỏ)
  • 08:35, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Commencement(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:28, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zinc-coated(/'''<font color="red">zi&#951;koutid</font>'''/)
  • 08:28, ngày 3 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Zinc-coated(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:37, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Tie-in(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 01:35, ngày 30 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Gravel(/'''<font color="red">'greivən</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 06:32, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Yankee(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:46, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Isometric(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:41, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Flare(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:38, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Crawler(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:34, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Polypropylene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 04:32, ngày 27 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Faceplate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:18, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Arbitration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:16, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Proceeding(/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/)
  • 10:16, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Proceeding(/'''<font color="red">pr&#601;'si:di&#951;</font>'''/)
  • 10:15, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Proceeding(/'''<font color="red">pr&#601;'si:ddi&#951;</font>'''/)
  • 10:14, ngày 23 tháng 5 năm 2008 (sử) (khác) Proceeding(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 250) (Older 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X