• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 09:07, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daftness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffodil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:03, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daedalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:02, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-minder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:59, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconomachy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconological(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyriform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obovoid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolater(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Nargil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Nargil tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nargil tại CĐ Kythuat)
  • 21:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Maculate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Faience(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:25, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backtrack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:55, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactyliography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:50, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:29, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dacoity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) T-wrench(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:00, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baboonery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Babassu(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baasskap(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:09, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baalism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:08, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-ration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baa-lamb(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-day(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) B-picture(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:59, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lacquer-drawn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:58, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Naevus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-geared(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ult.(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:34, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulnae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulcerously(/'''<font color="red">'ʌlsərəsli</font>'''/)
  • 10:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulama(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ukulele(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uk(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:17, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uigur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uh-huh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglifier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:53, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Accompany(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vacuometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macrocrystalline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X