• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 14:19, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Farandola(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 02:38, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fabric(vải thành phẩm)
  • 02:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Erection(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên 'b&#230;kfil&#951;</font>'''/)
  • 10:11, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backfilling(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 12 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Minimum(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:51, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cacuminal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Caboodle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:44, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cabochon(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-plane(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:33, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachexy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Cachalot(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:28, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-time(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:27, ngày 7 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) War-song(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daintily(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 20:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 19:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(đóng góp từ Daimyo tại CĐ Kinhteđóng góp từ Daimyo tại CĐ Kythuat)
  • 19:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daimyo(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dailydozen(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dahlia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dagger(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:55, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccarat(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacca(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacalao(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-snatcher(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dady-long-legs(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:50, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-jumper(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-farm(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:48, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Valvulitis(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequies(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsecration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:41, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:40, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconologist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:39, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenity(/'''<font color="red">ən'siniti</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscene(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:36, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolatry(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:35, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyramidal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:30, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Narcomaniac(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:16, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daguerreotype(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:15, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:12, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daggle(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:11, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanalia(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:09, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Bacchanal(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:08, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baccate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:07, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daftness(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:04, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daffodil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:03, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Daedalian(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:02, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baby-minder(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:59, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Fairing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macule(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:58, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obsequial(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:57, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:54, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantist(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconomachy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:53, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurantic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconology(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:52, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscurant(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconological(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:49, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obscenely(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:47, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obpyriform(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:46, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Obovoid(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:45, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Iconolater(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 08:43, ngày 6 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Nargil(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ - đóng góp từ Nargil tại CĐ Kinhteđóng góp từ Nargil tại CĐ Kythuat)
  • 21:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Maculate(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:31, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Faience(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 16:25, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Backtrack(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:55, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactyliography(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:50, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dactylic(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:29, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Dacoity(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:06, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) T-wrench(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 15:00, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baboonery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 14:42, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Babassu(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baasskap(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:09, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baalism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:08, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-ration(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Baa-lamb(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:03, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) D-day(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) B-picture(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:59, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Lacquer-drawn(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:58, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Naevus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Back-geared(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:35, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ult.(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:34, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulnae(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulcerously(/'''<font color="red">'ʌlsərəsli</font>'''/)
  • 10:27, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ulama(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Ukulele(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:18, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uk(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:17, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uigur(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:15, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uh-huh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:07, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglifier(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:01, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Uglification(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:53, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Accompany(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:32, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Vacuometer(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 09:24, ngày 5 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Macrocrystalline(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 100) (Older 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X