• Search for contributions 
   

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 17:12, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Toing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Limb(/'''<font color="red">lim</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 11:32, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quince(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:32, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quin(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:31, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quilt(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:30, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiff(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:30, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quietus(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:28, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quietism(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:27, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiet(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:26, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Quiescent(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 11:17, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Entire(/* /'''<font color="red">in'taiə</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /)
  • 10:57, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encode(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:56, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encase(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:55, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Encamp(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:54, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enamel(/'''<font color="red">i'næməl</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> - đóng góp từ Enamel)
  • 10:54, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enamel(/'''<font color="red">i'næməl</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 10:53, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enact(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:53, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:51, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Enclose(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:50, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Eminent(/'''<font color="red">´eminənt</font>'''/)
  • 10:49, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emollient(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:48, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emit(/* /'''<font color="red">i'mit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 10:46, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emission(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:45, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Emissary(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 10:41, ngày 16 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Empty(/'''<font color="red">'empti</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn -->)
  • 22:53, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinking(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:51, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinker(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:50, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thinkable(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:47, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Think(/* /'''<font color="red">θiɳk</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /he)
  • 22:47, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:45, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingumajig(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:43, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thingummy(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:42, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thing(/* /'''<font color="red">θiɳ</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /hel)
  • 22:29, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thimbleful(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:28, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thimble(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:27, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thigh(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:26, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thievery(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:25, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thieve(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:24, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thicket(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:23, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thicken(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:22, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Thick(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:21, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They've(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They'll(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:20, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) They'd(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:15, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landlord(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:14, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landlady(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:13, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Landing(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:11, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Languidly(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:08, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Male(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)
  • 22:05, ngày 13 tháng 6 năm 2008 (sử) (khác) Languish(/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/)

  (Newest | Oldest) Xem (Newer 50) (Older 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X