• Revision as of 17:24, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /ə't∫i:v/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đạt được, giành được
  to achieve one's purpose (aim)
  đạt mục đích
  to achieve good results
  đạt được những kết quả tốt
  to achieve national independence
  giành độc lập dân tộc
  to achieve great victories
  giành được những chiến thắng lớn
  Hoàn thành, thực hiện
  to achieve a great work
  hoàn thành một công trình lớn
  to achieve one's task
  hoàn thành nhiệm vụ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đạt được

  Kinh tế

  đạt được
  hoàn thành
  thực hiện
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Accomplish, carry out, execute, succeed in, complete,fulfil, bring off or about; realize, effect: When the fundreaches its goal, we shall have achieved our purpose.
  Accomplish, attain, reach, gain, get, acquire, win, obtain: Sheachieved her ends by cheating and conniving.

  Oxford

  V.tr.
  A reach or attain by effort (achieved victory). bacquire, gain, earn (achieved notoriety).
  Accomplish or carryout (a feat or task).
  Absol. be successful; attain a desiredlevel of performance.
  Achievable adj. achiever n. [ME f. OFachever f. a chief to a head]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X