• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ===== =====Sự thăng tiến, sự thăng quan ti...)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 73: Dòng 73:
  ::[[advance]] [[copy]]
  ::[[advance]] [[copy]]
  ::ấn bản đưa cho tác giả trước khi xuất bản
  ::ấn bản đưa cho tác giả trước khi xuất bản
   +
  ===Hình thái từ===
   +
  * [[advancing]] (V-ing)
  == Cơ khí & công trình==
  == Cơ khí & công trình==

  02:38, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ
  Sự thăng tiến, sự thăng quan tiến chức
  Sự tăng giá
  Tiền đặt trước, tiền trả trước
  ( số nhiều) lời tán tỉnh
  to make advances to a pretty girl
  theo tán tỉnh một cô gái đẹp
  (điện học) sự sớm pha
  in advance
  trước, sớm
  to pay in advance
  trả tiền trước
  in advance of
  trước, đi trước
  Marx's ideas were in advance of his age
  Những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người

  Ngoại động từ

  Đưa lên, đưa ra phía trước
  Đề xuất, đưa ra
  to advance an opinion
  đưa ra một ý kiến
  Đề bạt, thăng chức (cho ai)
  Làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học...)
  Thúc đẩy (sự việc...)
  Tăng, tăng lên
  to advance a price
  tăng giá
  Trả trước, đặt trước
  to advance a sum of money
  đặt trước (ứng trước) một số tiền

  Nội động từ

  Tiến lên, tiến tới, tiến bộ
  to advance in one's studies
  tiến bộ trong học tập
  to advance in the world
  đang lên, đang tiến bộ
  Tăng, tăng lên
  to advance in price
  giá tăng lên

  Tính từ

  advance party
  nhóm đi trước, nhóm tiền trạm
  advance booking
  sự đăng ký trước để giữ chỗ
  advance copy
  ấn bản đưa cho tác giả trước khi xuất bản

  Hình thái từ

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  độ sớm
  sự tiến tới
  sự vượt
  tiến trước
  trả trước
  tạm ứng

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  tiến lên
  vượt lên

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  góc đánh lửa sớm
  sớm

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  khoản tạm ứng
  sự dải khấu
  sự tiến bộ
  tiền tạm ứng

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  đẩy (chổi điện)
  sự sớm (pha)

  Điện tử & viễn thông

  Nghĩa chuyên ngành

  tiền tiền trước
  tiền ứng trước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cho vay tiền
  đánh lửa sớm
  advance ignition
  sự đánh lửa sớm
  advance mechanism, vacuum
  đánh lửa sớm bằng chân không
  automatic spark advance
  đánh lửa sớm tự động
  spark advance
  sự đánh lửa sớm
  spark-advance
  bộ đánh lửa sớm
  the ignition needs more advance
  cần đánh lửa sớm hơn
  vacuum advance (mechanismor unit)
  sự đánh lửa sớm chân không
  sự đào lò tiến
  sự đi trước
  sự sớm
  sự sớm pha
  sự tăng lên
  sự tiến
  advance of the spindle
  sự tiến của trục
  sự tiến lên

  Giải thích EN: To move forward or along some route or path; specific uses include:to cause some event to occur at an earlier time..

  Giải thích VN: Chuyển động về phía trước hoặc dọc theo một con đường hay lộ trình; nghĩa thông dụng: làm cho một sự việc xảy ra sớm hơn.

  trước
  advance booking
  sự đặt (hàng) trước
  advance booking charter
  hợp đồng đăng ký vé trước
  advance borehole
  lỗ khoan trước
  advance charge
  thanh toán trước
  advance copy
  bản sao trước
  advance deposit
  vật đặt, gửi tiền trước
  advance freight
  cước ứng trước
  advance information
  thông tin đi trước
  advance notification
  sự khai báo trước
  advance notification
  sự thông báo trước
  advance payment
  sự trả trước
  advance potential
  thế vị trước
  advance publication
  sự công bố trước
  advance publication
  sự xuất bản trước
  advance purchase excursion fare (APEX)
  giá vé đi máy bay mua trước
  block section in advance
  phân khu đóng đường phía trước
  Freight, Advance
  cước ứng trước
  salary advance
  tiền trả trước (cho) lương bổng
  vượt qua

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  cải tiến
  nâng (giá)
  nâng cao (kỹ thuật)
  sự nâng cao (giá cả)
  sự tăng
  sự ứng trước
  advance of royalties
  sự ứng trước tiền nhuận bút
  tăng
  advance-decline (A-D)
  tăng giá
  tăng giá
  tiền trả trước
  advance remittance
  sự gửi tiền trả trước qua bưu điện
  trả trước
  advance free of interest
  tiền lãi không trả trước
  advance money on security
  tiền bảo chứng trả trước
  advance premium
  phí bảo hiểm trả trước
  advance primitives
  các khoản trả trước ban đầu
  advance refunding
  sự hoàn trả trước
  advance remittance
  sự gửi tiền trả trước qua bưu điện
  cash in advance
  tiền mặt trả trước
  freight paid in advance
  vận phí đã trả trước
  money paid in advance
  tiền trả trước
  paid in advance
  đã trả trước
  payable in advance
  phải trả trước
  payment in advance
  sự trả trước tiền hàng
  ứng trước (tiền cọc...)

  Nguồn khác

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Move or put or push or go forward; approach: Man hasadvanced the frontier of physical science. The battalionadvanced towards the fort with guns blazing. 2 further, promote,forward, help, aid, abet, assist, benefit, improve; contributeto: The terrorists' dynamiting of the school has done nothingto advance their cause. 3 go or move forward, move (onward), goon, proceed, get ahead: As people advance in life, they acquirewhat is better than admiration - judgement. 4 hasten,accelerate, speed: We have advanced the date of our departurefrom December to October.
  Move up, promote: In less than ayear, Mrs Leland has been advanced from supervisor to manager ofthe production department. 6 prepay, lend: Could you advance mesome money till pay-day?
  N.
  Progress, development, progress, forward movement;improvement, betterment; headway: Who has done more for theadvance of knowledge?
  Rise, increase, appreciation: Anyadvance in prices at this time would reduce our sales.
  Prepayment, deposit; loan: I cannot understand why George isalways asking for an advance on his allowance. 10 in advance. abeforehand, ahead (of time), before: You will have to makereservations well in advance. b before, in front (of), ahead(of), beyond: The colonel rode in advance of the cavalry.

  Oxford

  V., n., & adj.

  V.
  Tr. & intr. move or put forward.
  Intr. make progress.
  Tr. a pay (money) before it is due. blend (money).
  Tr. give active support to; promote (a person,cause, or plan).
  Tr. put forward (a claim or suggestion).
  Tr. cause (an event) to occur at an earlier date (advanced themeeting three hours).
  Tr. raise (a price).
  Intr. rise (inprice).
  Tr. (as advanced adj.) a far on in progress (the workis well advanced). b ahead of the times (advanced ideas).
  N.1 an act of going forward.
  Progress.
  A payment made beforethe due time.
  A loan.
  (esp. in pl.; often foll. by to) anamorous or friendly approach.
  A rise in price.
  Attrib.adj.done or supplied beforehand (advance warning; advance copy).
  Advanced (or advanced supplementary) level (in the UK) a GCEexamination of a standard higher than ordinary level and GCSE.advance guard a body of soldiers preceding the main body of anarmy. advance on approach threateningly. in advance ahead inplace or time.
  Advancer n. [ME f. OF avancer f. LL abante infront f. L ab away + ante before: (n.) partly through F avance]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X