• Revision as of 17:40, ngày 29 tháng 12 năm 2008 by 118.71.0.84 (Thảo luận)
  /æd'və:tismənt, ,ædvə'taizmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quảng cáo; bài quảng cáo (trên báo, trên đài...)
  Tờ quảng cáo; tờ yết thị; tờ thông báo (dán trên tường...)
  advertisement column
  cột quảng cáo, mục quảng cáo

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  quảng cáo
  advertisement composing room
  phòng sắp chữ quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu
  advertisement layout
  sự trình bày quảng cáo
  sự quảng cáo
  advertisement for bids
  sự quảng cáo gọi thầu

  Kinh tế

  quảng cáo nhỏ
  quảng cáo phân loại
  rao vặt
  sự quảng cáo
  tờ quảng cáo
  advertisement index
  bản liệt kê tờ quảng cáo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Notice, handbill, blurb, broadside, bill, circular,brochure, poster, placard, classified, commercial, spot(announcement), US car-card, Colloq ad, plug, Brit advert: Thecompany has placed advertisements in all major media.
  Advertising, promotion; publicity; propaganda, ballyhoo,hoop-la, Colloq hype, beating the drum, US puffery:Advertisement on TV may be very effective, but it is veryexpensive.

  Oxford

  N.
  A public notice or announcement, esp. one advertisinggoods or services in newspapers, on posters, or in broadcasts.2 the act or process of advertising.
  Archaic a notice toreaders in a book etc. [earlier avert- f. F avertissement (asADVERTISE)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X