• (Khác biệt giữa các bản)
  (thông dụng)
  (thông dụng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'ægrigit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   
  - 
  -
  ==Thông dụng==
   
  -
  ===Tính từ===
   
  - 
  -
  =====Tập hợp lại, kết hợp lại=====
   
  - 
  -
  =====Gộp chung, toàn thể=====
   
  - 
  -
  =====(pháp lý) gồm nhiều cá nhân hợp lại, gồm nhiều đơn vị hợp lại=====
   
  -
  ===Danh từ===
   
  - 
  -
  =====Khối tập hợp, khối kết tập=====
   
  - 
  -
  =====Toàn bộ, toàn thể, tổng số=====
   
  -
  ::[[in]] [[the]] [[aggregate]]
   
  -
  ::tính gộp, tính chung, tính tổng số
   
  - 
  -
  =====(vật lý) kết tập=====
   
  -
  ::[[polycrystalline]] [[aggregate]]
   
  -
  ::kết tập đa tinh thể
   
  =====(thể thao) chung cuộc=====
  =====(thể thao) chung cuộc=====
  ::[[On]] [[aggregate]]
  ::[[On]] [[aggregate]]
  - 
  -
  ===Ngoại động từ===
   
  - 
  -
  =====Tập hợp lại, kết hợp lại=====
   
  - 
  -
  =====Tổng số lên đến=====
   
  -
  ::[[these]] [[armies]] [[aggregate]] 500,000 [[men]]
   
  -
  ::những đạo quân ấy tổng số lên đến 500, 000 người
   
  -
  ===hình thái từ===
   
  -
  *V-ed: [[ Aggregated]]
   
  -
  *V-ing: [[ Aggregating]]
   
  - 
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  - 
  -
  ===Cơ - Điện tử===
   
  -
  =====Sự tổ hợp, tổ máy, hệ thống thiết bị, hợp thành=====
   
  - 
  -
  === Cơ khí & công trình===
   
  -
  =====cốt liệu bê tông=====
   
  -
  ::[[cement]] [[concrete]] [[aggregate]]
   
  -
  ::cốt liệu bê tông xi măng
   
  -
  === Hóa học & vật liệu===
   
  -
  =====hỗn hợp khô tạo bê tông=====
   
  - 
  -
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[various]] [[small]] [[particles]] [[such]] [[as]] [[sand]] [[or]] [[gravel]] [[that]] [[form]] [[the]] [[basic]] [[constituents]] [[of]] [[concrete]], [[along]] [[with]] [[water]] [[and]] [[cement]].
   
  - 
  -
  ''Giải thích VN'': Tập hợp của nhiều phân tử nhỏ như cát, sỏi làm nên thành phần chính của bê tông, thường đi kèm với nước và xi măng.
   
  -
  === Toán & tin ===
   
  -
  =====gộp chung=====
   
  -
  === Xây dựng===
   
  -
  =====cốt liệu cát=====
   
  - 
  -
  =====cốt liệu sỏi=====
   
  -
  ::[[aggregate]], crusher-run
   
  -
  ::cốt liệu (sỏi đá)
   
  -
  ::[[single]] [[size]] [[gravel]] [[aggregate]]
   
  -
  ::cốt liệu sợi một cỡ hạt
   
  -
  =====kết trộn=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[expenditure]]
   
  -
  ::chỉ tiêu kết trộn
   
  -
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   
  -
  ::cung cấp kết trộn
   
  -
  =====tụ=====
   
  -
  === Kỹ thuật chung ===
   
  -
  =====bộ=====
   
  - 
  -
  =====cấp phối=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[gradation]]
   
  -
  ::cấp phối cốt liệu
   
  -
  ::[[aggregate]] [[road]]
   
  -
  ::đường cấp phối
   
  -
  ::[[grade]] [[aggregate]]
   
  -
  ::cấp phối đá
   
  -
  ::[[stabilized]] [[aggregate]] [[base]] [[course]]
   
  -
  ::lớp móng cấp phối chặt
   
  -
  ::[[stabilized]] [[aggregate]] [[base]] [[course]]
   
  -
  ::lớp móng cấp phối đá dăm
   
  -
  =====chất kết tụ=====
   
  - 
  -
  =====hợp nhất=====
   
  - 
  -
  =====hợp thể=====
   
  - 
  -
  =====kết tụ=====
   
  - 
  -
  =====kết tập=====
   
  - 
  -
  =====khối kết tập=====
   
  - 
  -
  =====ngưng đọng=====
   
  - 
  -
  =====gộp=====
   
  - 
  -
  =====hệ (thống) thiết bị=====
   
  - 
  -
  =====hệ thống thiết bị=====
   
  - 
  -
  =====máy liên hợp=====
   
  - 
  -
  =====tổ hợp=====
   
  - 
  -
  =====toàn thể=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[resource]]
   
  -
  ::nguồn toàn thể
   
  -
  =====tổng số=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[line]] [[speed]]
   
  -
  ::tốc độ dòng tổng số
   
  -
  =====vật liệu nghèo=====
   
  -
  === Kinh tế ===
   
  -
  =====có tính chất tổng hợp=====
   
  - 
  -
  =====tính gộp (số tiền)=====
   
  - 
  -
  =====tổ hợp=====
   
  - 
  -
  =====tổng=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[adjustment]]
   
  -
  ::phương án điều chỉnh tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[amount]] [[of]] [[letter]] [[of]] [[credit]]
   
  -
  ::tổng hạn ngạch thư tín dụng,
   
  -
  ::[[aggregate]] [[amount]] [[of]] [[letter]] [[of]] [[credit]]
   
  -
  ::tổng số tiền của thư tín dụng
   
  -
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   
  -
  ::sự phân tích tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[balance]] [[sheet]]
   
  -
  ::bảng tổng kết tài sản hợp nhất
   
  -
  ::[[aggregate]] [[cost]] [[of]] [[coverage]]
   
  -
  ::tổng giá trị nhận bảo hiểm
   
  -
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   
  -
  ::tổng cầu
   
  -
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   
  -
  ::tổng mức cầu
   
  -
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   
  -
  ::tổng nhu cầu
   
  -
  ::[[aggregate]] [[discount]]
   
  -
  ::chiết khấu tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[exercise]] [[price]]
   
  -
  ::tổng giá thực thi
   
  -
  ::[[aggregate]] [[expenditure]] [[schedule]]
   
  -
  ::danh mục tổng chi tiêu
   
  -
  ::[[aggregate]] [[fund]] in-flow out-flow
   
  -
  ::tổng luồng vốn chảy vào và chảy ra
   
  -
  ::[[aggregate]] [[limit]]
   
  -
  ::tổng giới hạn
   
  -
  ::[[aggregate]] [[limit]]
   
  -
  ::tổng hạn ngạch (của quota)
   
  -
  ::[[aggregate]] [[monetary]] [[demand]]
   
  -
  ::tổng cầu tiền tệ
   
  -
  ::[[aggregate]] [[output]]
   
  -
  ::tổng sản lượng
   
  -
  ::[[aggregate]] [[production]] [[function]]
   
  -
  ::hàm tổng sản lượng
   
  -
  ::[[aggregate]] [[production]] [[function]]
   
  -
  ::hàm tổng sản xuất
   
  -
  ::[[aggregate]] [[rebate]]
   
  -
  ::tổng số bớt giá
   
  -
  ::[[aggregate]] [[rebates]]
   
  -
  ::tổng số bớt giá
   
  -
  ::[[aggregate]] [[risk]]
   
  -
  ::rủi ro tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   
  -
  ::tổng cung
   
  -
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   
  -
  ::tổng cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế
   
  -
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   
  -
  ::tổng mức cung
   
  -
  ::[[aggregate]] [[supply]] [[price]]
   
  -
  ::tổng chi phí sản xuất
   
  -
  ::[[aggregate]] [[taxable]] [[value]]
   
  -
  ::tổng giá trị phải chịu thuế
   
  -
  ::[[aggregate]] [[value]]
   
  -
  ::giá trị tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[value]]
   
  -
  ::tổng giá trị
   
  -
  ::[[aggregate]] [[yield]]
   
  -
  ::tổng sản lượng
   
  -
  ::[[tax]] [[on]] [[aggregate]]
   
  -
  ::thuế thu nhập tổng hợp
   
  -
  =====tổng gộp=====
   
  - 
  -
  =====tổng hợp=====
   
  -
  ::[[aggregate]] [[adjustment]]
   
  -
  ::phương án điều chỉnh tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   
  -
  ::phân tích tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   
  -
  ::sự phân tích tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[discount]]
   
  -
  ::chiết khấu tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[risk]]
   
  -
  ::rủi ro tổng hợp
   
  -
  ::[[aggregate]] [[value]]
   
  -
  ::giá trị tổng hợp
   
  -
  ::[[tax]] [[on]] [[aggregate]]
   
  -
  ::thuế thu nhập tổng hợp
   
  -
  =====tổng kế=====
   
  -
  ===Địa chất===
   
  -
  =====tổ hợp máy, hệ thống thiết bị, hợp thể, chất kết tụ=====
   
  -
  ==Các từ liên quan==
   
  -
  ===Từ đồng nghĩa===
   
  -
  =====adjective=====
   
  -
  :[[accumulated]] , [[added]] , [[amassed]] , [[assembled]] , [[collected]] , [[collective]] , [[combined]] , [[composite]] , [[corporate]] , [[cumulative]] , [[heaped]] , [[mixed]] , [[piled]] , [[total]]
   
  -
  =====noun=====
   
  -
  :[[accumulation]] , [[agglomerate]] , [[agglomeration]] , [[all]] , [[amount]] , [[assemblage]] , [[body]] , [[bulk]] , [[combination]] , [[conglomerate]] , [[conglomeration]] , [[gross]] , [[heap]] , [[lump]] , [[mass]] , [[mixture]] , [[pile]] , [[quantity]] , [[sum]] , [[the works]] , [[total]] , [[totality]] , [[whole]] , [[whole ball of wax]] , [[whole enchilada]] , [[whole schmear]] , [[whole shooting match]] , [[summation]] , [[sum total]] , [[entirety]] , [[everything]]
   
  -
  =====verb=====
   
  -
  :[[accumulate]] , [[add up]] , [[amass]] , [[amount]] , [[assemble]] , [[collect]] , [[combine]] , [[come]] , [[heap]] , [[mix]] , [[number]] , [[pile]] , [[sum]] , [[total]] , [[accrue]] , [[agglomerate]] , [[cumulate]] , [[garner]] , [[gather]] , [[hive]] , [[pile up]] , [[roll up]] , [[reach]] , [[run into]] , [[all]] , [[blend]] , [[bulk]] , [[bunch]] , [[composite]] , [[gross]] , [[mass]] , [[summation]] , [[unite]] , [[whole]]
   
  -
  ===Từ trái nghĩa===
   
  -
  =====adjective=====
   
  -
  :[[individual]] , [[part]] , [[particular]]
   
  -
  =====noun=====
   
  -
  :[[individual]] , [[one]] , [[part]]
   
  -
  =====verb=====
   
  -
  :[[break up]] , [[disperse]] , [[divide]]
   
  -
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]
   

  11:44, ngày 26 tháng 1 năm 2012

  (thể thao) chung cuộc
  On aggregate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X