• (Khác biệt giữa các bản)
  (thông dụng)
  (thông dụng)
  Dòng 1: Dòng 1:
   +
  =====/'''<font color="red">'ægrigit</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
   +
   +
  =====Tập hợp lại, kết hợp lại=====
   +
   +
  =====Gộp chung, toàn thể=====
   +
   +
  =====(pháp lý) gồm nhiều cá nhân hợp lại, gồm nhiều đơn vị hợp lại=====
   +
  ===Danh từ===
   +
   +
  =====Khối tập hợp, khối kết tập=====
   +
   +
  =====Toàn bộ, toàn thể, tổng số=====
   +
  ::[[in]] [[the]] [[aggregate]]
   +
  ::tính gộp, tính chung, tính tổng số
   +
   +
  =====(vật lý) kết tập=====
   +
  ::[[polycrystalline]] [[aggregate]]
   +
  ::kết tập đa tinh thể
  =====(thể thao) chung cuộc=====
  =====(thể thao) chung cuộc=====
  ::[[On]] [[aggregate]]
  ::[[On]] [[aggregate]]
   +
   +
  ===Ngoại động từ===
   +
   +
  =====Tập hợp lại, kết hợp lại=====
   +
   +
  =====Tổng số lên đến=====
   +
  ::[[these]] [[armies]] [[aggregate]] 500,000 [[men]]
   +
  ::những đạo quân ấy tổng số lên đến 500, 000 người
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *V-ed: [[ Aggregated]]
   +
  *V-ing: [[ Aggregating]]
   +
   +
  ==Chuyên ngành==
   +
   +
  ===Cơ - Điện tử===
   +
  =====Sự tổ hợp, tổ máy, hệ thống thiết bị, hợp thành=====
   +
   +
  === Cơ khí & công trình===
   +
  =====cốt liệu bê tông=====
   +
  ::[[cement]] [[concrete]] [[aggregate]]
   +
  ::cốt liệu bê tông xi măng
   +
  === Hóa học & vật liệu===
   +
  =====hỗn hợp khô tạo bê tông=====
   +
   +
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[various]] [[small]] [[particles]] [[such]] [[as]] [[sand]] [[or]] [[gravel]] [[that]] [[form]] [[the]] [[basic]] [[constituents]] [[of]] [[concrete]], [[along]] [[with]] [[water]] [[and]] [[cement]].
   +
   +
  ''Giải thích VN'': Tập hợp của nhiều phân tử nhỏ như cát, sỏi làm nên thành phần chính của bê tông, thường đi kèm với nước và xi măng.
   +
  === Toán & tin ===
   +
  =====gộp chung=====
   +
  === Xây dựng===
   +
  =====cốt liệu cát=====
   +
   +
  =====cốt liệu sỏi=====
   +
  ::[[aggregate]], crusher-run
   +
  ::cốt liệu (sỏi đá)
   +
  ::[[single]] [[size]] [[gravel]] [[aggregate]]
   +
  ::cốt liệu sợi một cỡ hạt
   +
  =====kết trộn=====
   +
  ::[[aggregate]] [[expenditure]]
   +
  ::chỉ tiêu kết trộn
   +
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   +
  ::cung cấp kết trộn
   +
  =====tụ=====
   +
  === Kỹ thuật chung ===
   +
  =====bộ=====
   +
   +
  =====cấp phối=====
   +
  ::[[aggregate]] [[gradation]]
   +
  ::cấp phối cốt liệu
   +
  ::[[aggregate]] [[road]]
   +
  ::đường cấp phối
   +
  ::[[grade]] [[aggregate]]
   +
  ::cấp phối đá
   +
  ::[[stabilized]] [[aggregate]] [[base]] [[course]]
   +
  ::lớp móng cấp phối chặt
   +
  ::[[stabilized]] [[aggregate]] [[base]] [[course]]
   +
  ::lớp móng cấp phối đá dăm
   +
  =====chất kết tụ=====
   +
   +
  =====hợp nhất=====
   +
   +
  =====hợp thể=====
   +
   +
  =====kết tụ=====
   +
   +
  =====kết tập=====
   +
   +
  =====khối kết tập=====
   +
   +
  =====ngưng đọng=====
   +
   +
  =====gộp=====
   +
   +
  =====hệ (thống) thiết bị=====
   +
   +
  =====hệ thống thiết bị=====
   +
   +
  =====máy liên hợp=====
   +
   +
  =====tổ hợp=====
   +
   +
  =====toàn thể=====
   +
  ::[[aggregate]] [[resource]]
   +
  ::nguồn toàn thể
   +
  =====tổng số=====
   +
  ::[[aggregate]] [[line]] [[speed]]
   +
  ::tốc độ dòng tổng số
   +
  =====vật liệu nghèo=====
   +
  === Kinh tế ===
   +
  =====có tính chất tổng hợp=====
   +
   +
  =====tính gộp (số tiền)=====
   +
   +
  =====tổ hợp=====
   +
   +
  =====tổng=====
   +
  ::[[aggregate]] [[adjustment]]
   +
  ::phương án điều chỉnh tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[amount]] [[of]] [[letter]] [[of]] [[credit]]
   +
  ::tổng hạn ngạch thư tín dụng,
   +
  ::[[aggregate]] [[amount]] [[of]] [[letter]] [[of]] [[credit]]
   +
  ::tổng số tiền của thư tín dụng
   +
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   +
  ::phân tích tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   +
  ::sự phân tích tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[balance]] [[sheet]]
   +
  ::bảng tổng kết tài sản hợp nhất
   +
  ::[[aggregate]] [[cost]] [[of]] [[coverage]]
   +
  ::tổng giá trị nhận bảo hiểm
   +
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   +
  ::tổng cầu
   +
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   +
  ::tổng mức cầu
   +
  ::[[aggregate]] [[demand]]
   +
  ::tổng nhu cầu
   +
  ::[[aggregate]] [[discount]]
   +
  ::chiết khấu tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[exercise]] [[price]]
   +
  ::tổng giá thực thi
   +
  ::[[aggregate]] [[expenditure]] [[schedule]]
   +
  ::danh mục tổng chi tiêu
   +
  ::[[aggregate]] [[fund]] in-flow out-flow
   +
  ::tổng luồng vốn chảy vào và chảy ra
   +
  ::[[aggregate]] [[limit]]
   +
  ::tổng giới hạn
   +
  ::[[aggregate]] [[limit]]
   +
  ::tổng hạn ngạch (của quota)
   +
  ::[[aggregate]] [[monetary]] [[demand]]
   +
  ::tổng cầu tiền tệ
   +
  ::[[aggregate]] [[output]]
   +
  ::tổng sản lượng
   +
  ::[[aggregate]] [[production]] [[function]]
   +
  ::hàm tổng sản lượng
   +
  ::[[aggregate]] [[production]] [[function]]
   +
  ::hàm tổng sản xuất
   +
  ::[[aggregate]] [[rebate]]
   +
  ::tổng số bớt giá
   +
  ::[[aggregate]] [[rebates]]
   +
  ::tổng số bớt giá
   +
  ::[[aggregate]] [[risk]]
   +
  ::rủi ro tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   +
  ::tổng cung
   +
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   +
  ::tổng cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế
   +
  ::[[aggregate]] [[supply]]
   +
  ::tổng mức cung
   +
  ::[[aggregate]] [[supply]] [[price]]
   +
  ::tổng chi phí sản xuất
   +
  ::[[aggregate]] [[taxable]] [[value]]
   +
  ::tổng giá trị phải chịu thuế
   +
  ::[[aggregate]] [[value]]
   +
  ::giá trị tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[value]]
   +
  ::tổng giá trị
   +
  ::[[aggregate]] [[yield]]
   +
  ::tổng sản lượng
   +
  ::[[tax]] [[on]] [[aggregate]]
   +
  ::thuế thu nhập tổng hợp
   +
  =====tổng gộp=====
   +
   +
  =====tổng hợp=====
   +
  ::[[aggregate]] [[adjustment]]
   +
  ::phương án điều chỉnh tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   +
  ::phân tích tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[analysis]]
   +
  ::sự phân tích tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[discount]]
   +
  ::chiết khấu tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[risk]]
   +
  ::rủi ro tổng hợp
   +
  ::[[aggregate]] [[value]]
   +
  ::giá trị tổng hợp
   +
  ::[[tax]] [[on]] [[aggregate]]
   +
  ::thuế thu nhập tổng hợp
   +
  =====tổng kế=====
   +
  ===Địa chất===
   +
  =====tổ hợp máy, hệ thống thiết bị, hợp thể, chất kết tụ=====
   +
  ==Các từ liên quan==
   +
  ===Từ đồng nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[accumulated]] , [[added]] , [[amassed]] , [[assembled]] , [[collected]] , [[collective]] , [[combined]] , [[composite]] , [[corporate]] , [[cumulative]] , [[heaped]] , [[mixed]] , [[piled]] , [[total]]
   +
  =====noun=====
   +
  :[[accumulation]] , [[agglomerate]] , [[agglomeration]] , [[all]] , [[amount]] , [[assemblage]] , [[body]] , [[bulk]] , [[combination]] , [[conglomerate]] , [[conglomeration]] , [[gross]] , [[heap]] , [[lump]] , [[mass]] , [[mixture]] , [[pile]] , [[quantity]] , [[sum]] , [[the works]] , [[total]] , [[totality]] , [[whole]] , [[whole ball of wax]] , [[whole enchilada]] , [[whole schmear]] , [[whole shooting match]] , [[summation]] , [[sum total]] , [[entirety]] , [[everything]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[accumulate]] , [[add up]] , [[amass]] , [[amount]] , [[assemble]] , [[collect]] , [[combine]] , [[come]] , [[heap]] , [[mix]] , [[number]] , [[pile]] , [[sum]] , [[total]] , [[accrue]] , [[agglomerate]] , [[cumulate]] , [[garner]] , [[gather]] , [[hive]] , [[pile up]] , [[roll up]] , [[reach]] , [[run into]] , [[all]] , [[blend]] , [[bulk]] , [[bunch]] , [[composite]] , [[gross]] , [[mass]] , [[summation]] , [[unite]] , [[whole]]
   +
  ===Từ trái nghĩa===
   +
  =====adjective=====
   +
  :[[individual]] , [[part]] , [[particular]]
   +
  =====noun=====
   +
  :[[individual]] , [[one]] , [[part]]
   +
  =====verb=====
   +
  :[[break up]] , [[disperse]] , [[divide]]
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Cơ khí & công trình]][[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]][[Thể_loại:Cơ - Điện tử]]

  11:46, ngày 26 tháng 1 năm 2012

  /'ægrigit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tập hợp lại, kết hợp lại
  Gộp chung, toàn thể
  (pháp lý) gồm nhiều cá nhân hợp lại, gồm nhiều đơn vị hợp lại

  Danh từ

  Khối tập hợp, khối kết tập
  Toàn bộ, toàn thể, tổng số
  in the aggregate
  tính gộp, tính chung, tính tổng số
  (vật lý) kết tập
  polycrystalline aggregate
  kết tập đa tinh thể
  (thể thao) chung cuộc
  On aggregate

  Ngoại động từ

  Tập hợp lại, kết hợp lại
  Tổng số lên đến
  these armies aggregate 500,000 men
  những đạo quân ấy tổng số lên đến 500, 000 người

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự tổ hợp, tổ máy, hệ thống thiết bị, hợp thành

  Cơ khí & công trình

  cốt liệu bê tông
  cement concrete aggregate
  cốt liệu bê tông xi măng

  Hóa học & vật liệu

  hỗn hợp khô tạo bê tông

  Giải thích EN: The various small particles such as sand or gravel that form the basic constituents of concrete, along with water and cement.

  Giải thích VN: Tập hợp của nhiều phân tử nhỏ như cát, sỏi làm nên thành phần chính của bê tông, thường đi kèm với nước và xi măng.

  Toán & tin

  gộp chung

  Xây dựng

  cốt liệu cát
  cốt liệu sỏi
  aggregate, crusher-run
  cốt liệu (sỏi đá)
  single size gravel aggregate
  cốt liệu sợi một cỡ hạt
  kết trộn
  aggregate expenditure
  chỉ tiêu kết trộn
  aggregate supply
  cung cấp kết trộn
  tụ

  Kỹ thuật chung

  bộ
  cấp phối
  aggregate gradation
  cấp phối cốt liệu
  aggregate road
  đường cấp phối
  grade aggregate
  cấp phối đá
  stabilized aggregate base course
  lớp móng cấp phối chặt
  stabilized aggregate base course
  lớp móng cấp phối đá dăm
  chất kết tụ
  hợp nhất
  hợp thể
  kết tụ
  kết tập
  khối kết tập
  ngưng đọng
  gộp
  hệ (thống) thiết bị
  hệ thống thiết bị
  máy liên hợp
  tổ hợp
  toàn thể
  aggregate resource
  nguồn toàn thể
  tổng số
  aggregate line speed
  tốc độ dòng tổng số
  vật liệu nghèo

  Kinh tế

  có tính chất tổng hợp
  tính gộp (số tiền)
  tổ hợp
  tổng
  aggregate adjustment
  phương án điều chỉnh tổng hợp
  aggregate amount of letter of credit
  tổng hạn ngạch thư tín dụng,
  aggregate amount of letter of credit
  tổng số tiền của thư tín dụng
  aggregate analysis
  phân tích tổng hợp
  aggregate analysis
  sự phân tích tổng hợp
  aggregate balance sheet
  bảng tổng kết tài sản hợp nhất
  aggregate cost of coverage
  tổng giá trị nhận bảo hiểm
  aggregate demand
  tổng cầu
  aggregate demand
  tổng mức cầu
  aggregate demand
  tổng nhu cầu
  aggregate discount
  chiết khấu tổng hợp
  aggregate exercise price
  tổng giá thực thi
  aggregate expenditure schedule
  danh mục tổng chi tiêu
  aggregate fund in-flow out-flow
  tổng luồng vốn chảy vào và chảy ra
  aggregate limit
  tổng giới hạn
  aggregate limit
  tổng hạn ngạch (của quota)
  aggregate monetary demand
  tổng cầu tiền tệ
  aggregate output
  tổng sản lượng
  aggregate production function
  hàm tổng sản lượng
  aggregate production function
  hàm tổng sản xuất
  aggregate rebate
  tổng số bớt giá
  aggregate rebates
  tổng số bớt giá
  aggregate risk
  rủi ro tổng hợp
  aggregate supply
  tổng cung
  aggregate supply
  tổng cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế
  aggregate supply
  tổng mức cung
  aggregate supply price
  tổng chi phí sản xuất
  aggregate taxable value
  tổng giá trị phải chịu thuế
  aggregate value
  giá trị tổng hợp
  aggregate value
  tổng giá trị
  aggregate yield
  tổng sản lượng
  tax on aggregate
  thuế thu nhập tổng hợp
  tổng gộp
  tổng hợp
  aggregate adjustment
  phương án điều chỉnh tổng hợp
  aggregate analysis
  phân tích tổng hợp
  aggregate analysis
  sự phân tích tổng hợp
  aggregate discount
  chiết khấu tổng hợp
  aggregate risk
  rủi ro tổng hợp
  aggregate value
  giá trị tổng hợp
  tax on aggregate
  thuế thu nhập tổng hợp
  tổng kế

  Địa chất

  tổ hợp máy, hệ thống thiết bị, hợp thể, chất kết tụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X