• Revision as of 19:12, ngày 7 tháng 7 năm 2008 by Admin (Thảo luận | đóng góp)
  /əˈpriʃiˌeɪt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh giá
  Đánh giá đúng, đánh giá cao, hiểu rõ giá trị
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thấy rõ, nhận thức; sâu sắc
  to appreciate the value of...
  đánh giá đúng giá trị của...
  to appreciate the difficulties of the situation
  thấy rõ hoàn cảnh khó khăn, đánh giá chung những khó khăn của tình hình
  to appreciate the necessity
  thấy rõ được sự cần thiết
  Cảm kích
  I greatly appreciate your kindness
  tôi rất cảm kích lòng tốt của anh
  Nâng giá, tăng giá trị (của cái gì)

  Nội động từ

  Lên giá (hàng hoá...), tăng giá trị

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tăng giá hàng hóa
  Tham khảo

  Xây dựng

  tán thưởng

  Kỹ thuật chung

  nâng giá

  Kinh tế

  tăng giá trị hàng hóa, tiền tệ

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Value, find worthwhile or valuable; esteem, cherish,enjoy, admire, rate or regard highly, prize, treasure, respect:I appreciate all you have done for me. Delia's contribution isnot really appreciated. 2 increase or rise or gain in value orworth: The property in this area has been appreciating at arate of about ten per cent a year. 3 understand, comprehend,recognize, perceive, know, be aware or cognizant or consciousof: Do you appreciate the implications of the new tax law?

  Oxford

  V.
  Tr. a esteem highly; value. b be grateful for (weappreciate your sympathy). c be sensitive to (appreciate thenuances).
  Tr. (often foll. by that + clause) understand;recognize (I appreciate that I may be wrong).
  A intr. (ofproperty etc.) rise in value. b tr. raise in value.
  Appreciative adj. appreciatively adv. appreciativeness n.appreciator n. appreciatory adj. [LL appretiare appraise (asAD-, pretium price)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X