• (Khác biệt giữa các bản)
  n (Thêm nghĩa địa chất)
  Hiện nay (09:25, ngày 21 tháng 9 năm 2014) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">'ætribju:t</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/'''<font color="red">'ə'tribju:t</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  Hiện nay

  /'ə'tribju:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuộc tính
  Vật tượng trưng
  (ngôn ngữ học) thuộc ngữ

  Ngoại động từ

  cho là do, quy cho
  to attribute one's success to hard work
  cho thành công là do sự cần cù
  to attribute a crime to somebody
  quy tội cho ai

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thuộc tính

  Kỹ thuật chung

  chỉ định
  cho... là do
  thuộc tính

  Giải thích VN: Hai loại của các thành phần trong điện toán thường được xem là các thuộc tính. Trong cơ sở dữ liệu, tên hoặc cấu trúc của một trường cũng được xem là thuộc tính của một khoản tin. Ví dụ, các trường Name, Phone number là thuộc tính của từng khoản tin trong cơ sở dữ liệu Phone List; cấu trúc của mỗi trường như kích cỡ, kiểu dữ liệu... cũng là những thuộc tính của khoản tin. Trên màn hình, các thuộc tính là những thành phần như thông tin bổ sung được lưu trữ cùng với mỗi ký tự trogn vùng đệm video của một adapter video chạy ở chế độ ký tự như: các thuộc tính điều khiển màu nền và màu ký tự, gạch dưới và nhắp nháy... Trong nhiều chương trình đồ họa và xử lý văn bản, đây là tính gây ấn tượng của ký tự, những chữ nét đậm và những chữ nét nghiêng chẳng hạn, và các đặc tính, như kiểu chữ và cỡ chữ. Ví dụ trong Word Perfect, các thuộc tính bao gồm hình dáng (nét đậm, gạch dưới, gạch dưới 2 gạch, nghiêng, viền, bóng, chữ hoa, nhỏ v. v...), và cỡ chữ. Trong MS-DOS và Microsoft Windows, thuộc tính là thông tin về tập tin để chỉ đó là loại tập tin chỉ đọc ra, tập tin ẩn, hoặc tập tin hệ thống.

  additive attribute
  thuộc tính bổ sung
  additive attribute
  thuộc tính cộng
  address attribute
  thuộc tính địa chỉ
  alternative attribute
  thuộc tính luân phiên
  alternative attribute
  thuộc tính thay thế
  archive attribute
  thuộc tính lưu trữ
  ATS (attributetranslation system)
  hệ thống dịch thuộc tính
  attribute (specification) list
  danh sách thuộc tính
  attribute byte
  byte thuộc tính
  attribute byte
  bai thuộc tính
  attribute character
  ký tự thuộc tính
  attribute data
  dữ liệu thuộc tính
  attribute data element
  phần tử dữ liệu thuộc tính
  attribute definition
  định nghĩa thuộc tính
  attribute definition list
  danh sách định nghĩa thuộc tính
  attribute domain
  miền thuộc tính
  attribute elements
  phần tử thuộc tính
  attribute file
  tập tin thuộc tính
  attribute file system (ATFS)
  hệ thống tập tin có thuộc tính
  Attribute for Representing Relationships (ARR)
  thuộc tính dùng để biểu thị các mối quan hệ
  attribute key
  khóa thuộc tính
  attribute label
  nhãn thuộc tính
  attribute list
  danh sách thuộc tính
  Attribute Registration Authority (ARA)
  quyền đăng ký thuộc tính
  attribute relationship
  quan hệ thuộc tính
  attribute sampling
  sự trích mẫu thuộc tính
  attribute simulation
  mô phỏng thuộc tính
  attribute simulation
  sự mô phỏng thuộc tính
  attribute specification
  đặc tả thuộc tính
  attribute specification list
  danh sách đặc tả thuộc tính
  attribute table
  bảng thuộc tính
  attribute translation system (ATS)
  hệ thống dịch thuộc tính
  attribute type
  kiểu thuộc tính
  Attribute Value Assertion (AVA)
  gắn giá trị thuộc tính
  attribute-value
  giá trị thuộc tính
  basic field attribute
  thuộc tính trường căn bản
  basic field attribute
  thuộc tính trường cơ bản
  beginning attribute character
  ký tự thuộc tính khởi đầu
  character attribute
  thuộc tính ký tự
  class attribute
  thuộc tính lớp
  connectivity attribute
  thuộc tính kết nối
  content reference attribute
  thuộc tính tham chiếu nội dung
  current attribute
  thuộc tính hiện tại
  data attribute
  thuộc tính dữ liệu
  default file attribute
  thuộc tính tệp ngầm định
  dimension attribute
  thuộc tính chiều
  display attribute
  thuộc tính hiển thị
  display attribute
  thuộc tính màn hình
  Domain - Defined Attribute (DDA)
  thuộc tính xác định miền
  EFA (extendedfield attribute)
  thuộc tính trường mở rộng
  EGCS attribute
  thuộc tính EGCS
  ending attribute character
  ký tự thuộc tính kết thúc
  Entity, Relationship, Attribute (ERA)
  Thực thể, Quan hệ, Thuộc tính
  extended attribute
  thuộc tính mở rộng
  Extended Attribute (XA)
  thuộc tính mở rộng
  extended attribute buffer
  bộ đệm thuộc tính mở rộng
  Extended Attribute [OS/2] (EA)
  Thuộc tính mở rộng [OS/2]
  Extended File Attribute (EFA)
  thuộc tính tệp mở rộng
  extended file attribute (EFA)
  thuộc tính trường mở rộng
  feature attribute table
  bảng thuộc tính đối tượng
  feature selection by attribute
  chọn đối tượng bằng thuộc tính
  field attribute
  thuộc tính trường
  field attribute definition
  định nghĩa thuộc tính trường
  file attribute
  thuộc tính tệp
  file description attribute
  thuộc tính mô tả tập tin
  fixed attribute
  thuộc tính cố định
  line attribute
  thuộc tính dòng
  link attribute
  thuộc tính liên kết
  mandatory attribute
  thuộc tính bắt buộc
  Modify Field Attribute (MFA)
  sửa đổi thuộc tính trường
  mount attribute
  thuộc tính lắp đặt
  required attribute
  thuộc tính bắt buộc
  non-mandatory attribute
  thuộc tính không bắt buộc
  non-mandatory attribute
  thuộc tính tùy chọn
  notation attribute
  thuộc tính ký hiệu
  prime attribute
  thuộc tính hàng đầu
  primitive attribute
  thuộc tính gốc
  read-only attribute
  thuộc tính chỉ đọc ra
  screen attribute byte
  byte thuộc tính màn hình
  single-valued attribute
  thuộc tính đơn giá trị
  standard attribute
  thuộc tính chuẩn
  Standard Extended Attribute [OS/2] (SEA)
  Thuộc tính mở rộng tiêu chuẩn [OS/2]
  text attribute
  thuộc tính văn bản
  UAD (userattribute data set)
  tập (hợp) dữ liệu thuộc tính người dùng
  underscore attribute
  thuộc tính gạch dưới
  user attribute
  thuộc tính người dùng
  user attribute data set (UADS)
  tập dữ liệu thuộc tính người dùng
  value attribute
  thuộc tính giá trị
  value attribute
  thuộc tính gía trị
  variable attribute
  thuộc tính biến
  volatile attribute
  thuộc tính hay thay đổi
  volatile attribute
  thuộc tính khả biến

  Kinh tế

  thuộc tính
  non-wage attribute
  thuộc tính không phải lương
  non-wage attribute
  thuộc tính không tiền lương

  Địa chất

  thuộc tính, thông số

  Địa chất

  đặc trưng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X