• (Khác biệt giữa các bản)
  (nghĩa mới)
  Dòng 7: Dòng 7:
  =====Sự bỏ thầu=====
  =====Sự bỏ thầu=====
   +
   +
  =====Hồ sơ dự thầu=====
  =====(thông tục) sự mời=====
  =====(thông tục) sự mời=====
  Dòng 54: Dòng 56:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  Dòng 62: Dòng 64:
  =====đặt giá=====
  =====đặt giá=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====đấu giá=====
  +
  =====đấu giá=====
  =====thầu=====
  =====thầu=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đấu thầu=====
  +
  =====đấu thầu=====
  -
  =====giấy nhận thầu=====
  +
  =====giấy nhận thầu=====
  -
  =====sự đề nghị=====
  +
  =====sự đề nghị=====
  =====sự gọi thầu=====
  =====sự gọi thầu=====
  Dòng 125: Dòng 127:
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=bid&submit=Search bid] : amsglossary
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=bid&submit=Search bid] : amsglossary
  *[http://foldoc.org/?query=bid bid] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=bid bid] : Foldoc
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
   
  -
  [[Category:Chứng khoán]][[Category:Tham khảo]]
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Kinh tế]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]
   +
  [[Thể_loại:Chứng khoán]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo]]

  11:26, ngày 29 tháng 7 năm 2008

  /bɪd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đặt giá, sự trả giá (trong một cuộc bán đấu giá)
  Sự bỏ thầu
  Hồ sơ dự thầu
  (thông tục) sự mời
  Sự xướng bài (bài brit)

  Động từ

  Đặt giá
  he bids 300d for the bicycle
  anh ấy đặt giá cái xe đạp 300 đồng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thầu
  the firm decided to bid on the new bridge
  công ty ấy quyết định thầu làm cái cầu mới
  Mời chào
  a bidden guest
  người khách được mời đến
  to bid someone good-bye (farewell)
  chào tạm biệt ai
  to bid welcome
  chào mừng
  Công bố
  to bid the banns
  công bố hôn nhân ở nhà thờ
  Xướng bài (bài brit)
  (văn học), (thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) bảo, ra lệnh, truyền lệnh
  bid him come in
  bảo nó vào

  Cấu trúc từ

  to make a bid for
  tìm cách để đạt được, cố gắng để được
  to bid against (up, in)
  trả hơn tiền; tăng giá
  to bid fair
  hứa hẹn; có triển vọng
  our plan bids fair to succeed
  kế hoạch của chúng nó có triển vọng thành công

  Hình Thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự bỏ thầu

  Hóa học & vật liệu

  đặt giá

  Xây dựng

  đấu giá
  thầu

  Kỹ thuật chung

  đấu thầu
  giấy nhận thầu
  sự đề nghị
  sự gọi thầu

  Kinh tế

  bỏ thầu
  đấu giá
  đặt giá
  giá trả (đấu giá, đấu thầu)
  giá đưa ra
  giá hỏi mua
  sự đấu thầu
  sự gọi thầu
  sự ra giá

  Chứng khoán

  Đấu thầu

  Tham khảo

  1. Saga.vn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Offer, make an offer (for), tender, proffer: We bid œ500for the painting.
  Archaic or literary ask, pray, press,entreat, beg, request, suggest, invite: She bade me leave herto mourn alone.
  Formal command, demand, order, tell, enjoin,dictate: Please bid him enter. Custom bade him blow his horn.

  Oxford

  V. & n.
  V. (bidding; past bid, archaic bade; past part.bid, archaic bidden) 1 tr. & intr. (past and past part. bid)(often foll. by for, against) a (esp. at an auction) offer (acertain price) (did not bid for the vase; bid against thedealer; bid œ20). b offer to do work etc. for a stated price.2 tr. archaic or literary a command; order (bid the soldiersshoot). b invite (bade her start).
  Tr. archaic or literarya utter (greeting or farewell) to (I bade him welcome). bproclaim (defiance etc.).
  (past and past part. bid) Cards aintr. state before play how many tricks one intends to make. btr. state (one's intended number of tricks).
  N.
  A (esp. atan auction) an offer (of a price) (a bid of œ5). b an offer (todo work, supply goods, etc.) at a stated price; a tender.
  Cards a statement of the number of tricks a player proposes tomake.
  Colloq. an attempt; an effort (a bid for power).
  Bidder n. [OE biddan ask f. Gmc, & OE beodanoffer, command]

  Tham khảo chung

  • bid : National Weather Service
  • bid : amsglossary
  • bid : Foldoc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X