• (Khác biệt giữa các bản)
  (Xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm)
  (Danh từ)
  Dòng 58: Dòng 58:
  =====Bụi bẩn, mồ hóng=====
  =====Bụi bẩn, mồ hóng=====
   +
  ::[[the]] [[black]] [[country]]
   +
  ::vùng có nhiều khí thải công nghiệp ở miền trung Tây nước Anh
   +
  ::[[the]] [[black]] [[death]]
   +
  ::bệnh dịch hạch, làn tràn ở thế kỷ 14
   +
   +
  ===Ngoại động từ===
  ===Ngoại động từ===

  15:36, ngày 3 tháng 6 năm 2008

  /blæk/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đen
  Da đen
  a black woman
  người đàn bà da đen
  Tối; tối tăm
  as black as ink
  tối như mực
  black night
  đêm tối tăm
  Dơ bẩn, bẩn thỉu
  black hands
  những bàn tay dơ bẩn
  Đen tối, ảm đạm, buồn rầu, vô hy vọng
  things look black
  sự việc có vẻ đen tối vô hy vọng
  black tidings
  tin buồn
  Xấu xa, độc ác; kinh tởm, ghê tởm, gian trá
  black crimes
  những tội ác ghê tởm
  black economy
  kinh doanh chui
  to beat black and blue

  Xem beat

  to give someone a black look
  lườm nguýt người nào
  he is not so black as he is painted
  nó cũng không đến nỗi xấu (tồi tệ) như người ta nói đâu
  the pot calling the kettle black
  người phê bình lại cũng là người đáng bị phê bình, lươn ngắn lại chê chạch dài


  Danh từ

  Màu đen
  Sơn đen
  Quần áo đen, áo tang
  to be in black
  mặc quần áo đen; mặc áo tang
  Người da đen
  Bụi bẩn, mồ hóng
  the black country
  vùng có nhiều khí thải công nghiệp ở miền trung Tây nước Anh
  the black death
  bệnh dịch hạch, làn tràn ở thế kỷ 14


  Ngoại động từ

  Làm đen, bôi đen
  Đánh xi đen (giày)
  to black out
  bôi đen để xoá đi
  (sân khấu) tắt đèn
  Thoáng ngất đi; thoáng mất trí nhớ; thoáng hoa mắt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) che giấu đi, ỉm đi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kiểm duyệt

  Hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  hồ hóng
  muội (than)
  hard carbon black
  muội than cứng
  medium thermal carbon black (mtcarbon black)
  muội than nhiệt độ trung bình
  medium-processing channel carbon black (MPCcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than nhiệt trung bình
  SRF carbon black
  muội than SRF

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bồ hóng
  channel black
  bồ hóng ga
  channel black
  bồ hóng máng
  gas black
  bồ hóng khí đốt
  thermal black
  bồ hóng nhiệt
  thermal carbon black
  bồ hóng nhiệt
  bột đen
  đen
  màu đen
  mực đen
  muội
  acetylene black
  muội axetilen
  activated carbon black
  muội than hoạt tính
  black lathe
  máy tiện (dùng) muội than
  black salt
  muối đen
  carbon black
  muội than (điện)
  carbon black
  muội than, mồ hóng
  fast extruding furnace carbon black (fefcarbon black)
  muội than lò đùn nhanh
  FEF carbon black
  muội than lò đùn nhanh
  FF carbon black (fastfurnace carbon black)
  muội than lò mịn
  fine furnace carbon black (FFcarbon black)
  muội cacbon lò tinh
  fine furnace carbon black (FFcarbon black)
  muội than lò mịn
  flame-black
  muội than
  furnace black
  muội lò
  furnace black
  muội than lò
  general-purpose furnace carbon black
  muội than GPF
  general-purpose furnace carbon black
  muội than lò đa dụng
  GPF carbon black
  muội than GPF
  GPF carbon black
  muội than lò đa dụng
  HAF carbon black (highabrasion furnace carbon black)
  muội than lò mài mòn mạnh
  hard carbon black
  muội than cứng
  high-modulus furnace carbon black
  muội than lò môđun cao
  HMF carbon black
  muội than HMF
  hydrocarbon black
  muội hiđrocacbon
  improved carbon black
  muội than cải tiến
  inactive black
  muội không có hoạt tính
  inactive black
  muội trơ
  industry reference black (IRB)
  muội than chuẩn quốc tế
  lamp black
  muội đèn
  medium thermal carbon black (mtcarbon black)
  muội MT
  medium thermal carbon black (mtcarbon black)
  muội than nhiệt độ trung bình
  medium-processing channel carbon black (MPCcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than được xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessingchannelcarbon black)
  muội than MPC
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than MT
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than nhiệt trung bình
  petroleum black
  muội dầu mỏ
  platinum black
  muội bạch kim
  semi-reinforcing carbon black (srfcarbon black)
  muội than bán tăng cường
  SRF carbon black
  muội than SRF
  thermal black
  muội than nhiệt
  thermal carbon black
  muội than nhiệt
  uranium black
  muội urani
  muội than
  activated carbon black
  muội than hoạt tính
  black lathe
  máy tiện (dùng) muội than
  carbon black
  muội than (điện)
  carbon black
  muội than, mồ hóng
  fast extruding furnace carbon black (fefcarbon black)
  muội than lò đùn nhanh
  FEF carbon black
  muội than lò đùn nhanh
  FF carbon black (fastfurnace carbon black)
  muội than lò mịn
  fine furnace carbon black (FFcarbon black)
  muội than lò mịn
  furnace black
  muội than lò
  general-purpose furnace carbon black
  muội than GPF
  general-purpose furnace carbon black
  muội than lò đa dụng
  GPF carbon black
  muội than GPF
  GPF carbon black
  muội than lò đa dụng
  HAF carbon black (highabrasion furnace carbon black)
  muội than lò mài mòn mạnh
  hard carbon black
  muội than cứng
  high-modulus furnace carbon black
  muội than lò môđun cao
  HMF carbon black
  muội than HMF
  improved carbon black
  muội than cải tiến
  industry reference black (IRB)
  muội than chuẩn quốc tế
  medium thermal carbon black (mtcarbon black)
  muội than nhiệt độ trung bình
  medium-processing channel carbon black (MPCcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than được xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessing channelcarbon black)
  muội than xử lý trung bình
  MPC carbon black (mediumprocessingchannelcarbon black)
  muội than MPC
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than MT
  MT carbon black (mediumthermal carbon black)
  muội than nhiệt trung bình
  semi-reinforcing carbon black (srfcarbon black)
  muội than bán tăng cường
  SRF carbon black
  muội than SRF
  thermal black
  muội than nhiệt
  thermal carbon black
  muội than nhiệt
  sơn đen
  than

  Nguồn khác

  • black : Chlorine Online

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bất hợp pháp
  black market
  Chợ đen (Thị trường hàng lậu và dịch vụ bất hợp pháp)
  đen
  phi pháp
  black money
  thu nhập phi pháp
  tẩy chay

  Nguồn khác

  • black : Corporateinformation

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Jet, jet-black, coal-black, inky, sooty, swart, swarthy,raven, ebony, dusky, Literary ebon, hyacinthine: Her hair wasas black as coal.
  Negro, Negroid, coloured, dark-skinned:Most of the Black races live near or south of the equator.
  Dark, pitch-black, jet-black, coal-black, Stygian; starless,moonless: He bundled his coat round himself and walked into theblack night.
  Dark, sombre, dusky, gloomy, menacing,glowering, louring or lowering, threatening, funereal: The skybecame black with storm clouds.
  Malignant, baleful, baneful,deadly, deathly, sinister, dismal, hateful, disastrous: It wasa black day when he came into my life.
  Bad, foul, iniquitous,wicked, evil, diabolical, infernal, hellish, atrocious, awful,malicious, abominable, outrageous, vicious, villainous,flagitious, vile, disgraceful, unscrupulous, unconscionable,unprincipled, blackguardly, knavish, perfidious, insidious,nefarious, dastardly, treacherous, unspeakable, disgraceful,shameful, scurvy, criminal, felonious: You have told theblackest lies about me.
  Angry, wrathful, furious, frowning,bad-tempered, sulky, resentful, clouded, threatening, glowering:She gave him a black look and he withered in abject fear.
  V.
  Boycott, embargo, blacklist, ban, interdict: Because ofthe dispute over plumbers' wages, the other building-tradesunions have blacked every manufacturer in the business.

  Oxford

  Adj., n., & v.

  Adj.
  Very dark, having no colour from theabsorption of all or nearly all incident light (like coal orsoot).
  Completely dark from the absence of a source of light(black night).
  (Black) a of the human group havingdark-coloured skin, esp. of African or Aboriginal descent. b ofor relating to Black people (Black rights).
  (of the sky, acloud, etc.) dusky; heavily overcast.
  Angry, threatening (ablack look).
  Implying disgrace or condemnation (in his blackbooks).
  Wicked, sinister, deadly (black-hearted).
  Gloomy,depressed, sullen (a black mood).
  Portending trouble ordifficulty (things looked black).
  (of hands, clothes, etc.)dirty, soiled.
  (of humour or its representation) withsinister or macabre, as well as comic, import (black comedy).12 (of tea or coffee) without milk.
  Brit. a (of industriallabour or its products) boycotted, esp. by a trade union, in anindustrial dispute. b (of a person) doing work or handlinggoods that have been boycotted.
  Dark in colour asdistinguished from a lighter variety (black bear; black pine).
  N.
  A black colour or pigment.
  Black clothes or material(dressed in black).
  A (in a game or sport) a black piece,ball, etc. b the player using such pieces.
  The credit sideof an account (in the black).
  (Black) a member of adark-skinned race, esp. a Negro or Aboriginal.
  V.tr.
  Makeblack (blacked his face).
  Polish with blacking.
  Brit.declare (goods etc.) 'black'.
  (offilm etc.) not in colour.
  Consisting of extremes only,oversimplified (interpreted the problem in black and whiteterms). the black art = black magic. black beetle the commoncockroach, Blatta orientalis. black belt 1 a black belt worn byan expert in judo, karate, etc.
  A person qualified to wearthis. black body Physics a hypothetical perfect absorber andradiator of energy, with no reflecting power. black box 1 aflight-recorder in an aircraft.
  Any complex piece ofequipment, usu. a unit in an electronic system, with contentswhich are mysterious to the user. black bread a coarsedark-coloured type of rye bread. black bryony a rooted climber,Tamus communis, with clusters of red berries. Black Country(usu. prec. by the) a district of the Midlands with heavyindustry. black damp = choke-damp. Black Death (usu. prec. bythe) a widespread epidemic of bubonic plague in Europe in the14th c. black diamond (in pl.) coal. black disc a long-playinggramophone record, as distinct from a compact disc. black earth= CHERNOZEM. black economy unofficial economic activity. BlackEnglish the form of English spoken by many Blacks, esp. as anurban dialect of the US. black eye bruised skin around the eyeresulting from a blow. black-eyed (or black-eye) bean a varietyof bean, Vigna sinensis, with seeds often dried and stored priorto eating (so called from its black hilum). black-eyed Susanany of several flowers, esp. of the genus Rudbeckia, withyellow-coloured petals and a dark centre. black-face 1 avariety of sheep with a black face.
  The make-up used by anon-Black performer playing a Negro role. black flag seeFLAG(1). black forest gateau a chocolate sponge with layers ofmorello cherries or cherry jam and whipped cream and topped withchocolate icing, orig. from S. Germany. Black Friar a Dominicanfriar. black frost see FROST. black game (or grouse) aEuropean grouse, Lyrurus tetrix. black hole 1 a region of spacepossessing a strong gravitational field from which matter andradiation cannot escape: also called COLLAPSAR.
  A place ofconfinement for punishment, esp. in the armed services. blackice thin hard transparent ice, esp. on a road surface. black inthe face livid with strangulation, exertion, or passion. blacklead graphite. black leopard = PANTHER. black letter an oldheavy style of type. black light Physics the invisibleultraviolet or infrared radiations of the electromagneticspectrum. black magic magic involving supposed invocation ofevil spirits. Black Maria sl. a police vehicle fortransporting prisoners. black mark a mark of discredit. blackmarket an illicit traffic in officially controlled or scarcecommodities. black marketeer a person who engages in a blackmarket. Black Mass a travesty of the Roman Catholic Mass inworship of Satan. Black Monk a Benedictine monk. Black MuslimUS a member of an exclusively Black Islamic sect proposing aseparate Black community. Black Nationalism advocacy of thenational civil rights of US (and occas. other) Blacks. blacknightshade see NIGHTSHADE. black out 1 a effect a blackout on.b undergo a blackout.
  Obscure windows etc. or extinguish alllights for protection esp. against an air attack. Black PantherUS one of a group of extremist fighters for Blacks' rights.black pepper pepper made by grinding the whole dried berry,including the husk, of the pepper plant. Black Power a movementin support of rights and political power for Blacks. blackpudding a black sausage containing pork, dried pig's blood,suet, etc. Black Rod Brit. the principal usher of the LordChamberlain's department, House of Lords, etc. black sheepcolloq. an unsatisfactory member of a family, group, etc.; ascoundrel. black spot a place of danger or difficulty, esp. ona road (an accident black spot). black swan 1 somethingextremely rare.
  An Australian swan, Cygnus atratus, withblack plumage. black tea tea that is fully fermented beforedrying. black tie 1 a black bow-tie worn with a dinner jacket.2 colloq. formal evening dress. black tracker Austral. anAboriginal employed to help find persons lost or hiding in thebush. black velvet a drink of stout and champagne. Black Watch(usu. prec. by the) the Royal Highland Regiment (so called fromits dark tartan uniform). black-water fever a complication ofmalaria, in which blood cells are rapidly destroyed, resultingin dark urine. black widow a venomous spider, Latrodectusmactans, of which the female devours the male.
  Blackish adj.blackly adv. blackness n. [OE bl‘c]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X