• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Dòng 67: Dòng 67:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
   
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  === Toán & tin ===
  === Toán & tin ===
  =====vốn tư bản=====
  =====vốn tư bản=====
  === Xây dựng===
  === Xây dựng===
  -
  =====phần đầu cột=====
  +
  =====phần đầu cột=====
  =====thủ đô=====
  =====thủ đô=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====chữ hoa=====
  +
  =====chữ hoa=====
  -
  =====chủ yếu=====
  +
  =====chủ yếu=====
  -
  =====cơ bản=====
  +
  =====cơ bản=====
  -
  =====đầu cột=====
  +
  =====đầu cột=====
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[topmost]] [[member]] [[of]] [[a]] [[column]] [[or]] [[pilaster]], [[crowning]] [[the]] [[shaft]] [[and]] [[carrying]] [[the]] [[entablature]].
  ''Giải thích EN'': [[The]] [[topmost]] [[member]] [[of]] [[a]] [[column]] [[or]] [[pilaster]], [[crowning]] [[the]] [[shaft]] [[and]] [[carrying]] [[the]] [[entablature]].
  Dòng 89: Dòng 87:
  ''Giải thích VN'': Bộ phận cao nhất của cột hoặc trụ bổ tường, hoàn thành trục và mang cấu trúc mũ cột.
  ''Giải thích VN'': Bộ phận cao nhất của cột hoặc trụ bổ tường, hoàn thành trục và mang cấu trúc mũ cột.
  -
  =====mũ cột=====
  +
  =====mũ cột=====
  -
  =====quan trọng=====
  +
  =====quan trọng=====
  =====vốn=====
  =====vốn=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====tư bản=====
  +
  =====tư bản=====
  -
  =====vốn=====
  +
  =====vốn=====
  =====vốn liếng=====
  =====vốn liếng=====
  -
  ===== Tham khảo =====
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=capital&searchtitlesonly=yes capital] : bized
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  =====adjective=====
  -
  =====N.=====
  +
  :[[basic]] , [[cardinal]] , [[central]] , [[chief]] , [[controlling]] , [[dominant]] , [[first]] , [[foremost]] , [[fundamental]] , [[important]] , [[leading]] , [[major]] , [[number one]] , [[outstanding]] , [[overruling]] , [[paramount]] , [[predominant]] , [[preeminent]] , [[primary]] , [[prime]] , [[principal]] , [[prominent]] , [[underlying]] , [[vital]] , [[best]] , [[champion]] , [[choice]] , [[crack]] , [[dandy]] , [[delightful]] , [[deluxe]] , [[excellent]] , [[famous]] , [[fine]] , [[first-class ]]* , [[first-rate ]]* , [[five-star]] , [[fly]] , [[great]] , [[splendid]] , [[superb]] , [[top]] , [[top-notch ]]* , [[world-class]] , [[key]] , [[main]] , [[premier]] , [[ace]] , [[banner]] , [[blue-ribbon]] , [[brag]] , [[first-class]] , [[first-rate]] , [[quality]] , [[superior]] , [[terrific]] , [[tiptop]] , [[arrant]] , [[egregious]] , [[glaring]] , [[gross]] , [[rank]] , ([[colloq]].) excellent , [[majuscule]]
  -
  =====Head, top, crown, cap: The column was surmounted by afinely carved capital.=====
  +
  =====noun=====
  -
   
  +
  :[[business]] , [[cash]] , [[cd]] , [[estate]] , [[finances]] , [[financing]] , [[fortune]] , [[funds]] , [[gold]] , [[interests]] , [[investment]] , [[ira]] , [[kitty ]]* , [[means]] , [[money]] , [[nest egg ]]* , [[principal]] , [[property]] , [[resources]] , [[savings]] , [[stake]] , [[stock]] , [[substance]] , [[treasure]] , [[ways and means ]]* , [[wealth]] , [[wherewithal]] , [[control]] , [[county seat]] , [[metropolis]] , [[municipality]] , [[political front]] , [[principal city]] , [[the hill]] , [[cap]] , [[initial]] , [[majuscule]] , [[small cap]] , [[uncial]] , [[finance]] , [[backing]] , [[capitalization]] , [[funding]] , [[grubstake]] , [[subsidization]] , [[asset]] , [[mean]] , [[a-one]] , [[basic]] , [[cairo]] , [[central]] , [[chief]] , [[city]] , [[dominant]] , [[excellent]] , [[factotum]] , [[foremost]] , [[good]] , [[great]] , [[headquarters]] , [[leading]] , [[letter]] , [[main]] , [[major]] , [[paramount]] , [[prominent]] , [[scrumptious]] , [[serious]] , [[supreme]] , [[top]] , [[uppercase]] , [[vital]] , [[weighty]]
  -
  =====Seat (of government): Winnipeg is thecapital of Manitoba.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====adjective=====
  -
  =====Money, assets, funds, finance(s), cash,wherewithal; wealth, means, property, resources, savings,principal: My capital is invested in land at the moment.=====
  +
  :[[extra]] , [[minor]] , [[nonessential]] , [[secondary]] , [[unimportant]] , [[inferior]] , [[low-class]] , [[poor]]
  -
   
  +
  =====noun=====
  -
  =====Majuscule, upper case, large letter, initial, Colloq cap: Thechapter titles should be set in capitals.=====
  +
  :[[small]]
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Toán & tin ]][[Thể_loại:Xây dựng]][[Thể_loại:Kỹ thuật chung ]][[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  -
  =====Adj.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====Chief, main, major, important, cardinal, central,principal, prime, primary, paramount, pre-eminent, foremost,leading: Our capital responsibility is to ensure thepassengers' safety.=====
  +
  -
   
  +
  -
  =====First-class, first-rate, excellent,superior, matchless, peerless, choice, select, outstanding,fine, superb, splendid, marvellous, extraordinary, Colloqsmashing, great, super, Brit brill, Old-fashioned topping,top-hole, ripping, ripsnorting: Eating out tonight was acapital idea.=====
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Toán & tin ]][[Category:Xây dựng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]]
  +

  12:36, ngày 23 tháng 1 năm 2009

  /ˈkæpɪtl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thủ đô, thủ phủ
  Chữ viết hoa
  to write one's name in capital
  viết tên bằng chữ hoa
  Tiền vốn, tư bản
  floating (working) capital
  vốn luân chuyển, vốn lưu động
  fixed capital
  tư bản bất biến, vốn cố định
  dead capital
  vốn ứ đọng
  capital expenditure
  chi phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị
  capital gain
  lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản
  capital goods
  của cải dùng để tạo ra những của cải khác, tư bản phẩm
  capital levy
  thuế vốn
  capital transfer
  sự chuyển dịch tài sản
  capital sum
  số tiền được thanh toán gộp một lần


  (kiến trúc) đầu cột

  Tính từ

  Quan hệ đến sinh mạng; tử hình
  capital offence
  tội tử hình
  Chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết
  capital city
  thủ đô
  Chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn
  of capital importance
  có tầm quan trọng lớn
  capital letter
  chữ hoa
  Tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay
  a capital speech
  bài nói rất hay
  what a capital idea!
  ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
  Vô cùng tai hại
  a capital error
  một sự lầm lẫn vô cùng tai hại

  Cấu trúc từ

  to make capital out of
  kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng
  capital constructions
  xây dựng cơ bản
  capital goods
  tư liệu sản xuất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vốn tư bản

  Xây dựng

  phần đầu cột
  thủ đô

  Kỹ thuật chung

  chữ hoa
  chủ yếu
  cơ bản
  đầu cột

  Giải thích EN: The topmost member of a column or pilaster, crowning the shaft and carrying the entablature.

  Giải thích VN: Bộ phận cao nhất của cột hoặc trụ bổ tường, hoàn thành trục và mang cấu trúc mũ cột.

  mũ cột
  quan trọng
  vốn

  Kinh tế

  tư bản
  vốn
  vốn liếng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  small

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X