• (Khác biệt giữa các bản)
  (Vô cùng tai hại)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  - 
  =====/'''<font color="red">ˈkæpɪtl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  =====/'''<font color="red">ˈkæpɪtl</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  Dòng 67: Dòng 63:
  ::tư liệu sản xuất
  ::tư liệu sản xuất
  -
  == Toán & tin ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
  -
  =====vốn tư bản=====
  +
  | __TOC__
  -
   
  +
  |}
  -
  == Xây dựng==
  +
  === Toán & tin ===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====vốn tư bản=====
   +
  === Xây dựng===
  =====phần đầu cột=====
  =====phần đầu cột=====
  -
  =====thủ đô=====
  +
  =====thủ đô=====
  -
   
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====chữ hoa=====
  =====chữ hoa=====
  Dòng 95: Dòng 90:
  =====quan trọng=====
  =====quan trọng=====
  -
  =====vốn=====
  +
  =====vốn=====
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
   
  +
  =====tư bản=====
  =====tư bản=====
  =====vốn=====
  =====vốn=====
  -
  =====vốn liếng=====
  +
  =====vốn liếng=====
  -
   
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=capital&searchtitlesonly=yes capital] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=capital&searchtitlesonly=yes capital] : bized
  -
   
  +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====Head, top, crown, cap: The column was surmounted by afinely carved capital.=====
  =====Head, top, crown, cap: The column was surmounted by afinely carved capital.=====

  21:12, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /ˈkæpɪtl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thủ đô, thủ phủ
  Chữ viết hoa
  to write one's name in capital
  viết tên bằng chữ hoa
  Tiền vốn, tư bản
  floating (working) capital
  vốn luân chuyển, vốn lưu động
  fixed capital
  tư bản bất biến, vốn cố định
  capital expenditure
  chi phí xây dựng, mua sắm trang thiết bị
  capital gain
  lợi nhuận thu được từ việc bán tài sản
  capital goods
  của cải dùng để tạo ra những của cải khác, tư bản phẩm
  capital levy
  thuế vốn
  capital transfer
  sự chuyển dịch tài sản
  capital sum
  số tiền được thanh toán gộp một lần
  (kiến trúc) đầu cột

  Tính từ

  Quan hệ đến sinh mạng; tử hình
  capital offence
  tội tử hình
  Chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết
  capital city
  thủ đô
  Chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn
  of capital importance
  có tầm quan trọng lớn
  capital letter
  chữ hoa
  Tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay
  a capital speech
  bài nói rất hay
  what a capital idea!
  ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
  Vô cùng tai hại
  a capital error
  một sự lầm lẫn vô cùng tai hại

  Cấu trúc từ

  to make capital out of
  kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng
  capital constructions
  xây dựng cơ bản
  capital goods
  tư liệu sản xuất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vốn tư bản

  Xây dựng

  phần đầu cột
  thủ đô

  Kỹ thuật chung

  chữ hoa
  chủ yếu
  cơ bản
  đầu cột

  Giải thích EN: The topmost member of a column or pilaster, crowning the shaft and carrying the entablature.

  Giải thích VN: Bộ phận cao nhất của cột hoặc trụ bổ tường, hoàn thành trục và mang cấu trúc mũ cột.

  mũ cột
  quan trọng
  vốn

  Kinh tế

  tư bản
  vốn
  vốn liếng
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Head, top, crown, cap: The column was surmounted by afinely carved capital.
  Seat (of government): Winnipeg is thecapital of Manitoba.
  Money, assets, funds, finance(s), cash,wherewithal; wealth, means, property, resources, savings,principal: My capital is invested in land at the moment.
  Majuscule, upper case, large letter, initial, Colloq cap: Thechapter titles should be set in capitals.
  Adj.
  Chief, main, major, important, cardinal, central,principal, prime, primary, paramount, pre-eminent, foremost,leading: Our capital responsibility is to ensure thepassengers' safety.
  First-class, first-rate, excellent,superior, matchless, peerless, choice, select, outstanding,fine, superb, splendid, marvellous, extraordinary, Colloqsmashing, great, super, Brit brill, Old-fashioned topping,top-hole, ripping, ripsnorting: Eating out tonight was acapital idea.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X