• (Khác biệt giữa các bản)
  (vòng tròn)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">'sə:kl</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:33, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /'sə:kl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường tròn, hình tròn

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đi vòng tròn

  Y học

  Nghĩa chuyên ngành

  vòng, vòng tròn

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hình tròn
  circle of convergence
  hình tròn hội tụ
  full circle
  hình tròn đầy
  problem of quadrature of a circle
  bài toán cầu phương hình tròn
  quadrature of a circle
  phép cầu phương một hình tròn
  squaring the circle
  phép cầu phương hình tròn
  chu trình
  circle of permutation
  chu trình hoán vị
  virtual circle
  chu trình ảo
  chu kỳ
  chu vi
  đường tròn
  asymptotic circle
  đường tròn tiệm cận
  base circle
  đường tròn gốc
  circle formula
  công thức đường tròn
  circle of curvature
  đường tròn chính khúc
  director circle
  đường tròn chỉ phương
  general equation of the circle
  phương trình tổng quát của đường tròn
  generating circle
  đường tròn sinh
  great circle path
  đường bay theo đường tròn lớn
  number enclosed within a circle (symbol)
  biểu tượng số có đường tròn bao quanh
  osculating circle
  đường tròn nội tiếp
  parallel circle
  đường tròn vi tuyến (của mặt tròn xoay)
  periphery of a circle
  biên của đường tròn
  periphery of a circle
  chu vi của đường tròn
  short arc of circle
  cung ngắn (của đường tròn)
  tangent to the circle
  tiếp tuyến đường tròn
  phạm vi
  circle (ofinfluence)
  phạm vi ảnh hưởng
  setting circle
  đặt phạm vi
  sự quay tròn
  sự tuần hoàn
  vành độ
  altitude circle
  vành độ cao
  circle graduation
  phân khoảng trên vành độ
  eccentricity of circle
  sự lệch tâm vành độ
  position of circle
  vị trí vành độ (trong phép đo góc)
  vòng
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  addendum circle
  vòng (tròn) đỉnh răng
  addendum circle
  vòng đỉnh răng
  addendum circle
  vòng ngoài
  aiming circle
  vòng tròn đích
  aiming circle
  vòng tròn mục tiêu
  aiming circle
  vòng ngắm
  aperture circle
  vòng khẩu độ
  arctic circle
  vòng Bắc cực
  area of circle
  diện tích vòng tròn
  argue in a circle
  rơi vào vòng luẩn quẩn
  azimuth circle
  vòng phương vị
  base circle
  vòng tròn chân răng
  base circle
  vòng tròn cơ sở
  base circle
  vòng (tròn) cơ sở
  base circle
  vòng chuẩn
  bolt-hole circle
  vòng tròn lỗ bulông
  bore-sight error circle
  vòng tròn sai số nhắm
  cam base circle
  vòng đế cam
  center of a circle
  tâm vòng tròn
  chain-like circle
  vòng tựa xích
  circle (ofrupture)
  vòng tròn phá hoại
  circle (ofstress)
  vòng tròn ứng suất
  circle at infinity
  vòng tròn ở vô tận
  circle brick (onedge)
  gạch xây đứng trên vòng tròn
  circle coordinates
  tọa độ vòng
  circle coordinates
  tạo độ vòng
  circle diagram
  đồ thị vòng
  circle diameter
  đường kính vòng tròn
  circle drawbar
  trục kéo xoay vòng
  circle guide shoes
  hàm định hướng xoay vòng
  circle guide shoes
  hàm hướng dẫn vòng xoay
  circle method
  phương pháp vòng tròn
  circle of aberration
  vòng quang sai
  circle of contact
  vòng tròn chia
  circle of contact
  vòng tròn lăn
  circle of contact
  vòng tròn sinh
  circle of declination
  vòng tròn lệch
  circle of declination
  vòng lệch từ
  circle of declination
  vòng xích vỹ
  circle of influence
  vòng ảnh hưởng
  circle of inversion
  vòng tròn nghịch đảo
  circle of stress
  vòng tròn ứng suất
  Circle of Willis
  vòng Willis
  circle pliers
  kẹp vòng hãm
  circle reverse control
  sự điều khiển xoay vòng ngược
  circle-dot mode
  chế độ vòng-điểm
  circumscribed circle
  vòng tròn ngoại tiếp
  coaxial circle
  vòng tròn đồng trục
  concentric circle
  vòng tròn đồng tâm
  concentric circle
  vòng đồng tâm
  crank circle
  vòng tròn maniven
  crank circle
  vòng tâm chốt khuỷu
  critical circle
  vòng tròn tới hạn
  critical circle
  vòng tròn
  declination circle
  vòng xích vĩ
  dedendum circle
  đường kính vòng chân
  dedendum circle
  vòng tròn chân răng
  dedendum circle
  vòng (tròn) chân răng
  dedendum circle
  vòng chân răng
  diameter of bore hole circle
  đường kính vòng lỗ khoan
  dividing circle
  vòng chia
  dividing circle
  vòng lăn
  escribed circle
  vòng bàng tiếp
  escribed circle
  vòng tròn bàng tiếp
  escribed circle (ofa triangle)
  vòng tròn bàng tiếp (của một tam giác)
  externally tangent circle
  các vòng tròn tiếp xúc ngoài
  focal circle
  vòng tròn tiêu
  form circle
  vòng (tròn)
  friction circle
  vòng tròn ma sát
  full circle
  vòng tròn đầy
  generating circle
  vòng (tròn) sinh
  generating circle
  vòng tâm tích
  geometry of the circle
  hình học vòng tròn
  great circle
  vòng tròn lớn
  great circle horizon direction
  hướng chân trời (vòng tròn lớn)
  great circle path
  đường dọc theo vòng tròn lớn
  half circle
  nửa vòng tròn
  Heading Alignment Circle (HAC)
  vòng đồng chỉnh đi trước
  horizontal circle
  vòng tròn chân trời
  horizontal circle
  vòng chân trời
  hour circle
  vòng giờ
  imaginary circle
  vòng tròn ảo
  imaginary circle at infinity
  vòng tròn ảo ở vô tận
  impedance circle
  vòng tổng trở
  inscribed circle
  vòng tròn nội tiếp
  inscribed circle
  vòng (tròn) nội tiếp
  inscribed circle (ofa triangle)
  vòng tròn nội tiếp (một tam giác)
  involute of a circle
  đường thân khai của một vòng tròn
  meridian circle
  vòng tròn kinh tuyến
  Mobr's circle
  vòng tròn Mobr
  Mohr's circle
  vòng tròn Mo
  Mohr's circle
  vòng Mohr
  Mohr's circle
  vòng ứng suất
  non-degenerate circle
  vòng tròn không suy biến
  nose circle
  vòng đinh
  null circle
  vòng tròn điểm
  null circle
  vòng tròn không điểm
  oriented circle
  vòng tròn định hướng
  orthoptic circle
  vòng tròn phương khuy
  orthptic circle
  vòng tròn phương khuy
  osculating circle
  vòng tròn mật tiếp
  paralleled circle
  vòng tròn vĩ tuyến (của mặt tròn xoay)
  parquet circle
  nhà hát hình vòng tròn
  pitch circle
  vòng tròn chia
  pitch circle
  vòng tròn lăn
  pitch circle
  vòng tròn nguyên bản
  pitch circle
  vòng tròn sinh
  pitch circle
  vòng (tròn) chia
  pitch circle
  vòng (tròn) lăn
  pitch circle
  vòng chia
  pitch circle
  vòng gốc (của bánh răng)
  pitch circle
  vòng lăn
  pitch circle diameter
  đường kính vòng chia
  plan of the great circle
  mặt phẳng chứa các vòng tròn lớn
  pole of a circle
  cực của một vòng tròn
  poloidal circle
  vòng (tròn) sinh
  primary circle
  vòng (tròn) lăn
  proper circle
  vòng tròn thật sự
  proper circle
  vòng tròn thông thường
  proper circle
  vòng tròn thực sự
  pseudo-circle
  giả vòng
  radical circle
  vòng tròn đẳng phương
  radius of a circle
  bán kính của một vòng tròn
  reference circle
  vòng tròn chuẩn
  reflection in a circle
  phản xạ trên một vòng tròn
  reversible transit circle
  vòng vượt xoay chiều
  rolling circle
  vòng tròn chia
  rolling circle
  vòng tròn lăn
  rolling circle
  vòng tròn sinh
  rolling circle
  vòng lăn (bánh xe)
  rolling circle diameter
  vòng lăn bánh xe
  root circle
  vòng tròn chân răng
  root circle
  vòng tròn cơ sở
  root circle
  vòng (tròn) răng
  rowland circle
  vòng tròn rowland
  scribed circle
  vòng vạch dấu (khoan)
  simple circle
  vòng tròn đơn
  slide valve circle
  vòng tròn phối hơi
  slide valve circle
  vòng (tròn) van trượt
  slip circle
  vòng trượt (cơ học đất)
  slip circle
  vòng cung trượt
  slope circle
  vòng tròn bờ dốc
  slope circle
  vòng tròn taluy
  small circle
  vòng tròn bé (của hình cầu)
  squaring the circle
  phép cầu phương vòng tròn
  steering circle
  vòng lái (cơ cấu lái)
  stone circle
  vòng tròn đá
  stress circle
  vòng tròn ứng suất
  stress circle
  vòng ứng suất
  stress circle of Mohr
  vòng tròn ứng suất Mohr
  superimposed circle
  vòng nẹp
  toe circle
  vòng tròn trân bờ dốc
  top circle
  vòng (tròn) chân răng
  traffic circle
  đường đi vòng tròn
  traffic circle
  vòng xoay
  traffic circle
  vòng xoay giao thông
  transit circle
  vòng kinh tuyến
  turning circle
  vòng hồi chuyển (tàu thủy)
  two-circle instrument
  dụng cụ đo hai vòng
  vertical circle
  vòng (tròn) thẳng đứng
  vertical circle
  vòng kinh tuyến
  vertical circle
  vòng thẳng đứng
  virtual circle
  vòng tròn ảo
  vòng tròn
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  addendum circle
  vòng (tròn) đỉnh răng
  aiming circle
  vòng tròn đích
  aiming circle
  vòng tròn mục tiêu
  area of circle
  diện tích vòng tròn
  base circle
  vòng tròn chân răng
  base circle
  vòng tròn cơ sở
  base circle
  vòng (tròn) cơ sở
  bolt-hole circle
  vòng tròn lỗ bulông
  bore-sight error circle
  vòng tròn sai số nhắm
  center of a circle
  tâm vòng tròn
  circle (ofrupture)
  vòng tròn phá hoại
  circle (ofstress)
  vòng tròn ứng suất
  circle at infinity
  vòng tròn ở vô tận
  circle brick (onedge)
  gạch xây đứng trên vòng tròn
  circle diameter
  đường kính vòng tròn
  circle method
  phương pháp vòng tròn
  circle of contact
  vòng tròn chia
  circle of contact
  vòng tròn lăn
  circle of contact
  vòng tròn sinh
  circle of declination
  vòng tròn lệch
  circle of inversion
  vòng tròn nghịch đảo
  circle of stress
  vòng tròn ứng suất
  circumscribed circle
  vòng tròn ngoại tiếp
  coaxial circle
  vòng tròn đồng trục
  concentric circle
  vòng tròn đồng tâm
  crank circle
  vòng tròn maniven
  critical circle
  vòng tròn tới hạn
  dedendum circle
  vòng tròn chân răng
  dedendum circle
  vòng (tròn) chân răng
  escribed circle
  vòng tròn bàng tiếp
  escribed circle (ofa triangle)
  vòng tròn bàng tiếp (của một tam giác)
  externally tangent circle
  các vòng tròn tiếp xúc ngoài
  focal circle
  vòng tròn tiêu
  form circle
  vòng (tròn)
  friction circle
  vòng tròn ma sát
  full circle
  vòng tròn đầy
  generating circle
  vòng (tròn) sinh
  geometry of the circle
  hình học vòng tròn
  great circle
  vòng tròn lớn
  great circle horizon direction
  hướng chân trời (vòng tròn lớn)
  great circle path
  đường dọc theo vòng tròn lớn
  half circle
  nửa vòng tròn
  horizontal circle
  vòng tròn chân trời
  imaginary circle
  vòng tròn ảo
  imaginary circle at infinity
  vòng tròn ảo ở vô tận
  inscribed circle
  vòng tròn nội tiếp
  inscribed circle
  vòng (tròn) nội tiếp
  inscribed circle (ofa triangle)
  vòng tròn nội tiếp (một tam giác)
  involute of a circle
  đường thân khai của một vòng tròn
  meridian circle
  vòng tròn kinh tuyến
  Mobr's circle
  vòng tròn Mobr
  Mohr's circle
  vòng tròn Mohr
  non-degenerate circle
  vòng tròn không suy biến
  null circle
  vòng tròn điểm
  null circle
  vòng tròn không điểm
  oriented circle
  vòng tròn định hướng
  orthoptic circle
  vòng tròn phương khuy
  orthptic circle
  vòng tròn phương khuy
  osculating circle
  vòng tròn mật tiếp
  paralleled circle
  vòng tròn vĩ tuyến (của mặt tròn xoay)
  parquet circle
  nhà hát hình vòng tròn
  pitch circle
  vòng tròn chia
  pitch circle
  vòng tròn lăn
  pitch circle
  vòng tròn nguyên bản
  pitch circle
  vòng tròn sinh
  pitch circle
  vòng (tròn) chia
  pitch circle
  vòng (tròn) lăn
  plan of the great circle
  mặt phẳng chứa các vòng tròn lớn
  pole of a circle
  cực của một vòng tròn
  poloidal circle
  vòng (tròn) sinh
  primary circle
  vòng (tròn) lăn
  proper circle
  vòng tròn thật sự
  proper circle
  vòng tròn thông thường
  proper circle
  vòng tròn thực sự
  radical circle
  vòng tròn đẳng phương
  radius of a circle
  bán kính của một vòng tròn
  reference circle
  vòng tròn chuẩn
  reflection in a circle
  phản xạ trên một vòng tròn
  rolling circle
  vòng tròn chia
  rolling circle
  vòng tròn lăn
  rolling circle
  vòng tròn sinh
  root circle
  vòng tròn chân răng
  root circle
  vòng tròn cơ sở
  root circle
  vòng (tròn) răng
  rowland circle
  vòng tròn rowland
  simple circle
  vòng tròn đơn
  slide valve circle
  vòng tròn phối hơi
  slide valve circle
  vòng (tròn) van trượt
  slope circle
  vòng tròn bờ dốc
  slope circle
  vòng tròn taluy
  small circle
  vòng tròn bé (của hình cầu)
  squaring the circle
  phép cầu phương vòng tròn
  stone circle
  vòng tròn đá
  stress circle
  vòng tròn ứng suất
  stress circle of Mohr
  vòng tròn ứng suất Mo
  toe circle
  vòng tròn trân bờ dốc
  top circle
  vòng (tròn) chân răng
  traffic circle
  đường đi vòng tròn
  vertical circle
  vòng (tròn) thẳng đứng
  virtual circle
  vòng tròn ảo
  vùng lân cận

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  sưu sách
  tuần tháng
  vòng tròn: O (ký mã hiệu chở hàng)

  Nguồn khác

  • circle : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Disc or chiefly US disk, ring, hoop, loop, band, wheel,annulus, ringlet; cordon: Using a compass, he carefully drew acircle. We formed a circle around the speaker. 2 set, coterie,clique, class, division, group, crowd; society, fellowship,fraternity, company: John and I don't move in the same circles.
  V.
  Encircle, circumambulate, go round or around, tour;circumnavigate: For exercise, I circle the lake in the parkevery morning.
  Encircle, surround, gird, enclose,circumscribe: Twenty small diamonds circle each star sapphire.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a round plane figure whose circumference iseverywhere equidistant from its centre. b the line enclosing acircle.
  A roundish enclosure or structure.
  A ring.
  Acurved upper tier of seats in a theatre etc. (dress circle).
  A circular route.
  Archaeol. a group of (usu. large embedded)stones arranged in a circle.
  Hockey = striking-circle.
  Persons grouped round a centre of interest.
  A set or class orrestricted group (literary circles; not done in the bestcircles).
  A period or cycle (the circle of the year).
  (in full vicious circle) a an unbroken sequence of reciprocalcause and effect. b an action and reaction that intensify eachother (cf. virtuous circle). c the fallacy of proving aproposition from another which depends on the first for its ownproof.
  V.
  Intr. (often foll. by round, about) move in acircle.
  Tr. a revolve round. b form a circle round.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X