• (Khác biệt giữa các bản)
  (Removing all content from page)
  n (đã hủy sửa đổi của 222.253.63.38, quay về phiên bản của 127.0.0.1)
  Dòng 8: Dòng 8:
   +
  ==Thông dụng==
   +
  ===Tính từ===
   +
   +
  =====Phê bình, phê phán=====
   +
   +
  =====Hay chỉ trích, hay chê bai; có ý kiến chống lại; khó tính, khó chiều=====
   +
   +
  =====Nguy cấp, nguy ngập, nguy kịch=====
   +
  ::[[to]] [[be]] [[in]] [[a]] [[critical]] [[condition]]
   +
  ::ở trong tình trạng nguy kịch
   +
   +
  =====(vật lý); (toán học) tới hạn=====
   +
  ::[[critical]] [[point]]
   +
  ::điểm tới hạn
   +
  ::[[critical]] [[temperature]]
   +
  ::độ nhiệt tới hạn
   +
  ::[[critical]] [[age]]
   +
  ::(y học) thời kỳ mãn kinh
   +
   +
  == Kỹ thuật chung ==
   +
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   +
  =====có tính quyết định=====
   +
   +
  =====nghiêm trọng=====
   +
  ::[[critical]] [[defect]]
   +
  ::khuyết tật nghiêm trọng
   +
  ::[[critical]] [[failure]]
   +
  ::sự hư hỏng nghiêm trọng
   +
  ::[[critical]] [[failure]]
   +
  ::sự thất bại nghiêm trọng
   +
  =====giới hạn=====
   +
  ::[[critical]] [[charge]]
   +
  ::sự nạp thuốc giới hạn
   +
  ::[[critical]] [[current]] [[density]]
   +
  ::mật độ dòng điện giới hạn
   +
  ::[[critical]] [[depth]] [[flume]]
   +
  ::máng đo có dòng giới hạn
   +
  ::[[critical]] [[humidity]]
   +
  ::giới hạn ẩm độ
   +
  ::[[critical]] [[limit]] [[state]]
   +
  ::trạng thái giới hạn tới hạn
   +
  ::[[critical]] [[moisture]] [[content]]
   +
  ::độ ẩm giới hạn
   +
  ::[[critical]] [[range]]
   +
  ::giới hạn tới hạn
   +
  ::[[critical]] [[range]]
   +
  ::vùng giới hạn
   +
  ::[[theory]] [[of]] [[critical]] [[stress]] [[state]]
   +
  ::lý thuyết trạng thái ứng suất giới hạn
   +
   +
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
   +
  ===Adj.===
   +
   +
  =====Carping, fault-finding, censorious, disparaging,depreciatory or depreciative, depreciating, deprecatory ordeprecative, deprecating, judgemental: The article was highlycritical of the council.=====
   +
   +
  =====Crucial, important, essential,basic, key, decisive, pivotal, vital, momentous: The meeting atthe bank will be critical for us.=====
   +
   +
  =====Grave, serious, dangerous,uncertain, perilous, severe, touch-and-go, ticklish, sensitive,touchy, Colloq parlous: His illness has reached the criticalstage.=====
   +
   +
  == Oxford==
   +
  ===Adj.===
   +
   +
  =====A making or involving adverse or censorious comments orjudgements. b expressing or involving criticism.=====
   +
   +
  =====Skilful ator engaged in criticism.=====
   +
   +
  =====Providing textual criticism (acritical edition of Milton).=====
   +
   +
  =====A of or at a crisis; involvingrisk or suspense (in a critical condition; a criticaloperation). b decisive, crucial (of critical importance; at thecritical moment).=====
   +
   +
  =====A Math. & Physics marking transition fromone state etc. to another (critical angle). b Physics (of anuclear reactor) maintaining a self-sustaining chain reaction.=====
   +
   +
  =====Criticality n. (in sense 5). critically adv. criticalness n.[L criticus: see CRITIC]=====
   +
   +
  == Tham khảo chung ==
   +
   +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=critical critical] : Corporateinformation
   +
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=critical critical] : Chlorine Online
   +
  *[http://semiconductorglossary.com/default.asp?SearchedField=Yes&SearchTerm=critical&x=0&y=0 critical] : semiconductorglossary
   +
  *[http://foldoc.org/?query=critical critical] : Foldoc
   +
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=critical&searchtitlesonly=yes critical] : bized
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
   +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]

  15:50, ngày 20 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Phê bình, phê phán
  Hay chỉ trích, hay chê bai; có ý kiến chống lại; khó tính, khó chiều
  Nguy cấp, nguy ngập, nguy kịch
  to be in a critical condition
  ở trong tình trạng nguy kịch
  (vật lý); (toán học) tới hạn
  critical point
  điểm tới hạn
  critical temperature
  độ nhiệt tới hạn
  critical age
  (y học) thời kỳ mãn kinh

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  có tính quyết định
  nghiêm trọng
  critical defect
  khuyết tật nghiêm trọng
  critical failure
  sự hư hỏng nghiêm trọng
  critical failure
  sự thất bại nghiêm trọng
  giới hạn
  critical charge
  sự nạp thuốc giới hạn
  critical current density
  mật độ dòng điện giới hạn
  critical depth flume
  máng đo có dòng giới hạn
  critical humidity
  giới hạn ẩm độ
  critical limit state
  trạng thái giới hạn tới hạn
  critical moisture content
  độ ẩm giới hạn
  critical range
  giới hạn tới hạn
  critical range
  vùng giới hạn
  theory of critical stress state
  lý thuyết trạng thái ứng suất giới hạn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  Adj.

  Carping, fault-finding, censorious, disparaging,depreciatory or depreciative, depreciating, deprecatory ordeprecative, deprecating, judgemental: The article was highlycritical of the council.
  Crucial, important, essential,basic, key, decisive, pivotal, vital, momentous: The meeting atthe bank will be critical for us.
  Grave, serious, dangerous,uncertain, perilous, severe, touch-and-go, ticklish, sensitive,touchy, Colloq parlous: His illness has reached the criticalstage.

  Oxford

  Adj.

  A making or involving adverse or censorious comments orjudgements. b expressing or involving criticism.
  Skilful ator engaged in criticism.
  Providing textual criticism (acritical edition of Milton).
  A of or at a crisis; involvingrisk or suspense (in a critical condition; a criticaloperation). b decisive, crucial (of critical importance; at thecritical moment).
  A Math. & Physics marking transition fromone state etc. to another (critical angle). b Physics (of anuclear reactor) maintaining a self-sustaining chain reaction.
  Criticality n. (in sense 5). critically adv. criticalness n.[L criticus: see CRITIC]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X