• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (13:08, ngày 8 tháng 7 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 77: Dòng 77:
  ::[[Racial]] [[discrimination]] [[act]]
  ::[[Racial]] [[discrimination]] [[act]]
  ::Đạo luật phân biệt chủng tộc
  ::Đạo luật phân biệt chủng tộc
   +
  ::[[Sex]] [[discrimination]] [[act]]
   +
  ::Đạo luật phân biệt giới tính
  ::[[employment]] [[discrimination]]
  ::[[employment]] [[discrimination]]
  ::sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làm
  ::sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làm

  Hiện nay

  /dis¸krimi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phân biệt, sự nhận rõ điều khác nhau, sự tách bạch ra
  Sự biết phân biệt, sự sáng suốt, óc phán đoán, óc suy xét
  Sự đối xử phân biệt
  racial discrimination
  sự phân biệt chủng tộc
  sexual discrimination
  sự phân biệt giới tính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự phân biệt, sự tách ra

  Xây dựng

  khả năng lọc
  sự tách lọc

  Điện lạnh

  tính phân biệt

  Kỹ thuật chung

  bộ phân biệt
  sự chọn lọc
  sự phân biệt
  color discrimination
  sự phân biệt màu
  colour discrimination
  sự phân biệt màu
  sensory discrimination
  sự phân biệt nhạy cảm
  side-lobe discrimination
  sự phân biệt thùy bên
  signal-to-interference power discrimination
  sự phân biệt tín hiệu-giao thoa
  sự tách ra

  Kinh tế

  phân biệt
  discrimination duty
  thuế sai biệt, thuế quan phân biệt
  discrimination in price
  phân biệt đối xử về giá
  discrimination tax
  phân biệt thuế
  employment discrimination
  sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làm
  flag discrimination
  phân biệt đối xử cờ
  flag discrimination
  sự phân biệt thuyền kỳ
  non-discrimination clause
  điều khoản không phân biệt đối xử
  price discrimination
  phân biệt đối xử giá cả
  price discrimination
  phân biệt giá cả
  spatial price discrimination
  sự phân biệt giá cả do (khoảng cách) không gian
  spatial price discrimination
  sự phân biệt giá cả do khoảng cách
  trade discrimination
  phân biệt đối xử thương mại
  trade discrimination
  sự phân biệt đối sử mậu dịch
  trade discrimination
  sự phân biệt đối xử mậu dịch
  phân biệt đối xử
  discrimination in price
  phân biệt đối xử về giá
  Racial discrimination act
  Đạo luật phân biệt chủng tộc
  Sex discrimination act
  Đạo luật phân biệt giới tính
  employment discrimination
  sự phân biệt đối xử trong việc thuê người làm
  flag discrimination
  phân biệt đối xử cờ
  non-discrimination clause
  điều khoản không phân biệt đối xử
  price discrimination
  phân biệt đối xử giá cả
  trade discrimination
  phân biệt đối xử thương mại
  trade discrimination
  sự phân biệt đối xử mậu dịch
  phân biệt đối xử (về thuế... trong buôn bán quốc tế)
  sự kỳ thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X