• Revision as of 13:20, ngày 24 tháng 9 năm 2008 by DangBaoLam (Thảo luận | đóng góp)
  /dis'tribju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Phân bổ, phân phối, phân phát
  to distribute letters
  phát thư
  Rắc, rải
  to distribute manure over a field
  rắc phân lên khắp cánh đồng
  Sắp xếp, xếp loại, phân loại
  to distribute books into classes
  sắp xếp sách thành loại
  (ngành in) bỏ (chữ in) (dỡ chữ xếp vào từng ô)

  Hình thái từ

  Xây dựng

  giải tán

  Kỹ thuật chung

  cấp phát
  mở rộng
  phân bố
  align or distribute
  căn chỉnh hoặc phân bổ
  Distribute Horizontally
  phân bố ngang
  phân phối
  to distribute the error
  phân phối sai số
  phân tán

  Kinh tế

  phân phối
  tiêu thụ ra

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Deal or dole out, parcel out, give (out), mete out,dispense, apportion, allot, share (out), partition, divide up,assign, issue, circulate, pass out, pass round or around, handout, deliver, convey, Colloq dish or spoon out: Emergencyrations were distributed to the flood victims.
  Disperse,scatter, strew, spread (round or around or about), diffuse,disseminate: Mammals are uniformly distributed over the globe.3 sort, classify, class, categorize, assort, arrange, group,file, order: Distribute the packages according to their size.

  Cơ - Điện tử

  Phân phối, phân bố

  Oxford

  V.tr.

  Give shares of; deal out.
  Spread about; scatter(distributed the seeds evenly over the garden).
  Divide intoparts; arrange; classify.
  Printing separate (type that hasbeen set up) and return the characters to their separate boxes.5 Logic use (a term) to include every individual of the class towhich it refers.
  Distributable adj. [ME f. L distribueredistribut- (as DIS-, tribuere assign)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X