• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm nghĩa mới)
  (sửa phiên âm)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  =====/'''<font color="red">in'roul</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">en'roul</font>'''/=====
  -
   
  +

  05:34, ngày 12 tháng 4 năm 2009

  /en'roul/

  Thông dụng

  Cách viết khác enroll

  Ngoại động từ

  Trở thành hoặc làm cho trở thành thành viên (của cái gì); kết nạp; chiêu nạp
  to enrol in in-service classes
  ghi danh vào các lớp tại chức
  to enrol new students
  tuyển sinh viên mới
  to enrol somebody as a member of the friendly society
  kết nạp ai vào hội ái hữu
  (pháp lý) ghi vào (sổ sách toà án)
  Tuyển quân

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.
  Enlist, register, sign up or on (for), join; volunteer;recruit; Colloq join up: He enrolled at the university.
  Record, register, chronicle, put down, list, note, inscribed,catalogue: Their names will be enrolled forever in the Book ofHeroes.

  Oxford

  V.
  (US enroll) (enrolled, enrolling) 1 intr. enter one's nameon a list, esp. as a commitment to membership.
  Tr. a writethe name of (a person) on a list. b (usu. foll. by in)incorporate (a person) as a member of a society etc.
  Tr.hist. enter (a deed etc.) among the rolls of a court of justice.4 tr. record.
  Enrollee n. enroller n. [ME f. OF enroller(as EN-(1), rolle ROLL)]

  Tham khảo chung

  • enrol : Corporateinformation
  • enrol : Chlorine Online

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X