• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====Sự sai lầm, sự sai sót, lỗi; ý kiến sai lầm; tình trạng sai lầm===== ::to [[commit]...)
  (Nguồn khác)
  Dòng 123: Dòng 123:
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=error error] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=error error] : Corporateinformation
  -
  === Nguồn khác ===
   
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=error&searchtitlesonly=yes error] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=error&searchtitlesonly=yes error] : bized

  05:59, ngày 22 tháng 11 năm 2007

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự sai lầm, sự sai sót, lỗi; ý kiến sai lầm; tình trạng sai lầm
  to commit (make) an error
  phạm sai lầm, mắc lỗi
  in error
  vì lầm lẫn
  (kỹ thuật) sai số; độ sai
  Sự vi phạm
  (rađiô) sự mất thích ứng

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  rối

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bình sai
  to eliminate the error
  khử bình sai
  hỏng hóc

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  khử sai số
  khuyết tật
  error correction
  loại bỏ khuyết tật
  độ lệch
  declination error
  sai số độ lệch
  error indication
  sự chỉ báo độ lệch
  offset error
  sai số độ lệch
  độ sai
  độ sai lệch
  lỗi

  Giải thích VN: Lỗi lập trình làm cho một chương trình hoặc một hệ máy tính chạy bị lỗi, cho kết quả sai, hoặc đổ vỡ. Thuật ngữ bug (sâu bọ) đã được đặt ra khi người ta phát hiện một con sâu thực đã gây rối loạn cho một trong các mạch điện của máy tính điện tử số đầu tiên, máy ENIAC. Các lỗi này có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Năm ngày trước cuộc bay khảo sát mặt trăng, người ta đã phát hiện được một lỗi lập trình trong chương trình của NASA (cơ quan không gian Hoa Kỳ). Lỗi này đã tiến hành các tính toán đạn đạo dựa trên cơ sở trọng trường của mặt trăng là trường đẩy chứ không phải trường hấp dẫn. Các phi hành gia có thể đã không trở về trái đất an toàn nếu không phát hiện được lỗi này.

  sự sai lầm
  sai hỏng
  error checking
  sự kiểm tra sai hỏng
  error code
  mã sai hỏng
  error correction
  hiệu chỉnh sai hỏng
  error correction
  sửa sai hỏng
  error detection
  dò sai hỏng
  error detection
  phát hiện sai hỏng
  error detector
  bộ dò sai hỏng
  error pattern
  mẫu sai hỏng
  error protection code
  mã bảo vệ chống sai hỏng
  error rate
  suất sai hỏng
  error rate
  tỷ lệ sai hỏng
  error rate measurement
  đo tỷ lệ sai hỏng
  error recovery
  sự khắc phục sai hỏng
  error-checking code
  mã kiểm tra sai hỏng
  sai số
  sai sót

  Nguồn khác

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  nhầm lẫn
  error by good faith
  nhầm lẫn ngay tình
  error of account
  nhầm lẫn tài khoản
  error of item
  sự nhầm lẫn khoản mục
  error of item
  sự nhầm lẫn khoản mục (sự nhập lầm mục kế toán)
  error of omission
  nhầm lẫn bỏ sót
  sai
  sai lầm
  sai sót
  sự sai lầm
  sự tính sai

  Nguồn khác

  • error : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Mistake, inaccuracy, fault, flaw, blunder, slip, gaffe;misprint, typographical error, erratum, solecism; Brit literal,Colloq slip-up, goof, clanger, fluff, boo-boo, howler, Britbloomer, Slang foul-up, boner, Brit boob: I cannot accept areport so full of errors.
  Sin, transgression, trespass,offence, indiscretion, wrongdoing, misconduct, iniquity, evil,wickedness, flagitiousness: He seems to have seen the error ofhis ways.
  In error. a wrong, mistaken, incorrect, at fault:She was in error about the date of the conference. bmistakenly, incorrectly, by mistake, erroneously: I caught theearlier train in error.

  Oxford

  N.

  A mistake.
  The condition of being wrong in conduct orjudgement (led into error).
  A wrong opinion or judgement.
  The amount by which something is incorrect or inaccurate in acalculation or measurement.
  Errorless adj. [ME f. OF errourf. L error -oris (as ERR)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X