• (Khác biệt giữa các bản)
  n (đã hủy sửa đổi của Stunvn, quay về phiên bản của Justmyluck.10)
  (/* /'''<font color="red">feis</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">feis</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
  +
  =====/feis/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên âm của từ. VD: phiên âm của help là /help/ --> =====
   +
   
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  16:36, ngày 29 tháng 5 năm 2008

  /feis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mặt
  to look somebody in the face
  nhìn thẳng vào mặt ai
  to show one's face
  xuất đầu lộ diện, vác mặt đến
  her face is her fortune
  cô ta đẹp nhưng nghèo; tất cả vốn liếng cô ta là ở bộ mặt
  Vẻ mặt
  to pull (wear) a long face
  mặt buồn thườn thượt, mặt dài ra
  Thể diện, sĩ diện
  to save one's face
  gỡ thể diện, giữ thể diện
  to lose face
  mất mặt, mất thể diện
  Bộ mặt, bề ngoài, mã ngoài
  to put a new face on something
  thay đổi bộ mặt của cái gì, đưa cái gì ra dưới một bộ mặt mới
  on the face of it
  cứ theo bề ngoài mà xét thì
  to put a good face on a matter
  tô son điểm phấn cho một vấn đề; vui vẻ chịu đựng một việc gì
  to put a bold face on something
  can đảm chịu đựng (đương đầu với) cái gì
  One's face falls
  Mặt xịu xuống, mặt tiu nghỉu
  Bề mặt
  the face of the earth
  bề mặt của trái đất
  Mặt trước, mặt phía trước

  Ngoại động từ

  Đương đầu, đối phó
  to face famine and poverty
  đương đầu với nạn đói nghèo
  Đứng trước mặt, ở trước mặt
  the problem that faces us
  vấn đề trước mắt chúng ta
  Lật (quân bài)
  Nhìn về, hướng về, quay về
  this house faces south
  nhà này quay về hướng nam
  (thể dục,thể thao) đặt ( (cái gì)) ở giữa hai cầu thủ của hai bên (để bắt đầu thi đấu bóng gậy cong trên băng)
  (quân sự) ra lệnh quay
  to face one's men about
  ra lệnh cho quân quay ra đằng sau
  Viền màu (cổ áo, cửa tay)
  Bọc, phủ, tráng

  Nội động từ

  (quân sự) quay
  left face!
  quay bên trái!
  about face!
  quay đằng sau!

  Cấu trúc từ

  face to face
  đối diện, mặt đối mặt
  to fly in the face of
  ra mặt chống đối, công khai chống đối
  to go with wind in one's face
  đi ngược gió
  to have the face to do something
  mặt dạn mày dày mà làm việc gì, có đủ trơ trẽn mà làm việc gì
  in face of
  trước mặt, đứng trước
  in the face of
  mặc dầu
  in the face of day
  một cách công khai
  to make (pull) faces
  nhăn mặt
  to set one's face against
  chống đối lại
  to somebody's face
  công khai trước mặt ai
  plain as the nose on one's face
  Xem ( plain)
  to shut the door in someone's face
  không thèm giao dịch với ai
  to face the music
  hứng chịu hậu quả
  to face out a dangerous situation
  vượt qua một tình thế nguy hiểm
  to face out something
  làm điều gì cho trọn

  Cơ khí & công trình

  Nghĩa chuyên ngành

  đầu nút
  tiện phẳng mặt

  Ô tô

  Nghĩa chuyên ngành

  phần phía trước

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  mặy trước

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bề mặt
  bề ngoài
  chỗ ngồi
  kiểu chữ
  ad face
  kiểu chữ quảng cáo
  bold face
  kiểu chữ đâm
  bold face
  kiểu chữ đậm
  bolt face
  kiểu chữ đậm
  condensed face
  kiểu chữ sít
  display face
  kiểu chữ nhấn mạnh
  display face
  kiểu chữ tít
  light face
  kiểu chữ mảnh
  medium face
  kiểu chữ nửa đậm
  medium face
  kiểu chữ trung bình
  modern face
  kiểu chữ hiện đại
  type face
  kiểu chữ in
  typewriter face
  kiểu chữ máy chữ
  weight of face
  độ đậm nhạt kiểu chữ
  ngăn
  đáy lỗ khoan
  diện
  face centered
  diện tâm
  face centered cubic
  lập phương diện tâm
  face side
  phía chính diện
  Face to Face (F2F/FTF)
  đối mặt, đối diện
  front face
  gương chính diện
  outlet face
  tiết diện ra
  side face
  mặt bên, trắc diện
  diện tích
  lớp bọc
  lớp lát
  gia công mặt
  face turning
  sự gia công mặt đầu
  gương lò
  abut face
  gương lò cuối
  active face
  gương lò hoạt động
  advancing of working face
  sự dịch chuyển gương lò
  breakage face
  gương lò chợ
  coal face
  gương lò than
  coal mine face
  gương lò (than)
  counter face
  gương lò giao nhau
  dead face
  gương lò cụt
  dead face
  gương lò tịt
  drilling face
  gương lò đang đào
  end face
  gương lò cuối
  face cleaning
  sự dọn sạch gương lò
  face of coal
  gương lò than
  face of quarry excavation
  gương lò mỏ đá
  face prop
  trụ chống gương lò
  face support
  vì gần gương lò
  face working area
  vùng gương lò
  heading face
  gương lò hoạt động
  heading face
  gương lò ngang
  rate of face advance
  hệ số dịch chuyển gương lò
  shaft face
  gương lò giếng mỏ
  stepped face
  gương lò chân khay
  stripping face
  gương lò mở vỉa
  working face
  gương lò chợ
  working face
  gương lò làm việc
  working face
  gương lò sản xuất
  working face
  mặt gương lò
  ảnh
  mặt
  mặt (tinh thể)
  mặt bên
  mặt cạnh
  mặt đầu
  mặt ký tự
  mặt tiền

  Giải thích EN: Any of various features or structures thought to resemble the human face; i.e., a front or outward surface; specific uses include: the front surface or wall of a building or other structure..

  Giải thích VN: Bất kỳ một đặc điểm hoặc cấu trúc nào được coi là có nét tương đồng nhất định với gương mặt, chẳng hạn như phía trước hoặc bề ngoài; cách sử dụng cụ thể bao gồm: mặt trước hoặc tường của một tòa nhà hoặc các cơ cấu khác.

  mặt trước
  face arch
  vòm mặt trước
  face damper
  clapê mặt trước
  face of building
  mặt trước ngôi nhà
  offset tool face
  mặt trước dao cắt cong
  pilaster face
  mặt trước cột áp tường
  port face
  măt trước lỗ tháo
  precast face
  mặt trước lắp ráp
  tool face
  mặt trước (dao)
  tool face tangential force
  lực tiếp tuyến mặt trước dao
  mặt mút
  mặt ngoài
  exterior face
  bề mặt ngoài
  face arch
  vòm mặt ngoài
  face concrete
  bê tông ốp mặt ngoài
  hard-face
  tôi mặt ngoài
  outer face
  mặt (ngoài) thẻ đục lỗ
  ốp mặt
  ốp ván
  phông chữ
  sự ốp mặt
  vành độ
  face left
  vành độ trái (thuận kính)
  face-left
  vành độ trái
  face-right
  vành độ phải

  Nguồn khác

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Visage, countenance, physiognomy, features, lineaments,Slang mug, mush, kisser, pan, puss, Brit phiz, phizog, dial,clock: I don't like the expression on your face.
  Look,appearance, aspect, expression, mien: He has the face ofsomeone who is very proud of himself. Modern farming has changedthe face of the countryside. 3 mask, veneer, fa‡ade, front,camouflage, pretence, disguise, (false) impression, semblance,masquerade: She puts on a bold face, but we know she was deeplyhurt by your remarks. 4 dignity, image, self-respect, standing,reputation, repute, name, honour, status: You might lose faceif you admit you were wrong.
  Boldness, daring, audacity,effrontery, impudence, impertinence, presumption, brashness,Colloq gall, brass, nerve, cheek, guts, gutsiness, Brit brassneck, Slang US balls: Who would have the face to name such ahotel 'The Palace'?
  Surface, exterior, front, outside, cover,facing, fa‡ade, skin: The building will have a face of whitemarble.
  Right side, obverse, front; dial: The card landedface up. The face of the clock is enamelled.
  Face to face.confronting, facing, opposite, en face, vis-…-vis, tˆte-…-tˆte,… deux, eye to eye, head to head, Colloq eyeball to eyeball: Wemet face to face for the first time in the courtroom.
  In theface of. in defiance of, notwithstanding, despite, in spite of,confronting, in opposition to: Some experts attacked the reportfor flying in the face of received wisdom. 10 make a face.grimace, change one's expression, murgeon: When I said I wouldbe there, she made a face.
  On the face of it. to all oroutward appearances, seemingly, apparently, superficially,evidently: On the face of it, I assumed that he was guilty.
  Show one's face. put in or make an appearance, appear, arrive,be seen, turn up, Colloq show up: I suppose I ought to show myface at the office party.
  To one's face. directly, brazenly,eye to eye, face to face, candidly, openly, frankly: I told himto his face that he was a liar.
  V.
  Confront, brave, meet (with), encounter, experience,deal or cope with, come or go up against; appear before: In thejungle we faced grave danger from man-eating tigers. She facesher first audience tonight. 15 give (out) or front on or onto,front towards, overlook, look out on or over; be opposite: Ourrooms face the lake. Facing page 22 is a map of the area.
  Coat, surface, cover, clad, dress, sheathe, overlay, finish;veneer: The collar is faced with velvet.
  Face down.confront, intimidate, cow, subdue, overawe, browbeat: I'll notbe faced down by that impudent clerk.
  Face up to. a admit,accept, acknowledge, allow, confess: We must all face up to ourown shortcomings. b confront, deal or cope with, come or go upagainst, brave, come to terms with; brazen through or out, bite(on) the bullet, grasp the nettle: You wouldn't be able to faceup to your wife if you'd forgotten her birthday.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  The front of the head from the forehead to thechin.
  The expression of the facial features (had a happyface).
  Composure, coolness, effrontery.
  The surface of athing, esp. as regarded or approached, esp.: a the visible partof a celestial body. b a side of a mountain etc. (the northface). c the (usu. vertical) surface of a coal-seam. d Geom.each surface of a solid. e the fa‡ade of a building. f theplate of a clock or watch bearing the digits, hands, etc.
  Athe functional or working side of a tool etc. b the distinctiveside of a playing card. c the obverse of a coin.
  = TYPEFACE.7 the outward appearance or aspect (the unacceptable face ofcapitalism).
  A person, esp. conveying some quality orassociation (a face from the past; some young faces for achange).
  V.
  Tr. & intr. look or be positioned towards orin a certain direction (face towards the window; facing thewindow; the room faces north).
  Tr. be opposite (facing page20).
  Tr. a (often foll. by out) meet resolutely ordefiantly; confront (face one's critics). b not shrink from(face the facts).
  Tr. present itself to; confront (theproblem that faces us; faces us with a problem).
  Tr. a coverthe surface of a thing with a coating, extra layer, etc. b puta facing on (a garment).
  Intr. & tr. turn or cause to turn ina certain direction.
  Sl. amournful-looking person. face-card = court-card. face-cloth 1a cloth for washing one's face.
  A smooth-surfaced woollencloth. face-cream a cosmetic cream applied to the face toimprove the complexion. face down (or downwards) with the faceor surface turned towards the ground, floor, etc. face facts(or the facts) recognize the truth. face-flannel = face-cloth1. face-lift 1 (also face-lifting) cosmetic surgery to removewrinkles etc. by tightening the skin of the face.
  A procedureto improve the appearance of a thing. face the music colloq.put up with or stand up to unpleasant consequences, esp.criticism. face-pack a preparation beneficial to thecomplexion, spread over the face and removed when dry.face-powder a cosmetic powder for reducing the shine on theface. face-saving preserving one's reputation, credibility,etc. face to face (often foll. by with) facing; confrontingeach other. face up (or upwards) with the face or surfaceturned upwards to view. face up to accept bravely; confront;stand up to. face value 1 the nominal value as printed orstamped on money.
  The superficial appearance or implicationof a thing. face-worker a miner who works at the coalface.have the face be shameless enough. in one's (or the) face 1straight against one; as one approaches.
  Confronting. inface (or the face) of 1 despite.
  Confronted by. let's faceit colloq. we must be honest or realistic about it. on theface of it as it would appear. put a bold (or brave) face on itaccept difficulty etc. cheerfully or with courage. put one'sface on colloq. apply make-up to one's face. put a good faceon make (a matter) look well. put a new face on alter theaspect of. save face preserve esteem; avoid humiliation. savea person's face enable a person to save face; forbear fromhumiliating a person. set one's face against oppose or resistwith determination. to a person's face openly in a person'spresence.
  Faced adj. (also in comb.). facing adj. (also incomb.). [ME f. OF ult. f. L facies]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X