• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: {|align="right" | __TOC__ |} ==Từ điển thông dụng== ===Danh từ=== =====(hàng hải) cái chốt chặn===== =====(từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp===== ::[[face...)
  (thêm phiên âm)
  Dòng 6: Dòng 6:
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   +
  ===== /'fidl/=====

  09:50, ngày 4 tháng 8 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/
  /'fidl/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cái chốt chặn
  (từ lóng) ngón lừa bịp; vố lừa bịp
  face as long as a fiddle
  mặt buồn dài thườn thượt
  fit as a fiddle
  khoẻ như vâm, rất sung sức
  to hang up one's fiddle
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngừng làm việc
  to hang up one's fiddle when one comes home
  ra ngoài thì tươi như hoa, về nhà thì mặt sưng mày sỉa
  to play first fiddle
  giữ vai trò chủ đạo
  to play second fiddle
  ở địa vị phụ thuộc

  Ngoại động từ

  Kéo viôlông (bài gì)
  ( + away) lãng phí, tiêu phí
  to fiddle away one's time
  lãng phí thì giờ, làm vớ vẩn mất thì giờ

  Nội động từ

  Chơi viôlông
  ( (thường) + about, at, with...) nghịch vớ vẩn, làm trò vớ vẩn
  to fiddle with a piece of string
  nghịch vớ vẩn mẩu dây
  to fiddle about
  đi vớ vẩn, đi chơi rong; ăn không ngồi rồi
  (từ lóng) lừa bịp

  Thán từ

  Vớ vẩn!

  Giao thông & vận tải

  Nghĩa chuyên ngành

  tấm chặn

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Often, fiddle with. meddle (with), tamper (with),interfere (with), alter, falsify, fix; cheat, swindle, flimflam;Colloq finagle, Brit cook: The treasurer had been fiddling theaccounts for years.
  Often, fiddle with or about or around.toy or trifle or fidget (with), twiddle or play or tinker(with), fool or fuss (with), Colloq mess or muck (about oraround) (with), frivol (away), monkey (around) (with): He satthere nervously fiddling with his ear. Stop fiddling about andget on with your work.
  N.
  Brit swindle, fraud, racket, thimblerig, US shell-game,Slang skin game, funny business, monkey business: The taxinspector caught him in some fiddle with his business expenses.4 violin, viola, viol, cello, violoncello, kit: He playedfiddle for the tsar.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  Colloq. or derog. a stringed instrument playedwith a bow, esp. a violin.
  Colloq. an instance of cheating orfraud.
  Naut. a contrivance for stopping things from rollingor sliding off a table in bad weather.
  V.
  Intr. a (oftenfoll. by with, at) play restlessly. b (often foll. by about)move aimlessly. c act idly or frivolously. d (usu. foll. bywith) make minor adjustments; tinker (esp. in an attempt to makeimprovements).
  Tr. sl. a cheat, swindle. b falsify. c getby cheating.
  A intr. play the fiddle. b tr. play (a tuneetc.) on the fiddle.

  Tham khảo chung

  • fiddle : National Weather Service

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X