• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Dòng 403: Dòng 403:
  *[http://foldoc.org/?query=floating floating] : Foldoc
  *[http://foldoc.org/?query=floating floating] : Foldoc
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=floating&searchtitlesonly=yes floating] : bized
  *[http://www.bized.co.uk/cgi-bin/glossarydb/search.pl?glossearch=floating&searchtitlesonly=yes floating] : bized
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Xây dựng]][[Category:Điện]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +
  *[floating currency]: đồng tiền thả nổi
   +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]
   +
  [[Thể_loại:Xây dựng]]
   +
  [[Thể_loại:Điện]]
   +
  [[Thể_loại:Kỹ thuật chung]]
   +
  [[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
   +
  [[Thể_loại:Tham khảo chung]]

  11:01, ngày 12 tháng 11 năm 2008

  /'floutiɳ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổi
  Sự thả trôi (bè gỗ)
  Sự hạ thuỷ (tàu thuỷ)
  (thương nghiệp) sự khai trương; sự khởi công

  Tính từ

  Nổi
  Thay đổi
  floating population
  số dân thay đổi lên xuống
  (thương nghiệp) đọng (nợ); luân chuyển (vốn)
  floating capital
  vốn luân chuyển
  (y học) di động
  floating kidney
  thận di dộng
  floating dock
  cái âu thuyền
  floating rib
  xương sườn cụt

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hạ thủy (tàu)

  Xây dựng

  lớp đáy (vữa)
  lớp lót nổi

  Giải thích EN: 1. the equal spreading of plaster, stucco, or cement by means of a float board.///2. describing the second of three coats applied with a coat board to protect the level of the screeds.

  Giải thích VN: 1. lượng thạch cao, vữa hoặc xi-măng được trộn đều trát trên thuyền.///2. mô tả lớp lót 2 hoặc 3 lót trên một tấm để bảo vệ lớp láng.

  lớp trát lót
  sự hạ thủy
  sự trả trôi
  sự xoa

  Điện

  không gánh

  Kỹ thuật chung

  không nối đất
  di động
  floating address
  địa chỉ di động
  floating brake lever
  cá hãm di động
  floating cash reserve
  dự trữ di động tiền mặt
  floating channels
  các kênh di động
  floating command line
  dòng lệnh di động
  floating cover
  nắp di động
  Floating Gate (FG)
  cổng di động
  Floating Gate Avalanche Injection MOS Transistor (FAMOST)
  tranzito MOS kiểu phun thác có cổng di động
  floating grid
  lưới di động
  floating head
  đầu từ di động
  floating input
  đầu vào di động
  floating lever
  cá hãm di động
  floating output
  đầu ra di động
  floating point
  dấu phẩy di động
  floating point
  điểm di động
  floating rule
  thước di động
  floating signal
  tín hiệu di động
  floating zone melting method
  phương pháp vùng nóng chảy di động
  floating-point status vector (FSV)
  vectơ trạng thái điểm di động
  Millions of Floating Points Operations Per Second (MFLOPS)
  số triệu phép tính dấu phẩy di động mỗi giây
  động
  binary floating point number
  giá trị nhị phân dấu chấm động
  centesimal floating point format
  dạng thức dấu chấm động phần trăm
  floating action
  hoạt động nổi
  floating address
  địa chỉ di động
  floating address
  địa chỉ động
  floating area
  vùng động
  floating arithmetic
  số học dấu chấm động
  floating battery
  ắcqui động
  floating brake lever
  cá hãm di động
  floating bus
  buýt động
  floating caliper
  calip đọng
  floating caliper disk brake
  phanh đĩa calip động
  floating calliper
  calip đọng
  floating calliper disc brake
  phanh đĩa calip động
  floating carrier modulation
  sự điều chế sóng mang động
  floating cash reserve
  dự trữ di động tiền mặt
  floating channels
  các kênh di động
  floating charge
  sự nạp động
  floating command line
  dòng lệnh di động
  floating completion
  thành phần động
  floating constant
  hằng dấu chấm động
  floating control
  điều khiển động
  floating control mode
  chế độ điều khiển động
  floating control mode
  phương pháp điều chỉnh động
  floating cover
  nắp di động
  floating currency symbol
  ký hiệu tiền tệ động
  floating decimal
  số thập phân động
  floating decimal mode
  chế độ thập phân động
  floating decimal point
  dấu phẩy thập phân động
  floating dollar sign
  dấu đola động
  floating driver
  máy đóng cọc nổi
  floating engine
  động cơ đặt nổi
  floating engine
  động cơ treo
  floating gang
  đội làm đường cơ động
  floating gate
  cửa động
  Floating Gate (FG)
  cổng di động
  Floating Gate Avalanche Injection MOS Transistor (FAMOST)
  tranzito MOS kiểu phun thác có cổng di động
  floating gear
  khung càng động (trực thăng)
  floating graphic
  hình động
  floating grid
  lưới di động
  floating head
  đầu từ di động
  floating input
  đầu vào di động
  floating input
  đầu vào động
  floating lever
  cá hãm di động
  floating line
  đường mớm nước (đóng tàu)
  floating neutral
  dây trung tính động
  floating output
  đầu ra di động
  floating pile drive
  máy đóng cọc nổi
  floating pile driver
  máy đóng cọc nổi
  floating pile driving plant
  giàn đóng cọc nổi
  floating pipe driver
  búa đóng cọc nổi
  floating point
  dấu chấm động
  floating point
  dấu phẩy di động
  floating point
  điểm di động
  floating point algebra
  đại số dấu phẩy động
  floating point computer
  máy tính dấu phẩy động
  floating point data
  dữ liệu dấu phẩy động
  floating point number
  số dấu phẩy động
  floating point numbers
  các số có dấu phẩy động
  floating point precision
  độ chính xác dấu phẩy động
  floating point queue
  hàng dấu phẩy động
  floating point representation system
  hệ biểu diễn số dấu phẩy động
  floating point underflow
  tràn dưới dấu chấm động
  floating rule
  thước di động
  floating shaft
  trục tùy động
  floating signal
  tín hiệu di động
  floating sleeve
  ống tùy động
  floating zone melting method
  phương pháp vùng nóng chảy di động
  floating-decimal arithmetic
  số học thập phân động
  floating-point
  dấu phẩy động
  floating-point (representation) system
  hệ thống dấu phẩy động
  floating-point accelerator (FPA)
  bộ gia tốc dấu chấm động
  floating-point arithmetic
  số học dấu chấm động
  floating-point arithmetic
  số học dấu phẩy động
  floating-point arithmetic
  số học số chấm động
  floating-point arithmetic
  tính toán dấu phẩy động
  floating-point arithmetic unit
  khối số học dấu phẩy động
  floating-point base
  cơ số dấu chấm động
  floating-point base
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point calculation
  phép tính dấu phẩy động
  floating-point coefficient
  hệ số dấu chấm động
  floating-point constant
  hằng số dấu chấm động
  floating-point feature
  đặc điểm dấu chẩm động
  floating-point format
  dạng thức dấu chấm động
  floating-point hardware
  phần cứng dấu chấm động
  floating-point literal
  chữ số dấu chấm động
  floating-point notation
  biểu diễn dấu chấm động
  floating-point notation
  ký pháp dấu chấm động
  floating-point number
  số dấu chấm động
  floating-point operation
  phép toán dấu chấm động
  floating-point operation (FLOP)
  phép toán dấu chấm động
  floating-point operation (FLOP)
  thao tác dấu chấm động
  floating-point processor (FPP)
  bộ xử lý dấu chấm động
  floating-point radix
  cơ số dấu chấm động
  floating-point radix
  cơ số dấu phẩy động
  floating-point register
  thanh ghi dấu phẩy động
  floating-point representation
  biểu diễn dấu chấm động
  floating-point representation
  biểu diễn số phẩy động
  floating-point representation)
  biểu diễn số phẩy động
  floating-point routine
  thủ tục dấu chấm động
  floating-point status vector (FSV)
  vectơ trạng thái điểm di động
  floating-point storage
  bộ nhớ dấu chấm động
  floating-point system
  hệ thống dấu chấm động
  floating-point type
  kiểu dấu chấm động
  floating-point unit (FPU)
  bộ (xử lý) dấu chẩm động
  floating-point unit (FPU)
  khối dấu phẩy động
  FLOP (floating-point operation)
  phép toán dấu chấm động
  FLOP (floating-point operation)
  thao tác dấu chấm động
  FPA (floating-point accelerator)
  máy gia tốc dấu chấm động
  FPP (floatingpoint processor)
  bộ xử lý dấu phẩy động
  FPU (floating-point unit)
  bộ (xử lý) dấu chấm động
  FSV (floating-point status vector)
  vectơ trạng thái dấu chấm động
  full-floating axle
  trục tùy động hoàn toàn
  Gang, Floating
  đội làm đường cơ động
  MFLOPS (millionfloating-point operations per second)
  triệu phép tính dấu phẩy động mỗi giây
  MFLOPS (millionof floating point operation per second)
  một triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  million or floating point operations per second (MPLOPS)
  triệu phép toán dấu chấm động trong một giây
  Millions of Floating Points Operations Per Second (MFLOPS)
  số triệu phép tính dấu phẩy di động mỗi giây
  single speed floating action
  tác động thay đổi tốc độ đơn
  software floating point
  dấu chấm động phần mềm
  withdrawal of floating assets
  sự thu hồi vốn lưu động
  lơ lửng
  floating charge
  điện tích lơ lửng
  lớp nền
  nổi
  phiếm định
  floating component
  mắt phiếm định
  floating control
  điều chỉnh phiếm định
  floating potential
  điện thế phiếm định
  sự nổi
  sự thả bè
  sự trôi
  thay đổi
  single speed floating action
  tác động thay đổi tốc độ đơn
  treo
  floating axle
  trục cầu xe loại treo
  floating bearing pile
  cọc treo chịu lực
  floating engine
  động cơ treo
  floating foundation
  móng treo nổi
  floating rear axle
  cầu treo
  floating scaffold
  dàn dáo treo
  floating scaffold
  giàn giáo treo
  semi floating axle
  cầu xe bán treo

  Oxford

  Adj.
  Not settled in a definite place; fluctuating; variable(the floating population).
  Floating anchor a sea anchor.floating bridge 1 a bridge on pontoons etc.
  A ferry workingon chains. floating debt a debt repayable on demand, or at astated time. floating dock a floating structure usable as a drydock. floating kidney 1 an abnormal condition in which thekidneys are unusually movable.
  Such a kidney. floating light1 a lightship.
  A lifebuoy with a lantern. floating pointComputing a decimal etc. point that does not occupy a fixedposition in the numbers processed. floating rib any of thelower ribs, which are not attached to the breastbone. floatingvoter a voter without allegiance to any political party.
  Floatingly adv.

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X