• (Khác biệt giữa các bản)
  (Người bị lừa phỉnh)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 3: Dòng 3:
  |}
  |}
  -
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  +
  =====/'''<font color="red">fu:l</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  -
  {{Phiên âm}}
  +
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
  +
  -
   
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==

  09:16, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /fu:l/

  Thông dụng

  Danh từ

  Món hoa quả nấu (trộn với sữa kem...)
  Người khờ dại, người ngu xuẩn, người xuẩn ngốc
  Người làm trò hề, anh hề
  Người bị lừa phỉnh
  a fool and his money are soon parted
  người ngu thì dễ bị lừa
  to go on a fool's errand
  được giao làm một việc hoài công
  to live in a fool's paradise
  sống cuộc sống hạnh phúc nhưng chẳng có tương lai
  not to suffer fools gladly
  không chịu nổi những trò ngu xuẩn
  to be a fool for one's pains
  nhọc mình mà chẳng nên công cán gì
  to be a fool to...
  không ra cái thớ gì khi đem so sánh với...
  to be no (nobody's) fool
  không phải là ngốc, không phải là ngu dại; khôn ngoan láu
  Fool's bolt is soon shot
  Sắp hết lý sự
  to make a fool of oneself
  xử sự như một thằng ngốc
  to make a fool of somebody
  đánh lừa ai
  Làm cho ai hoá thanh một thằng xuẩn ngốc
  man is fool or physician at thirty
  người khôn ngoan không cần bác sĩ
  no fool like an old fool
  già còn chơi trống bổi
  to play the fool
  làm trò hề
  Lầm to
  Làm trò vớ vẩn, làm trò ngố
  April fool
  ngày 1 tháng 4, ngày nói dối

  Tính từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục), (như) foolish

  Ngoại động từ

  Lừa gạt, lừa phỉnh, đánh lừa (ai)
  to fool somebody into doing something
  phỉnh ai làm việc gì
  Lừa (tiền)
  ( + away) lãng phí (một cách ngu dại) (tiền, thời gian)
  to fool time away
  lãng phí thời gian (một cách ngu dại)

  Nội động từ ( (thường) + .about, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) + .around)

  Làm những chuyện ngớ ngẩn ngu dại; vớ vẩn, lãng phí thời gian
  Làm trò hề, làm trò ngố
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùa cợt

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Simpleton, ninny, ninny-hammer, nincompoop, ass, jackass,dunce, dolt, halfwit, numskull or numbskull, blockhead,bonehead, pinhead, silly, feather-brain, loon, goose, booby,jay, goon, mooncalf, idiot, ignoramus, dim-wit, nitwit, halfwit,imbecile, moron, clod, clodpole, clodpoll, clodpate, oaf,Psychology retardate, Scots gomerel, Colloq birdbrain,dumb-bell, fat-head, chump, twit, knuckle-head, chucklehead,nit, twerp or twirp, Brit pillock, US and Canadian jerk, retard;Slang sap, dope, Brit git, Australian boofhead: He's such afool he'll believe anything.
  (court) jester, clown, comic,comedian or comedienne, entertainer, zany, buffoon, merryandrew, farceur, joker, jokester, droll, Punch, Punchinello,pierrot, harlequin: In Shakespeare's plays, the fool is oftenthe wisest character.
  Butt, dupe, gull, victim, cat's-paw,Colloq chump, greenhorn, (easy) mark, US fall guy; Slang pigeon,sucker, stooge, Brit mug: His co-workers liked to make a foolout of him.
  V.
  Trick, deceive, take in, swindle, defraud, hoax, cheat,fleece, cozen, hoodwink, bluff, dupe, gull, humbug, delude,mislead, make a fool of; pull the wool over (someone's) eyes,have (someone) on, pull (someone's) leg, tease, twit, Archaicchouse; Colloq kid, con, snow, do a snow job on, bamboozle, putone or something over on, pull something or a fast one on, Brittwist, Chiefly US and Canadian josh; Slang pluck, Brit nobble:When he said the diamond was fake, he certainly fooled me. Ithink she was fooling when she said she'd inherited millions. 5joke, jest, banter, tease, twit, feign, fake, pretend, makebelieve, Colloq kid: She insists that she is not fooling butdead serious.
  Fool with or around or about (with). play(around or about) (with), toy or trifle (with), mess or fiddle(around or about) (with), monkey (around or about) with, meddle(with), tamper with, fribble (with): Please stop fooling withthe dials on the radio.
  Fool around or about. a play or messaround or about, gambol, frolic, romp, cavort: Stop foolingaround and get serious. b waste or fritter away or squander orkill time, fribble, loiter, dawdle, idle, Brit potter (about),lark or muck about or around, US putter around or about, Colloqfootle: She's always fooling around instead of getting on withher work.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X