• (Khác biệt giữa các bản)
  (Thêm nghĩa)
  Dòng 24: Dòng 24:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Cơ khí & công trình===
  === Cơ khí & công trình===
  Dòng 33: Dòng 33:
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====đới vân=====
  =====đới vân=====
   +
  ===Kinh tế===
   +
  =====Phụ, ngoài=====
   +
  ::[[Fringe]] [[benifit]]
   +
  ::phúc lợi phụ, phụ cấp ngoài
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====biên=====
  +
  =====biên=====
  ::[[fringe]] [[conditions]]
  ::[[fringe]] [[conditions]]
  ::các điều kiện biên
  ::các điều kiện biên
  Dòng 43: Dòng 47:
  ::[[fringe]] [[well]]
  ::[[fringe]] [[well]]
  ::giếng biên
  ::giếng biên
  -
  =====giao thoa=====
  +
  =====giao thoa=====
  ::[[dark]] [[fringe]]
  ::[[dark]] [[fringe]]
  ::vân giao thoa tối
  ::vân giao thoa tối
  Dòng 56: Dòng 60:
  ::[[nonlocalized]] (interference) [[fringe]]
  ::[[nonlocalized]] (interference) [[fringe]]
  ::vân (giao thoa) không định xứ
  ::vân (giao thoa) không định xứ
  -
  =====mép=====
  +
  =====mép=====
  -
  =====rìa=====
  +
  =====rìa=====
  =====vân=====
  =====vân=====
  Dòng 93: Dòng 97:
  =====Serve as a fringeto.=====
  =====Serve as a fringeto.=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Cơ khí & công trình]][[Category:Giao thông & vận tải]][[Category:Hóa học & vật liệu]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Cơ khí & công trình]]
   +
  [[Thể_loại:Giao thông & vận tải]]
   +
  [[Thể_loại:Hóa học & vật liệu]]

  04:01, ngày 21 tháng 12 năm 2008

  /frindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tua (khăn quàng cổ, thảm)
  Tóc cắt ngang trán (đàn bà)
  Ven rìa (rừng...); mép
  (vật lý) vân
  interference fringe
  vân giao thoa
  lunatic fringe
  thành phần cực đoan quá khích trong một tổ chức
  Newgate fringe
  râu chòm (dưới cằm)

  Nội động từ

  Đính tua vào
  Viền, diềm quanh

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ven

  Giao thông & vận tải

  vùng rìa

  Hóa học & vật liệu

  đới vân

  Kinh tế

  Phụ, ngoài
  Fringe benifit
  phúc lợi phụ, phụ cấp ngoài

  Kỹ thuật chung

  biên
  fringe conditions
  các điều kiện biên
  fringe effect
  hiệu ứng biên
  fringe howl
  tiếng hú biên giao thoa
  fringe well
  giếng biên
  giao thoa
  dark fringe
  vân giao thoa tối
  fringe howl
  tiếng hú biên giao thoa
  fringe separation
  sự tách vân (giao thoa)
  interference fringe
  vân giao thoa
  localized (interference) fringe
  vân (giao thoa) định xứ
  nonlocalized (interference) fringe
  vân (giao thoa) không định xứ
  mép
  rìa
  vân
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Trimming, edge, edging, border, frill, flounce, ruffle,purfle, purfling, ruff, ruche or rouche, ricrac or rickrack,ornament, decoration, furbelow: The curtains would look betterwithout that pink fringe.
  Border, perimeter, edge, boundary,bounds, periphery, limits, margin, outskirts, march(es);Technical fimbria: We live on the fringes of Oxford.
  V.
  Edge, border, trim, surround: The grounds are fringedwith trees.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  A an ornamental bordering of threads left looseor formed into tassels or twists. b such a bordering madeseparately. c any border or edging.
  A a portion of the fronthair hanging over the forehead. b a natural border of hair etc.in an animal or plant.
  An outer edge or margin; the outerlimit of an area, population, etc. (often attrib.  : fringetheatre).
  A thing, part, or area of secondary or minorimportance.
  A a band of contrasting brightness or darknessproduced by diffraction or interference of light. b a strip offalse colour in an optical image.
  US a fringe benefit.
  V.tr.
  Adorn or encircle with a fringe.
  Serve as a fringeto.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X