• (Khác biệt giữa các bản)
  (bổ sung nghĩa)
  Dòng 20: Dòng 20:
  =====Người giúp việc kín đáo cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn=====
  =====Người giúp việc kín đáo cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn=====
  -
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) linh hồn, hồn=====
  +
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) linh hồn, hồn, tinh linh=====
  ::[[to]] [[give]] [[up]] [[the]] [[ghost]]
  ::[[to]] [[give]] [[up]] [[the]] [[ghost]]
  ::hồn lìa khỏi xác; chết
  ::hồn lìa khỏi xác; chết
  Dòng 36: Dòng 36:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
  +
  {|align="right"
  -
  | __TOC__
  +
  | __TOC__
  |}
  |}
  === Vật lý===
  === Vật lý===
  =====ảnh bóng mờ=====
  =====ảnh bóng mờ=====
  === Điện tử & viễn thông===
  === Điện tử & viễn thông===
  -
  =====bóng ma=====
  +
  =====bóng ma=====
  ''Giải thích VN'': Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.
  ''Giải thích VN'': Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.
  Dòng 48: Dòng 48:
  =====ảo ảnh=====
  =====ảo ảnh=====
  === Điện lạnh===
  === Điện lạnh===
  -
  =====vạch ma=====
  +
  =====vạch ma=====
  ::Lyman [[ghost]]
  ::Lyman [[ghost]]
  ::vạch ma Lyman
  ::vạch ma Lyman
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====hình bóng=====
  +
  =====hình bóng=====
  ''Giải thích VN'': Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.
  ''Giải thích VN'': Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.
  -
  =====dải thiên tích=====
  +
  =====dải thiên tích=====
  -
  =====đường mờ=====
  +
  =====đường mờ=====
  -
  =====đường sẫm=====
  +
  =====đường sẫm=====
  -
  =====ma=====
  +
  =====ma=====
  -
  =====tạo bản sao=====
  +
  =====tạo bản sao=====
  ''Giải thích VN'': Thường được hiểu theo ý là tạo ra một bản sao. Ví dụ như tạo bản sao của một chương trình trong bộ nhớ hay tạo bản sao của một ổ đĩa...
  ''Giải thích VN'': Thường được hiểu theo ý là tạo ra một bản sao. Ví dụ như tạo bản sao của một chương trình trong bộ nhớ hay tạo bản sao của một ổ đĩa...
  Dòng 70: Dòng 70:
  =====vệt mờ=====
  =====vệt mờ=====
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====bóng mờ chồng=====
  +
  =====bóng mờ chồng=====
  =====hình nhiễu=====
  =====hình nhiễu=====
  Dòng 99: Dòng 99:
  =====Ghostlike adj. [OE gast f.WG: gh- occurs first in Caxton, prob. infl. by Flem. gheest]=====
  =====Ghostlike adj. [OE gast f.WG: gh- occurs first in Caxton, prob. infl. by Flem. gheest]=====
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Vật lý]][[Category:Điện tử & viễn thông]][[Category:Điện lạnh]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Kinh tế ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]]
  +
   
   +
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
   +
  [[Thể_loại:Vật lý]]
   +
  [[Thể_loại:Điện tử & viễn thông]]
   +
  [[Thể_loại:Điện lạnh]]

  15:31, ngày 18 tháng 12 năm 2008

  /goust/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ma
  to raise ghost
  làm cho ma hiện lên
  to lay ghost
  làm cho ma biến đi
  Bóng mờ, nét thoáng một chút
  to put on a ghost of a smile
  thoáng mỉm cười
  not the ghost of a doubt
  không một chút nghi ngờ
  not the ghost of a chance
  không một chút hy vọng gì cả
  Người giúp việc kín đáo cho một nhà văn; người viết thuê cho một nhà văn
  (từ cổ,nghĩa cổ) linh hồn, hồn, tinh linh
  to give up the ghost
  hồn lìa khỏi xác; chết
  the ghost walks
  (sân khấu), (từ lóng) đã có lương; sắp có lương

  Động từ

  Hiện ra, ám ảnh, lảng vảng như một bóng ma
  Giúp việc kín đáo cho một nhà văn; viết thuê cho một nhà văn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Vật lý

  ảnh bóng mờ

  Điện tử & viễn thông

  bóng ma

  Giải thích VN: Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.

  ảo ảnh

  Điện lạnh

  vạch ma
  Lyman ghost
  vạch ma Lyman

  Kỹ thuật chung

  hình bóng

  Giải thích VN: Hình bóng, bóng ma trong máy thu hình mằn ở phía phải giống như hình chính nhưng mờ hơn, do máy thu cùng một sóng đến máy theo hai đường truyền. Một đường đến máy trực tiếp, đường kia dài hơn do sóng đến máy sau khi đã bị phản xạ bởi một chướng ngại trên đường truyền.

  dải thiên tích
  đường mờ
  đường sẫm
  ma
  tạo bản sao

  Giải thích VN: Thường được hiểu theo ý là tạo ra một bản sao. Ví dụ như tạo bản sao của một chương trình trong bộ nhớ hay tạo bản sao của một ổ đĩa...

  vệt mờ

  Kinh tế

  bóng mờ chồng
  hình nhiễu
  Tham khảo
  • ghost : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Apparition, phantom, spectre, phantasm, shade, spirit,wraith, poltergeist, banshee, double-ganger, Doppelganger,ghoul, manes, No. Eng. dialect boggart; hallucination, illusion,vision; Colloq spook: The ghost of his uncle appeared beforehim.
  Hint, suggestion, shadow, trace, scintilla, glimmer:Vera hasn't the ghost of a chance of meeting anyone suitable atthe office.

  Oxford

  N. & v.
  N.
  The supposed apparition of a dead person oranimal; a disembodied spirit.
  A shadow or mere semblance (nota ghost of a chance).
  An emaciated or pale person.
  Asecondary or duplicated image produced by defective televisionreception or by a telescope.
  Archaic a spirit or soul.
  V.1 intr. (often foll. by for) act as ghost-writer.
  Tr. act asghost-writer of (a work).
  Ghost town a deserted town with fewor no remaining inhabitants. ghost-write v.tr. & intr. act asghost-writer (of). ghost-writer a person who writes on behalfof the credited author of a work.
  Ghostlike adj. [OE gast f.WG: gh- occurs first in Caxton, prob. infl. by Flem. gheest]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X