• (Khác biệt giữa các bản)
  (thêm từ)
  Dòng 17: Dòng 17:
  |}
  |}
  === Kinh tế ===
  === Kinh tế ===
  -
  =====chuyển khoản=====
  +
  =====chuyển khoản=====
  ::[[bank]] [[giro]]
  ::[[bank]] [[giro]]
  ::chế độ chuyển khoản
  ::chế độ chuyển khoản
  Dòng 28: Dòng 28:
  ::[[bank]] [[giro]] [[system]]
  ::[[bank]] [[giro]] [[system]]
  ::hệ thống chuyển khoản ngân hàng
  ::hệ thống chuyển khoản ngân hàng
   +
  ::[[giro]] [[accounts]]
   +
  :: tài khoản chuyển tiền trực tiếp
  ::[[giro]] (system)
  ::[[giro]] (system)
  ::chế độ trả chuyển khoản trực tiếp
  ::chế độ trả chuyển khoản trực tiếp
  Dòng 38: Dòng 40:
  ::[[postal]] [[giro]]
  ::[[postal]] [[giro]]
  ::chuyển khoản bưu điện
  ::chuyển khoản bưu điện
   +
   +
  ===== Tham khảo =====
  ===== Tham khảo =====
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=giro giro] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=giro giro] : Corporateinformation

  10:03, ngày 29 tháng 11 năm 2008

  /´dʒaiərou/

  Thông dụng

  Danh từ

  (ngân hàng) hệ thống chuyển khoản
  Chi phiếu chuyển khoản, sec chuyển khoản
  a giro cheque
  sec chuyển khoản
  a giro credit
  tín dụng theo cách chuyển khoản

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chuyển khoản
  bank giro
  chế độ chuyển khoản
  bank giro
  chuyển khoản ngân hàng
  bank giro
  chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng
  bank giro
  hệ thống chuyển khoản trực tiếp của ngân hàng
  bank giro system
  hệ thống chuyển khoản ngân hàng
  giro accounts
  tài khoản chuyển tiền trực tiếp
  giro (system)
  chế độ trả chuyển khoản trực tiếp
  giro cheque
  séc chuyển khoản
  giro system
  chế độ chuyển khoản
  national giro
  chuyển khoản quốc gia
  postal giro
  chuyển khoản bưu điện


  Tham khảo
  • giro : Corporateinformation

  Oxford

  N. & v.
  N. (pl. -os) 1 a system of credit transfer betweenbanks, post offices, etc.
  A cheque or payment by giro.
  V.tr. (-oes, -oed) pay by giro. [G f. It., = circulation (ofmoney)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X