• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Từ điển thông dụng)
  Dòng 44: Dòng 44:
  ::[[to]] [[grade]] [[up]]
  ::[[to]] [[grade]] [[up]]
  ::(nông nghiệp) lai tạo (lai với một giống tốt hơn)
  ::(nông nghiệp) lai tạo (lai với một giống tốt hơn)
   +
  ===hình thái từ===
   +
  *Ved: [[graded]]
   +
  *Ving: [[grading]]
  == Xây dựng==
  == Xây dựng==

  17:04, ngày 23 tháng 12 năm 2007

  /greɪd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (toán học) Grát
  Cấp bậc, mức, độ; hạng, loại; tầng lớp
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) điểm, điểm số (của học sinh)
  to make the grade
  đạt đủ điểm, đủ trình độ; thành công, thắng lợi
  Lớp (trong hệ thống giáo dục)
  the fourth grade
  lớp bốn
  Dốc; độ dốc ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  on the up grade
  lên dốc
  on the down grade
  xuống dốc
  movement is on the up grade
  phong trào đang phát triển, phong trào đang theo hướng đi lên
  (nông nghiệp) giống súc vật lai tạo (do lai giống địa phương với giống tốt hơn)

  Ngoại động từ

  Phân loại, xếp loại
  to grade milk
  phân loại sữa
  graded by size
  xếp loại theo kích cỡ
  Chấm điểm (bài thi)
  (nghệ thuật) đánh nhạt dần (màu sắc)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thay đổi dần dần; sắp xếp theo mức độ tăng
  to grade up
  (nông nghiệp) lai tạo (lai với một giống tốt hơn)

  hình thái từ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  bạt cấp
  độ đơn vị
  đường độ cao

  Giải thích EN: A degree or rank in a scale; specific uses include:Building Engineering. the angle at which the ground meets the foundation of a building..

  Giải thích VN: Độ hoặc phân độ; sử dụng cụ thể trong: Xây Dựng, độ cao của đất ở chỗ riêng biệt nào đó, là góc mà tại đó đất tiếp xúc với móng của một công trình xây dựng.

  hạng (công trình)

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cấp gỗ
  chia độ
  grade measure
  sự chia độ
  chiều cao
  độ
  độ cao
  độ cứng
  độ dốc
  độ nghiêng
  earth grade
  độ nghiêng của mặt đất
  grade rod
  thước đo độ nghiêng
  uniform grade
  độ nghiêng đều
  dốc
  dốc lên
  đường dốc lên
  loại
  asbestos grade
  loại amiang
  circuit grade
  loại mạch điện
  fuel grade
  loại nhiên liệu
  grade of asphalt
  loại bitum
  grade of bitumen
  loại bitum
  grade of ores
  loại quặng
  grade of service
  loại dịch vụ
  low-grade
  loại thấp
  off-grade size
  hạt bị loại
  paper grade
  loại giấy
  soil grade
  loại đất
  loại 4 độ
  lớp
  hạng
  a-grade wood
  gỗ hảo hạng
  grade correlation
  tương quan hạng
  grade of matrix
  hạng của ma trận
  high-grade
  hạng cao
  high-grade
  hảo hạng
  high-grade heat
  nhiệt hạng cao
  high-grade ore
  quặng hạng cao
  paper grade
  hạng giấy
  wood of first grade
  gỗ hảo hạng
  bậc
  mức
  mức, loại, cấp

  Giải thích EN: A degree or rank in a scale; specific uses include:a classification of products or materials such as pipe, explosives, or wood..

  Giải thích VN: Mức độ hoặc cấp bậc trong một phạm vi nào đấy, trong trường hợp cụ thể có nghĩa sau: phương pháp phân loại sản phẩm hoặc vật liệu như ống dẫn, chất nổ, hay gỗ.

  phân bậc
  double grade
  phân bậc kép
  voice-grade channel
  kênh phân bậc thoại
  phân cấp
  phân loại
  san bằng
  san phẳng
  grade course
  lớp san phẳng

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đẳng cấp
  labour grade
  đẳng cấp công nhân
  labour grade
  đẳng cấp công nhân, đẳng cấp lao động
  labour grade
  đẳng cấp lao động
  hạng
  c grade
  hạng ba
  c grade
  hàng loại ba
  choice grade
  hàng cao cấp
  commercial grade
  hạng thương phẩm
  grade creep
  sự lên hạng tự động
  high grade bond
  chứng khoán cấp hạng cao
  high- grade
  hàng hóa cấp cao
  high-grade
  hảo hạng
  high-grade articles
  hàng cao cấp
  investment-grade stock
  chứng khoán hạng nhất
  middling grade
  hàng loại vừa
  off grade
  phẩm chất hạng xấu
  second-grade article
  hàng loại hai
  second-grade article
  hàng loại thường
  second-grade article
  hàng loại thường, hàng loại hai
  sell by grade
  bán theo loại hàng
  sell by grade [[]] (to...)
  bán theo loại hàng
  special grade
  hạng đặc biệt

  Nguồn khác

  • grade : Corporateinformation

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.

  Degree, position, rank, status, stage, standing, station,gradation, echelon, class, level, category, condition, state,estate, situation, rung: She is a singer of the first grade.
  Rating, mark, score: What grade did you get in physics?
  Class, form, year: My daughter is in the third grade.
  Hill,slope, rise, gradient, acclivity, declivity, incline, decline,ascent, descent, upgrade, downgrade: The car coasted down agentle grade into the lake.
  Make the grade. pass, measure up,succeed, qualify, Colloq US make it, Slang US and Canadian andNZ hack or cut it: Do you think that Simpson can make thegrade?
  V.
  Classify, class, order, organize, rank, sort, size,group, categorize, rate: Her job is to grade pearls accordingto their size.
  Mark, rate, correct, evaluate: My teacher wasup late grading our exams.

  Oxford

  N. & v.

  N.
  A a certain degree in rank, merit, proficiency,quality, etc. b a class of persons or things of the same grade.2 a a mark indicating the quality of a student's work. b anexamination, esp. in music.
  US a class in school, concernedwith a particular year's work and usu. numbered from the firstupwards.
  A a gradient or slope. b the rate of ascent ordescent.
  A a variety of cattle produced by crossing nativestock with a superior breed. b a group of animals at a similarlevel of development.
  Philol. a relative position in a seriesof forms involving ablaut.
  V.
  Tr. arrange in or allocateto grades; class, sort.
  Intr. (foll. by up, down, off, into,etc.) pass gradually between grades, or into a grade.
  Tr.give a grade to (a student).
  Tr. blend so as to affect thegrade of colour with tints passing into each other.
  Tr.reduce (a road etc.) to easy gradients.
  Tr. (often foll. byup) cross (livestock) with a better breed.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X