• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:17, ngày 25 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  =====/'''<font color="red">´hʌmək</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">´hʌmək</font>'''/=====
  - 
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  ===Danh từ===
  ===Danh từ===
  - 
  =====Gò, đống=====
  =====Gò, đống=====
  - 
  =====Gò băng (nổi gồ lên giữa đám băng)=====
  =====Gò băng (nổi gồ lên giữa đám băng)=====
  - 
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Hóa học & vật liệu===
  === Hóa học & vật liệu===
  =====gò bằng dồn=====
  =====gò bằng dồn=====
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  -
  =====đồi=====
  +
  =====đồi=====
  -
   
  +
  =====gò=====
  =====gò=====
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====N.=====
   
  -
  =====A hillock or knoll.=====
   
  - 
  -
  =====US a piece of rising ground, esp.in a marsh.=====
   
  - 
  -
  =====A hump or ridge in an ice-field.=====
   
  - 
  -
  =====Hummocky adj.[16th c.: orig. unkn.]=====
   
  - 
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  - 
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=hummock hummock] : National Weather Service
   
  -
  *[http://amsglossary.allenpress.com/glossary/search?p=1&query=hummock&submit=Search hummock] : amsglossary
   

  Hiện nay

  /´hʌmək/

  Thông dụng

  Danh từ

  Gò, đống
  Gò băng (nổi gồ lên giữa đám băng)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  gò bằng dồn

  Kỹ thuật chung

  đồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X