• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- BaamBoo-Tra Từ cho rằng phần phiên âm này chưa hoàn thiện, bạn hãy cùng xây dựng bằng cách thêm vào giữa /..../ phần phiên)
  (Ngoại động từ)
  Dòng 41: Dòng 41:
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn)=====
  =====(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn)=====
  -
  ::[[to]] [[hunt]] [[down]]
  +
  ===Cấu trúc từ===
   +
  =====[[to]] [[hunt]] [[down]]=====
  ::dồn vào thế cùng
  ::dồn vào thế cùng
  -
   
  +
  ::Lùng sục, lùng bắt
  -
  =====Lùng sục, lùng bắt=====
  +
  :::[[to]] [[hunt]] [[down]] [[a]] [[criminal]]
  -
  ::[[to]] [[hunt]] [[down]] [[a]] [[criminal]]
  +
  :::lùng bắt một kẻ phạm tôi
  -
  ::lùng bắt một kẻ phạm tôi
  +
  =====[[to]] [[hunt]] [[out]]=====
  -
  ::[[to]] [[hunt]] [[out]]
  +
  ::lùng đuổi, đuổi ra
  ::lùng đuổi, đuổi ra
  -
   
  +
  ::Tìm ra, lùng ra
  -
  =====Tìm ra, lùng ra=====
  +
  =====[[to]] [[hunt]] [[up]]=====
  -
  ::[[to]] [[hunt]] [[up]]
  +
  ::lùng sục, tìm kiếm
  ::lùng sục, tìm kiếm
  -
  ::[[to]] [[hunt]] [[in]] [[couples]]
  +
  =====[[to]] [[hunt]] [[in]] [[couples]]=====
  -
  Xem [[couple]]
  +
  ::Xem [[couple]]
  -
  ::[[to]] [[run]] [[with]] [[the]] [[hare]] [[and]] [[hunt]] [[with]] [[the]] [[hounds]]
  +
  =====[[to]] [[run]] [[with]] [[the]] [[hare]] [[and]] [[hunt]] [[with]] [[the]] [[hounds]]=====
  ::chơi với cả hai phe đối nghịch nhau
  ::chơi với cả hai phe đối nghịch nhau
   +
  ===hình thái từ===
  ===hình thái từ===
  *V-ing: [[hunting]]
  *V-ing: [[hunting]]

  10:07, ngày 27 tháng 12 năm 2007

  /hʌnt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc đi săn; sự đi săn
  Cuộc lùng sục, cuộc tìm kiếm
  to find somebody after a long hunt
  tìm thấy ai sau khi đã đi tìm một thời gian dài
  to have a hunt for a job
  đi tìm việc làm
  Đoàn người đi săn
  Khu vực săn bắn

  Nội động từ

  Săn bắn
  ( + after, for) lùng, tìm kiếm
  to hunt for old furniture
  lùng mua đồ gỗ cũ
  to hunt for someone
  tìm kiếm ai

  Ngoại động từ

  Săn, săn đuổi
  to hunt big game
  săn thú lớn
  Lùng sục để săn đuổi, lùng sục để tìm kiếm
  to hunt the whole district for game
  lùng sục khắp vùng để săn thú
  Dùng (ngựa, chó săn) để đi săn
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắn (thú săn)

  Cấu trúc từ

  to hunt down
  dồn vào thế cùng
  Lùng sục, lùng bắt
  to hunt down a criminal
  lùng bắt một kẻ phạm tôi
  to hunt out
  lùng đuổi, đuổi ra
  Tìm ra, lùng ra
  to hunt up
  lùng sục, tìm kiếm
  to hunt in couples
  Xem couple
  to run with the hare and hunt with the hounds
  chơi với cả hai phe đối nghịch nhau

  hình thái từ

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  sự đảo lại

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  săn

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  dao động đuổi
  lắc pha

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sự dao động
  rung
  sự đu đưa

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  V.

  Chase, pursue, dog, hound, stalk, trail, track (down),trace; course: The jewel thieves were hunted across threecontinents.
  Also, hunt for or up or out or through. seek(out), search (for), go in search of or for, look (high and low)for, quest after, go in quest of, scour, ransack, investigate,pry into, go over or through with a fine-tooth comb, examine,explore, Colloq US check out: Detectives hunted the carpet forclues. She is hunting a job in publishing. I have hunted for thering but cannot find it. Can you hunt up someone to fill thevacancy? Hunt through your pockets again for the key.
  N.
  Chase, pursuit, tracking (down), stalking, hunting;course: The ten-year hunt for the thieves continues.
  Search,quest: My hunt ended when I found the ring.

  Oxford

  V. & n.

  V.
  Tr. (also absol.) a pursue and kill (wildanimals, esp. foxes, or game), esp. on horseback and withhounds, for sport or food. b (of an animal) chase (its prey).2 intr. (foll. by after, for) seek, search (hunting for a pen).3 intr. a oscillate. b (of an engine etc.) run alternately toofast and too slow.
  Tr. (foll. by away etc.) drive off bypursuit.
  Tr. scour (a district) in pursuit of game.
  Tr.(as hunted adj.) (of a look etc.) expressing alarm or terror asof one being hunted.
  Tr. (foll. by down, up) move the placeof (a bell) in ringing the changes.
  N.
  The practice ofhunting or an instance of this.
  A an association of peopleengaged in hunting with hounds. b an area where hunting takesplace.
  An oscillating motion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X