• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (04:50, ngày 10 tháng 12 năm 2011) (Sửa) (undo)
   
  (4 intermediate revisions not shown.)
  Dòng 6: Dòng 6:
  =====Người chồng=====
  =====Người chồng=====
  -
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) người quản lý, người trông nom (việc chi tiêu...)=====
  +
   
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) người làm ruộng=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) người làm ruộng=====
  Dòng 21: Dòng 21:
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) cày cấy (ruộng đất)=====
  =====(từ cổ,nghĩa cổ) cày cấy (ruộng đất)=====
  -
  ==Chuyên ngành==
   
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  === Kỹ thuật chung ===
  === Kỹ thuật chung ===
  =====chồng=====
  =====chồng=====
  -
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  +
  === Giao thông và vận tải ===
  -
  =====N.=====
  +
  ::[[ship's]] [[husband]]
  -
  =====Mate, spouse, groom, bridegroom, partner, Colloq old man,hubby: My husband and I take turns cleaning the house.=====
  +
  ::đại lý (của chủ tàu để) chăm sóc tàu ở cảng
  -
   
  +
  ==Các từ liên quan==
  -
  =====V.=====
  +
  ===Từ đồng nghĩa===
  -
   
  +
  =====noun=====
  -
  =====Save, keep, retain, hoard, conserve, preserve, store;budget, economize (on), manage: If we husband our resources, weshall have enough for a rainy day.=====
  +
  :[[bridegroom]] , [[companion]] , [[consort]] , [[groom]] , [[helpmate]] , [[hubby]] , [[mate]] , [[monogamist]] , [[monogynist]] , [[other half]] , [[partner]] , [[spouse]] , [[benedict]] , [[conserve]] , [[cuckold]] , [[economize]] , [[hoard]] , [[keep]] , [[man]] , [[manage]] , [[save]] , [[steward]] , [[store]]
  -
  === Oxford===
  +
  =====verb=====
  -
  =====N. & v.=====
  +
  :[[preserve]] , [[save]]
  -
  =====N. a married man esp. in relation to his wife.=====
  +
  ===Từ trái nghĩa===
  -
   
  +
  =====noun=====
  -
  =====V.tr. manage thriftily; use (resources) economically.=====
  +
  :[[wife]] , [[bachelor]] , [[celibate]].
  -
   
  +
  -
  =====Husbander n. husbandhood n. husbandless adj. husbandlikeadj. husbandly adj. husbandship n. [OE husbonda house-dwellerf. ON h£sb¢ndi (as HOUSE, b¢ndi one who has a household)]=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Tham khảo chung ==
  +
  -
   
  +
  -
  *[http://usasearch.gov/search?affiliate=nws.noaa.gov&v%3Aproject=firstgov&query=husband husband] : National Weather Service
  +
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=husband husband] : Corporateinformation
  +
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Kỹ thuật chung ]][[Category:Từ điển đồng nghĩa Tiếng Anh]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  /´hʌzbənd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người chồng
  (từ cổ,nghĩa cổ) người làm ruộng

  Ngoại động từ

  Tiết kiệm, dành dụm; khéo sử dụng
  to husband one's resources
  khéo sử dụng các tài nguyên của mình
  (thơ ca), (đùa cợt) gả chồng
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) cưới ai làm vợ
  (từ cổ,nghĩa cổ) cày cấy (ruộng đất)

  Kỹ thuật chung

  chồng

  Giao thông và vận tải

  ship's husband
  đại lý (của chủ tàu để) chăm sóc tàu ở cảng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  wife , bachelor , celibate.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X