• (Khác biệt giữa các bản)
  (/* /'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xi)
  Dòng 1: Dòng 1:
  -
  {|align="right"
  +
  =====/'''<font color="red">i'mju:nit</font>'''/ =====
  -
  | __TOC__
  +
  -
  |}
  +
  -
   
  +
  -
  =====/'''<font color="red">i'mju:nit</font>'''/ <!-- Nếu bạn có một phiên âm tốt, hãy copy phiên âm đó vào vị trí chữ "Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện". BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn --> =====
  +
  ==Thông dụng==
  ==Thông dụng==
  Dòng 14: Dòng 10:
  =====(y học) sự miễn dịch=====
  =====(y học) sự miễn dịch=====
  -
  == Toán & tin ==
  +
  ==Chuyên ngành==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  {|align="right"
   +
  | __TOC__
   +
  |}
   +
  === Toán & tin ===
  =====miễn=====
  =====miễn=====
  ::[[interference]] [[immunity]]
  ::[[interference]] [[immunity]]
  Dòng 21: Dòng 20:
  ::[[noise]] [[immunity]]
  ::[[noise]] [[immunity]]
  ::tính miễn nhiễm ồn
  ::tính miễn nhiễm ồn
  -
  == Y học==
  +
  === Y học===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====miễn dịch=====
  =====miễn dịch=====
  ::[[active]] [[immunity]]
  ::[[active]] [[immunity]]
  Dòng 34: Dòng 32:
  ::[[local]] [[immunity]]
  ::[[local]] [[immunity]]
  ::miễn dịch cục bộ
  ::miễn dịch cục bộ
  -
  == Điện tử & viễn thông==
  +
  === Điện tử & viễn thông===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====miễn nhiễm=====
  -
  =====miễn nhiễm=====
  +
  === Điện===
  -
   
  +
  =====tính miễn cảm=====
  -
  == Điện==
  +
  === Điện lạnh===
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====tính miễn trừ=====
  -
  =====tính miễn cảm=====
  +
  === Kỹ thuật chung ===
  -
   
  +
  -
  == Điện lạnh==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  -
  =====tính miễn trừ=====
  +
  -
   
  +
  -
  == Kỹ thuật chung ==
  +
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  =====độ miễn cảm=====
  =====độ miễn cảm=====
  ::[[immunity]] [[test]]
  ::[[immunity]] [[test]]
  Dòng 54: Dòng 45:
  ::[[noise]] [[immunity]]
  ::[[noise]] [[immunity]]
  ::sự loại trừ tạp âm
  ::sự loại trừ tạp âm
  -
   
  +
  === Kinh tế ===
  -
  == Kinh tế ==
  +
  =====sự miễn (thuế...)=====
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
  +
  ===== Tham khảo =====
  -
   
  +
  -
  =====sự miễn (thuế...)=====
  +
  -
   
  +
  -
  === Nguồn khác ===
  +
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=immunity immunity] : Corporateinformation
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=immunity immunity] : Corporateinformation
  -
   
  +
  === Đồng nghĩa Tiếng Anh ===
  -
  == Đồng nghĩa Tiếng Anh ==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====Exemption, non-liability, invulnerability, protection,excuse, release, exclusion, privilege, freedom, indemnity,amnesty, exoneration, absolution: In return for his testimonyhe was granted immunity from prosecution.=====
  =====Exemption, non-liability, invulnerability, protection,excuse, release, exclusion, privilege, freedom, indemnity,amnesty, exoneration, absolution: In return for his testimonyhe was granted immunity from prosecution.=====
  =====Insusceptibility orunsusceptibility, protection, inoculation, vaccination:Immunity to a number of diseases is conferred by this oneinjection.=====
  =====Insusceptibility orunsusceptibility, protection, inoculation, vaccination:Immunity to a number of diseases is conferred by this oneinjection.=====
  -
   
  +
  === Oxford===
  -
  == Oxford==
  +
  =====N.=====
  -
  ===N.===
  +
  -
   
  +
  =====(pl. -ies) 1 Med. the ability of an organism to resistinfection, by means of the presence of circulating antibodiesand white blood cells.=====
  =====(pl. -ies) 1 Med. the ability of an organism to resistinfection, by means of the presence of circulating antibodiesand white blood cells.=====
  =====Freedom or exemption from anobligation, penalty, or unfavourable circumstance. [ME f. Limmunitas (as IMMUNE): sense 1 f. F immunit‚]=====
  =====Freedom or exemption from anobligation, penalty, or unfavourable circumstance. [ME f. Limmunitas (as IMMUNE): sense 1 f. F immunit‚]=====

  19:00, ngày 7 tháng 7 năm 2008

  /i'mju:nit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự miễn, sự được miễn
  immunity from taxation
  sự được miễn thuế
  (y học) sự miễn dịch

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  miễn
  interference immunity
  tính miễn trừ ồn
  noise immunity
  tính miễn nhiễm ồn

  Y học

  miễn dịch
  active immunity
  miễn dịch chủ động
  antitoxic immunity
  miễn dịch kháng độc tố
  cross immunity
  miễn dịch chéo
  herd immunity
  miễn dịch nhóm, miễn dịch cộng đồng
  local immunity
  miễn dịch cục bộ

  Điện tử & viễn thông

  miễn nhiễm

  Điện

  tính miễn cảm

  Điện lạnh

  tính miễn trừ

  Kỹ thuật chung

  độ miễn cảm
  immunity test
  thử độ miễn cảm
  loại trừ
  noise immunity
  sự loại trừ tạp âm

  Kinh tế

  sự miễn (thuế...)
  Tham khảo

  Đồng nghĩa Tiếng Anh

  N.
  Exemption, non-liability, invulnerability, protection,excuse, release, exclusion, privilege, freedom, indemnity,amnesty, exoneration, absolution: In return for his testimonyhe was granted immunity from prosecution.
  Insusceptibility orunsusceptibility, protection, inoculation, vaccination:Immunity to a number of diseases is conferred by this oneinjection.

  Oxford

  N.
  (pl. -ies) 1 Med. the ability of an organism to resistinfection, by means of the presence of circulating antibodiesand white blood cells.
  Freedom or exemption from anobligation, penalty, or unfavourable circumstance. [ME f. Limmunitas (as IMMUNE): sense 1 f. F immunit‚]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X